Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1826. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, stran 5102.

  
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C), 7. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17, 13/18 – ZSInv in 40/23 – ZZrID-A) in devetega odstavka 21. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/23) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15 in 36/19) se v naslovu sklepa ter v 1. členu besedilo »podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije« nadomesti z besedilom »investicij, podjetništva in internacionalizacije«.
2. člen 
V 3. členu se v prvem odstavku besedilo »podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije« nadomesti z besedilom »investicij, podjetništva in internacionalizacije«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ime agencije v angleškem jeziku je: SPIRIT, Slovenian Public Agency for Investments, Entrepreneurship and Internationalization.«.
3. člen 
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija v skladu s strateškimi usmeritvami in dokumenti, ki jih sprejme vlada, opravlja strokovne in razvojne naloge pospeševanja konkurenčnosti gospodarstva na naslednjih področjih:
– investicije,
– podjetništvo in
– internacionalizacija.«.
4. člen 
V 7. členu se besedilo »podjetništva in inovativnosti, tehnološkega razvoja, internacionalizacije in tujih investicij« nadomesti z besedilom »investicij, podjetništva in internacionalizacije«.
Enajsta alineja se črta.
Dosedanja dvanajsta alineja postane enajsta alineja.
5. člen 
V 9. členu se v drugem odstavku v napovednem stavku in v prvi alineji besedilo »pristojnega za gospodarski razvoj in tehnologijo« nadomesti z besedilom »pristojnega za gospodarstvo«.
6. člen 
V 11. členu se četrta alineja črta.
Dosedanja peta alineja postane četrta alineja.
7. člen 
V 14. členu se besedilo »gospodarski razvoj in tehnologijo« nadomesti z besedo »gospodarstvo«.
8. člen 
V 17. členu se v tretjem odstavku besedilo »gospodarski razvoj in tehnologijo« nadomesti z besedo »gospodarstvo«.
9. člen 
V 22. členu se besedilo »gospodarski razvoj in tehnologijo« nadomesti z besedo »gospodarstvo«.
10. člen 
V 23. členu se v drugem odstavku besedilo »direktorja agencija« nadomesti z besedilom »direktorja agencije«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(uskladitev programa dela in finančnega načrta) 
Agencija uskladi program dela in finančni načrt za leto 2023 v 30 dneh od uveljavitve tega sklepa.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-216/2023
Ljubljana, dne 25. maja 2023
EVA 2023-2180-0023
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik