Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1818. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, stran 5097.

  
Na podlagi 43., 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 6. redni seji dne 25. 5. 2023 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 
1. člen
Občinski svet Občine Slovenske Konjice daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v višini 23,82 EUR na efektivno uro.
2. člen 
Subvencija občine k polni ceni storitve znaša 16,12 EUR na efektivno uro. Ob upoštevanju subvencije Občine Slovenske Konjice znaša končna cena za uporabnika 5,70 EUR na efektivno uro.
3. člen 
(1) Cena ure socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, opravljene na nedeljo znaša 31,03 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 21,65 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 6,44 EUR.
(2) Cena ure socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, opravljene na praznik znaša 34,81 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 24,26 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 7,33 EUR.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. junija 2023 dalje. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu št. 122-0020/2022-2(161) z dne 26. 5. 2022 (Uradni list RS, št. 74/22).
Št. 122-0027/2023-3(161)
Slovenske Konjice, dne 25. maja 2023
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc