Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1817. Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta poslovno stanovanjskega dela na Dvoru ter o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Novo središče Dvora – sever, stran 5095.

  
Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/22 in 18/23 – ZDU-1O) in 40. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št 79/18) je župan Občine Žužemberk dne 19. 5. 2023 sprejel
S K L E P 
o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta poslovno stanovanjskega dela na Dvoru ter o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Novo središče Dvora – sever 
1. člen 
(predmet sklepa) 
(1) S tem sklepom se razveljavlja Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta poslovno stanovanjskega dela na Dvoru (Uradni list RS, št. 35/22).
(2) S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Novo središče Dvora – sever.
(3) Pobudo za pripravo delnega OPPN je podal zasebni investitor Boštjan Bradač, Dvor 74, 8361 Dvor (v nadaljevanju: pobudnik).
2. člen 
(območje urejanja) 
(1) Območje urejanja se nahaja na jugovzhodni strani naselja Dvor, ob regionalni cesti R1 – 216 / 1176, Dvor – Soteska in v neposredni bližini bencinske črpalke Petrol. Locirano je znotraj območja OPPN 9-05 »Novo središče Dvora«, kjer je na podlagi določil Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk (OPN Žužemberk) (Uradni list RS, št. 55/14, 135/22 – SD OPN 2; v nadaljevanju: OPN) predvideno urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. Na podlagi določil 34. člena OPN je dopustna tudi izdelava delnega OPPN.
(2) Območje delnega OPPN tangira severni del enote urejanja prostora DV16 znotraj območja OPPN 9-05 »Novo središče Dvora«, ki je na podlagi določil OPN namenjeno razvoju centralnih dejavnosti (CU).
(3) Območje urejanja zajema zemljišče s parc. št.: 95/1 in 95/2, obe k. o. 1443 – Dvor, v lasti pobudnika. Površina območja urejanja meri okoli 0,6 ha, v naravi pa jo predstavlja nepozidana, pretežno travniška površina.
(4) Območje urejanja se lahko tekom postopka priprave OPPN tudi spremeni z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja ter ostale ureditve gospodarske javne infrastrukture.
3. člen 
(predmet načrtovanja) 
(1) Predmet delnega OPPN je določitev podrobnejših prostorsko izvedbenih pogojev za namen gradnje objektov za terciarne, kvartarne vsebine ter bivanje. Hkrati se na območju urejajo tudi zelene, parkirne in manipulativne površine ter spremljajoča prometna in komunalno-energetska infrastruktura, ki je potrebna za funkcioniranje predmetnega območja.
(2) V OPPN se lahko vključi tudi druge pobude, potrebne zaradi prilagoditve oziroma spremembe predpisov prostorske in gradbene zakonodaje ter zahtev nosilcev urejanja prostora kot tudi druge pobude, če se bo za to pokazala potreba v fazi priprave prostorskega akta.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Za načrtovanje prostorskih rešitev se upoštevajo strokovne podlage, ki so bile izdelane in pridobljene v času postopka priprave OPN in tudi druge strokovne podlage, ki so izdelane za obravnavo sosednjih območij. Podlaga za pripravo OPPN so Strokovne podlage za Turistično-stanovanjski kompleks na Dvoru (št. proj. P-2021/03, izdelal: GPI d.o.o., Novo mesto, julij 2021, dopolnitev november 2022).
(2) Pri izdelavi OPPN se upošteva podatke iz javno dostopnih evidenc, usmeritve nosilcev urejanja prostora, geodetski načrt in morebitna ostala strokovna gradiva.
(3) Skladno z 68. členom ZUreP-3 se izdela elaborat ekonomike.
(4) Izdelajo se vse obvezne strokovne podlage in strokovne podlage ter študije, ki se izkažejo za potrebne v postopku priprave OPPN ali na zahtevo nosilcev urejanja prostora, ki jih zagotovi pobudnik.
5. člen 
(vrsta postopka) 
OPPN se skladno s 129. členom ZUreP-3 pripravi in sprejme ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.
6. člen 
(izvedba celovite presoje vplivov na okolje) 
Na podlagi 128. člena ZUreP-3 in mnenja pristojnega Zavoda RS za varstvo narave št. 3563-0061/2022-2 z dne 16. 12. 2022 ni potrebno izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.
7. člen 
(roki za pripravo in faze postopka priprave OPPN) 
OPPN se izdeluje ter postopek priprave vodi v naslednjih fazah in okvirnih rokih:
– izdelava predloga osnutka OPPN;
– objava predloga osnutka na spletni strani občine, pridobitev predlogov in usmeritev javnosti, pridobitev podrobnejših usmeritev nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) (30 dni);
– izdelava osnutka OPPN;
– pridobitev prvih mnenj NUP (30 dni);
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev;
– izvedba javne razgrnitve (30 dni), javne obravnave in prve obravnave na občinskem svetu;
– priprava predloga stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu;
– zavzetje stališč do pripomb in predlogov s strani župana;
– izdelava predloga OPPN;
– pridobitev drugih mnenj NUP (30 dni);
– izdelava usklajenega predloga OPPN;
– druga obravnava in sprejem OPPN na občinskem svetu;
– objava odloka o OPPN v uradnem glasilu;
– izdelava gradiva sprejetega OPPN;
– arhiviranje gradiva in posredovanje ministrstvu, pristojnemu za prostor.
8. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
1. Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto
7. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto
8. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto
9. Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk
10. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica, Podrečje 48, 1230 Domžale
11. Telekom Slovenije d.d., Dostopovna omrežja, Operativa, TKO osrednja Slovenija, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto
12. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto.
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
9. člen 
(način vključevanja javnosti) 
(1) Občina Žužemberk (v nadaljevanju: občina) s pričetkom postopka priprave OPPN seznani javnost z objavo tega sklepa na spletni strani občine.
(2) Občina širšo javnost vključi v pripravo osnutka OPPN z objavo gradiva na spletni strani občine za čas 30 dni ter javnost pozove, da poda predloge in usmeritve, ki jih občina preuči.
(3) Občina ponovno vključi javnost v fazi dopolnjenega osnutka OPPN, ko pripravi javno razgrnitev za 30 dni, objavi gradivo na spletni strani občine, izvede javno obravnavo ter javnost pozove, da poda predloge in usmeritve, ki jih občina preuči in do njih zavzame stališča, ki jih javno objavi na svoji spletni strani.
(4) Občinski svet občine sprejme OPPN z odlokom, ki se po sprejetju objavi v Uradnem listu RS, prostorskem informacijskem sistemu in na spletni strani občine.
10. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
Izdelavo OPPN financira zasebni pobudnik.
11. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi v prostorskem informacijskem sistemu in na spletni strani Občine Žužemberk.
Št. 3503-1/2021-11
Žužemberk, dne 19. maja 2023
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti