Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1815. Sklep o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo prostorov v lasti Občine Velike Lašče, stran 5093.

  
Na podlagi Pravilnika o oddajanju prostorov v najem in uporabo (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/10, 2/16) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 5. redni seji dne 18. maja 2023 sprejel
S K L E P 
o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo prostorov v lasti Občine Velike Lašče 
1. člen 
Najemnikom poslovnih prostorov oziroma uporabnikom prostorov se zaračunava najemnina po naslednjem ceniku:
a) Najemnine poslovnih prostorov profitnega ali neprofitnega značaja
Prostor 
Enota 
Izklicna cena na enoto v Eur
I. Dejavnost profitnega značaja
– gostinski lokali
 m2 / mesečno
8,50
– trgovine, biroji, storitvena dejavnost
 m2 / mesečno
6,50
– proizvodna dejavnost 
 m2 / mesečno
5,00
– pomožni prostori, garaže, skladišča, parkirišča 
 m2 / mesečno
2,00
– zdravstvena dejavnost
 m2 / mesečno
8,50
II. Dejavnost neprofitnega značaja
– prostori upravnih organov
 m2 / mesečno
0
– zdravstvena in lekarniška dejavnost 
 m2 / mesečno
8,50
– ostale nepridobitne dejavnosti 
 m2 / mesečno
0
b) Infrastruktura na področju kulture
Prostor 
Enota 
Cena na enoto v Eur
TRUBARJEVA DOMAČIJA
– galerija Skedenj – za kulturne, izobraževalne in protokolarne dogodke, pogostitve ob porokah
1 ura 
15,00
– spominska soba – za kulturne, izobraževalne in protokolarne dogodke (razen pogostitve ob porokah)
1 ura
75,00
– Trubarjeva čitalnica – za kulturne, izobraževalne in protokolarne dogodke (razen pogostitve ob porokah)
1 ura
10,00
– otok, dvorišče (nekomercialni, zasebni najem)
Enkraten najem 
120,00
– otok, dvorišče (komercialni najem)
Enkraten najem
250,00
LEVSTIKOV DOM
– dvorana – nekomercialna prireditev 
Enkraten najem
90,00
– dvorana – zasebni najemi zaprtega tipa
Enkraten najem
150,00
– dvorana – komercialne prireditve 
Enkraten najem
200,00
– sejna ali klubska soba – nekomercialen najem za športno rekreacijske dejavnosti 
1 ura 
10,00
– sejna ali klubska soba – komercialen najem 
1 ura
12,00
– galerija (v sklopu najema dvorane)
Enkraten najem 
40,00
– prostori kabelske TV (vključno z ogrevanjem in elektriko)
Mesečno 
140,00
DOM KRAJANOV ROB IN TURJAK
– dvorana – za športno rekreacijo ali druge dejavnosti
1 ura 
8,00
– dvorana – za nekomercialne prireditve 
Enkraten najem 
50,00
– dvorana – ostale, komercialne prireditve 
Enkraten najem 
100,00
OBČINSKA STAVBA
– društvena soba
1 ura
8,50
c) Infrastruktura na področju športa
Prostor 
Enota 
Cena na enoto v Eur
ŠPORTNA DVORANA VELIKE LAŠČE
1/3 dvorane 
1 ura 
14,00
2/3 dvorane
1 ura 
22,00
cela dvorana 
1 ura 
32,00
Mala telovadnica
1 ura 
14,00
Strelišče
1 ura 
10,00
Dvorana za tekmo (semafor, ozvočenje) 
1 ura 
45,00
Ostale prireditve – organizacije v Občini Velike Lašče 
Enkraten najem 
200,00
Ostale nekomercialne prireditve – organizator izven Občine Velike Lašče 
Enkraten najem 
300,00
Ostale večje prireditve – komercialni najem
Enkraten najem 
500,00
d) Infrastruktura na področju vzgoje in izobraževanja
Prostor 
Enota 
Cena na enoto v Eur
OŠ PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE
Računalniška učilnica 
1 ura / pon.–pet. 
22,00
1 ura / sob., nedelja 
27,00
Učilnica, igralnica 
1 ura / pon.–pet. 
12,00
1 ura / sob., nedelja 
17,00
Avla 
1 ura / od pon.–pet. 
22,00
1 ura / sob., nedelja 
30,00
V rubriki Enota – enkraten najem se navedena cena zaračunava za najem prostora na dan do največ 12 ur. Vsaka dodatna ura se zaračunava po 30,00 Eur.
Davek na dodano vrednost ni vključen v cenah.
2. člen 
Cene se zaračunavajo po veljavnem ceniku in v skladu s pravilnikom.
3. člen 
Za uporabo športne dvorane v Velikih Laščah se najemnina zaračunava po veljavnem ceniku, pri čemer pa se določenim uporabnikom priznava popust, in sicer:
– klubom in društvom s sedežem v Občini Velike Lašče, ki tekmujejo na regijskih in državnih tekmovanjih ter vrhunskim športnikom se obračuna 25 % cene za uporabo športne dvorane,
– klubom in društvom, v katerih je najmanj 60 % članov občanov Velikih Lašč – otrok in mladine (vrtec, osnovna šola, dijaki in študentje) se obračuna 50 % cene za uporabo športne dvorane,
– za različne športne dejavnosti odraslih se obračuna 100 % cena za uporabo športne dvorane.
4. člen 
Športna dvorana se lahko odda v uporabo najmanj za eno uro. Za izvajanje dejavnosti športne vzgoje otrok vrtca in učencev OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče ter za izvajanje drugih dejavnosti na podlagi Letnega delovnega načrta vrtca oziroma šole se najemnina za uporabo športne dvorane ne zaračunava.
5. člen 
Izvajalcem nekomercialnih dejavnosti na področju kulture, turizma, izobraževanja in posvetovalnih ter izobraževalnih programov, namenjenih interesu širše javnosti iz Občine Velike Lašče, se v posameznih objektih javne infrastrukture, ki so v lasti Občine Velike Lašče, najemnina ne zaračunava.
6. člen 
Vse najemnine zaračunava Občina Velike Lašče.
V primeru najema poslovnih prostorov profitnega ali neprofitnega značaja, v ceniku navedenih v 1. členu pod poglavjem a), je možno prostor najeti tudi le ob določenih dnevih v mesecu. Najemnina se v tem primeru najemniku zaračunava v sorazmernem delu izklicne cene na enoto v eurih
7. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo prostorov v lasti Občine Velike Lašče, Uradni list RS, št. 159/21, z dne 1. 10. 2021.
8. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2023, razen za najemnini iz 1. člena točka b) (Infrastruktura na področju kulture), TRUBARJEVA DOMAČIJA – galerija Skedenj in Trubarjeva čitalnica, ki se začneta uporabljati 1. 1. 2024.
Št. 0301-0027/2023-1
Velike Lašče, dne 18. maja 2023
Župan 
Občine Velike Lašče 
Matjaž Hočevar