Splošni pogoji

Storitev UL INFO TOK

Splošni pogoji uporabe storitve UL info tok (v nadaljevanju: splošni pogoji) opredeljujejo pogoje uporabe spletne storitve UL info tok, družbe Uradni list Republike Slovenije, d. o. o. (v nadaljevanju UL).

Splošni pogoji veljajo za vse uporabnike: brezplačne registrirane uporabnike in za naročnike storitve.
Splošni pogoji so sestavni del naročnine storitve UL info tok.

Splošni pogoji naročniškega razmerja za storitev UL info tok opredeljujejo pogoje sklenitve, trajanja in prekinitve naročniškega razmerja na storitev UL info tok.

UL si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev. Vse spremembe bodo objavljene na spletnih straneh storitve UL info tok.

Vsebina storitve UL info tok je opredeljena v rubriki O storitvi
Vsebina storitve UL info tok se lahko spreminja in nadgrajuje, pri čemer bo naročnik redno prejemal tiste vsebine, ki jih je označil v svojem uporabniškem profilu. Vse spremembe bodo objavljene na spletnih straneh storitve UL info tok.

1.2       Sklenitev naročniškega razmerja, naročnina

Naročnik je tisti, ki naroči in plača storitev UL info tok.

Upravitelj računa je oseba, ki ji naročnik dodeli uporabniško ime in geslo za dostop do storitve UL info tok in je hkrati administrator računa.

Uporabnik je oseba, ki ji je bilo dodeljeno uporabniško ime in geslo za dostop do plačljivega dela storitev UL info tok.

Naročnina je letna obveznost med naročnikom in UL, ki jo naročnik plača za uporabo storitev UL info tok.
Naročniško razmerje na storitve UL info tok se sklepa do preklica in šteje, da je sklenjeno, ko naročnik poravna strošek naročnine.

Naročniško razmerje je sklenjeno za enega uporabnika. Naročnik ima lahko več uporabnikov. Naročnina na posamezne storitve se sklepa za vsakega uporabnika posebej.

Naročnina se plača enkrat letno za naprej. Prvič jo naročnik poravna ob sklenitvi naročniškega razmerja, potem pa enkrat letno tekom trajanja naročniškega razmerja na podlagi izdanega računa, ki ga UL izstavi v zadnjem mesecu pred potekom enoletnega obdobja.

Naročnik je dolžan morebitne spremembe svojega naslova ali sedeža oziroma drugih podatkov, vezanih na naročniško razmerje, spremeniti v osebnem profilu najkasneje v 3 dneh po nastanku spremembe.

1.3       Trajanje naročniškega razmerja in odpoved

Naročniško razmerje začne teči od dneva plačila naročnine in traja do preklica oziroma do pisne odpovedi. Naročniško razmerje se samodejno podaljša vsako leto na datum poteka letne naročnine, dokler ga naročnik ne prekliče. UL pošlje naročniku račun za naročnino pred iztekom enoletnega obdobja naročnine, 8 dni pred iztekom enoletnega obdobja naročnine pa naročnik po elektronski pošti prejme obvestilo o poteku njegove letne naročnine. Obvestilo prejmeta upravitelj računa oz. naročnik in uporabnik. Na obvestilu je navedeno, da bo naročnina samodejno obnovljena, za kar je bil naročniku izstavljen račun. V primeru neodzivnosti naročnika se šteje, da želi, da se mu letna naročnina samodejno podaljša. 

Naročniško razmerje je mogoče odpovedati pred potekom naročnine:

  • – s pisno izjavo pred potekom enoletnega plačilnega obdobja ali
  • – s pisno izjavo in sočasno zavrnitvijo letnega računa za naročnino.

V primeru odpovedi iz prve alineje prejšnjega odstavka UL že plačane naročnine ne vrača (niti delno niti v celoti) in ne izdaja dobropisov iz tega naslova. V primeru odpovedi iz druge alineje prejšnjega odstavka mora biti odpoved poslana pred zapadlostjo računa za letno naročnino. V primeru zamude tega roka je naročnik dolžan poravnati prejeti račun za naročnino.

V primeru neplačila naročnine tudi po opominu ima UL pravico naročniku takoj onemogočiti dostop do storitve UL info tok brez kakršnihkoli drugih obveznosti ali odgovornosti.

Začasne prekinitve naročništva s strani naročnika niso mogoče.

UL lahko odstopi od pogodbe o naročništvu takoj, brez odpovednega roka, v naslednjih primerih:

  • – če naročnik ne plača pravočasno in/ali v celoti računov, opominov UL, ki mu jih ta izstavi za storitve,
  • – če uporabnik ali upravitelj kršita te splošne pogoje,
  • – če uporabnik z geslom ne ravna v skladu s temi splošnimi pogoji,
  • – če naročnik ali uporabnik krši druge obveznosti, ki jih je prevzel s pogodbo o naročništvu, s temi splošnimi pogoji in veljavnim cenikom.

1.4       Tehnična in vsebinska podpora

UL zagotavlja naročnikom brezplačno tehnično in vsebinsko podporo v delovnem času od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro na kontaktih, objavljenih na spletni strani www.ulinfotok.si.

1.5       Dostopnost portala UL info tok

UL vzdržuje portal tako, da je dostopen praviloma 24 ur na dan vse dni v letu.

Za zagotavljanje kakovostne uporabe portala se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi portala upošteval vsa navodila skladno s temi splošnimi pogoji.

UL si ves čas prizadeva zagotavljati tehnične pogoje, ki uporabnikom zagotavljajo nemoteno uporabo portala. Zaradi tehničnih razlogov, za potrebe vzdrževanja ali zamenjave opreme, si UL pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopnosti do portala.

Odgovornost UL za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki bi zaradi tehničnih razlogov uporabniku nastale zaradi prekinitve delovanja oz. motenega dostopa do portala, je v celoti izključena.

1.6       Ravnanje z uporabniškim imenom in geslom

Uporabnik se zavezuje, da bo uporabniško ime in geslo hranil kot poslovno skrivnost in da bo zagotovil, da bo eno uporabniško ime in geslo uporabljal le en in vedno isti uporabnik.

Uporabnik oz. naročnik in upravitelj, ki je uporabniku omogočil uporabo, odgovarja UL za morebitno zlorabo uporabniškega imena in gesla s strani nepooblaščenih uporabnikov oz. tretjih oseb.

Uporabnik je dolžan v primeru, da izve za razloge, ki kažejo na možnost zlorabe uporabniškega imena in gesla, o tem nemudoma obvestiti UL.

V primeru kršitev določb tega poglavja ima UL pravico, da za posamezno uporabniško ime in geslo omeji ali ukine dostop do portala.

1.7       Varstvo osebnih podatkov

1.7.1 Storitev UL info tok

S sprejetjem teh splošnih pogojev je naročnik seznanjen, da UL zbira in obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov:

– kupec: naziv podjetja, naslov, kontaktna oseba (ime, priimek, e-naslov, telefonska številka),
e-naslov in telefonska številka

– uporabnik: ime in priimek, e-naslov, telefonska številka

– upravitelj računa: ime in priimek, e-naslov, telefonska številka

UL bo podatke uporabljal za namene trženja in izvajanja storitve.

UL bo zbrane podatke uporabnikov in upraviteljev računa ter njihove uporabe storitve hranil še eno (1) leto po prenehanju uporabe. Po preteku tega obdobja bodo podatki izbrisani.

Uporabnik ima pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki. Prav tako lahko uporabnik kadarkoli zahteva popravek, omejitev uporabe ali izbris podatkov, zbranih pri uporabi storitve UL info tok. Pri poslani zahtevi mora uporabnik navesti uporabniško ime, ki ga uporablja pri uporabi storitve. Zahtevek se lahko poda na naslednje načine:

  • – po e-pošti: dpo@uradni-list.si,
  • – pisno na naslov: Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana (s pripisom DPO). 

UL zagotavlja, da bo prejete podatke uporabnika ščitil pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim osebam in sicer v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Dodatne informacije o varstvu osebnih podatkov so dostopne v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

1.7.2 Portal  GDPR GURU

Dodatne informacije o obdelavah osebnih podatkov so dostopne v Informacijah o obdelavi osebnih podatkov za posameznike.

1.8      Pravice intelektualne lastnine 

Avtorsko varstvo podatkovnih zbirk in posameznih enot v zbirkah portala UL info tok, ki so dostopne naročnikom, obsega varstvo v skladu z zakonom, ki ureja avtorsko in sorodne pravice.

Za posamezne enote zbirk portala UL info tok, ki imajo značaj avtorskega dela, je dovoljena le uporaba za lastne potrebe. Vse druge oblike nadaljnjega distribuiranja, posredovanja oz. omogočanja uporabe tretjim osebam (npr. kopiranje e-komentarja oz. njegovih posameznih delov, objava na strežniku, omogočanje dostopa do e-komentarja itd.) so izrecno prepovedane. Navedena prepoved se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire lastne uporabe, še posebej pa so prepovedana naslednja ravnanja:

  • – uporaba znatnih delov (količinsko in/ali kakovostno) podatkovnih zbirk (npr. reproduciranje strukture zbirk ali delov strukture zbirk ipd.), uporaba podatkovnih zbirk v nasprotju z njihovo običajno uporabo ali na način, ki bi lahko prizadel interese UL (npr. uporaba čistopisov predpisov preko okvira lastnih potreb uporabnika, sistematična in ponovljena uporaba neznatnih delov podatkovnih zbirk itd.),
  • – odstranitev ali zamenjava znakov spletnega mesta, produktov ali storitev UL, kadar se le-ti pojavljajo na dokumentih, besedilih, spletnih straneh ipd.

Dovoljeni sta nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene.

Uradni list RS, d. o. o.

Veljavnost od 18. maja 2018

Dopolnjeno, 17. junija 2022

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti