Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1820. Odlok o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2023, stran 5098.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 3. seji dne 25. 5. 2023 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2023 
1. člen 
V 2. členu Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2023 (Uradni list RS, št. 142/22) se tretji odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v EUR):
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.611.566
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.349.802
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
3.570.061
700
Davki na dohodek in dobiček
3.075.689
703
Davki na premoženje
442.482
704
Domači davki na blago in storitve
51.890
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)
779.741
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
451.814
711
Takse in pristojbine
9.100
712
Globe in druge denarne kazni
27.200
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
50.000
714
Drugi nedavčni prihodki
241.627
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
11.000
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
11.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
250.764
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
250.764
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
6.336.328
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)
1.566.411
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
284.750
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
45.600
402
Izdatki za blago in storitve
1.147.863
409
Rezerve
88.198
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.827.667
410
Subvencije
12.000
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
927.424
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
219.399
413
Drugi tekoči domači transferi
668.844
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.784.043
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.784.043
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
158.207
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
16.468
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
141.739
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–1.724.762
III./1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.-403-404) (skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–1.739.762
III./2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41) (tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
955.724
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (441)
0
441
Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države in občin
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.– V.) 
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
25.828
55
ODPLAČILO DOLGA
25.828
550
Odplačilo domačega dolga
25.828
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.750.590
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–25.828
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.724.762
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.750.591
« 
2. člen 
V 11. členu odloka se črta prvi odstavek.
3. člen 
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni deli tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0007/2022
Breznica, dne 25. maja 2023
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti