Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1819. Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« ter določitvi višine subvencije Občine Trebnje, stran 5097.

  
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter 8. in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 5. redni seji dne 24. 5. 2023 sprejel
S K L E P 
o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« ter določitvi višine subvencije Občine Trebnje 
1. člen 
Občinski svet Občine Trebnje daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu«, ki znaša:
Stroški storitve pomoč družini na domu/uro
Celotni stroški storitve
Stroški strokovne priprave (oprostitev za uporabnika) plača občina
Stroški storitve brez stroškov strokovne priprave (osnova za določitev subvencije)
Subvencija občine 70,11%
Cena storitve za uporabnika 29,89%
ob delavnikih in sobotah
27,15 EUR
1,95 EUR
25,20 EUR
17,67 EUR
3,73 EUR
ob nedeljah 
35,35 EUR
1,95 EUR
33,40 EUR
23,42 EUR
6,18 EUR
na dan državnega praznika
38,06 EUR
1,95 EUR
36,11 EUR
25,32 EUR
6,99 EUR
2. člen 
Stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora za 0,65 strokovnega delavca znašajo 2.636,38 EUR mesečno in se med občinami Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog - Trebelno razdelijo glede na dejansko število uporabnikov mesečno.
3. člen 
Stroški vodenja in koordiniranja neposredne oskrbe za 0,35 strokovnega delavca znašajo 3.579,59 EUR mesečno oziroma 2,65 EUR/uro za opravljeno uro.
4. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« ter določitvi višine subvencije Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 60/22).
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. junija 2023.
Št. 122-27/2023-4
Trebnje, dne 25. maja 2023
Županja 
Občine Trebnje 
Mateja Povhe

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti