Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1825. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, stran 5102.

  
Na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP) ter 86. in 91. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije (Uradni list RS, št. 7/23) se v 1. členu sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(7) Skrajšano ime muzeja je MNSZS.«.
2. člen 
V 3. členu se v četrtem odstavku za besedo »razen« doda besedilo »ponedeljkov in«.
3. člen 
V 26. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Muzej upravlja z naslednjimi nepremičninami, ki so mu bile dane v upravljanje kot del javne infrastrukture na področju kulture:
– katastrska občina 1740 SPODNJA ŠIŠKA, parcela št. 1356,
– katastrska občina 1740 SPODNJA ŠIŠKA, parcela št. 1357,
– katastrska občina 1740 SPODNJA ŠIŠKA, parcela št. 1358,
– katastrska občina 1740 SPODNJA ŠIŠKA, parcela št. 1359/1,
– katastrska občina 1740 SPODNJA ŠIŠKA, parcela št. 1359/3,
– katastrska občina 1740 SPODNJA ŠIŠKA, parcela št. 1359/2 do 31/36,
– katastrska občina 2502 RADOHOVA VAS, parcela št. 4215/2,
– katastrska občina 2502 RADOHOVA VAS, parcela št. 4215/3,
– katastrska občina 1740 SPODNJA ŠIŠKA, stavba št. 1742 z deli št. 1, 2, 3 in 5,
– katastrska občina 2502 RADOHOVA VAS, stavba št. 434 z delom št. 1.«.
Tretji odstavek se črta.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-226/2023
Ljubljana, dne 25. maja 2023
EVA 2023-3340-0009
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti