Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1812. Pravilnik o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Velike Lašče, stran 5090.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradni glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 5. redni seji dne 18. maja 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Velike Lašče 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Občina Velike Lašče podeljuje štipendije za deficitarne poklice (v nadaljevanju: štipendija) šolajočim dijakom, ki se izobražujejo na ravneh in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja sprejeti s strani Vlade Republike Slovenije.
Občina Velike Lašče pred izvedbo javnega razpisa v sodelovanju z Društvom podjetnikov in obrtnikov Občine Velike Lašče in Območne obrtno-podjetniške zbornice Vič določi aktualne deficitarne poklice za prihodnje šolsko leto. Seznam deficitarnih poklicev, katere bo občina štipendirala v posameznem šolskem letu, se določi na podlagi aktualnih podatkov Zavoda RS za zaposlovanje, pri čemer se upošteva potrebe iz lokalnega okolja, ter na podlagi morebitnih dogovorov o štipendiranju deficitarnih poklicev s sosednjimi občinami.
Ta pravilnik določa splošne in posebne pogoje za dodelitev štipendij, upravičence do štipendij, pravice in obveznosti štipenditorja in štipendista, vire financiranja ter postopek podeljevanja štipendij za deficitarne poklice, ki jih Občina Velike Lašče podeljuje dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijaki), poklicnega, strokovnega ali splošnega srednješolskega izobraževanja, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji.
2. člen 
(namen štipendiranja) 
Štipendije se podeljujejo posameznikom z namenom zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev ter spodbujanja vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost v lokalnem okolju ter tistih področij izobraževanja, za katere ni dovolj zanimanja.
3. člen 
(viri financiranja) 
Sredstva za štipendiranje se zagotovijo iz vsakoletnega proračuna občine.
II. UPRAVIČENCI, POGOJI ZA PRIDOBITEV IN VIŠINA ŠTIPENDIJ 
4. člen 
(splošni pogoji za pridobitev štipendije) 
Štipendija se lahko podeli dijakom, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– so državljani Republike Slovenije;
– imajo stalno prebivališče na območju Občine Velike Lašče;
– imajo status dijaka in so pred dopolnjenim 18. letom starosti prvič vpisani v posamezni letnik izobraževalnega programa srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja;
– niso v delovnem razmerju;
– niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje;
– ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti;
– ne prejemajo kadrovske štipendije in štipendije za deficitarne poklice odobrene s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS ter druge občinske štipendije;
– se ne vpisuje ponovno v isti letnik izobraževalnega programa.
Upravičenci, ki prejemajo štipendijo na osnovi tega pravilnika, imajo možnost, da se v naslednjem šolskem letu ponovno prijavijo na razpis.
5. člen 
(posebni pogoji za pridobitev štipendije) 
Občina Velike Lašče pri objavi javnega razpisa lahko določi naslednje posebne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za pridobitev štipendije za deficitarne poklice:
– raven oziroma stopnja izobraževanja,
– letnik izobraževanja,
– smer ali področje izobraževanja.
6. člen 
(višina štipendije in obdobje izplačevanja) 
Višina štipendije se določi v javnem razpisu in se lahko spreminja glede na razpoložljiva sredstva v sprejetem proračunu občine za tekoče leto.
Štipendije po tem pravilniku se dijakom podelijo za obdobje enega šolskega leta.
Dijakom se štipendije izplačujejo od 1. septembra tekočega leta do 30. junija naslednjega leta.
Štipendije se izplačujejo mesečno, na transakcijski račun upravičenca, najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.
Upravičenec lahko prejema štipendijo le eno šolsko leto za posamezen letnik na isti stopnji izobraževanja.
III. POSTOPEK PODELJEVANJA ŠTIPENDIJ 
7. člen 
(javni razpis za dodelitev štipendij) 
Štipendije se podeljujejo na podlagi javnega razpisa za dodelitev štipendij za deficitarne poklice, ki se objavi na spletni strani Občine Velike Lašče in v občinskemu glasilu.
V javnem razpisu se določijo vrste, višina in število štipendij, podrobnejši pogoji in merila ter postopek podeljevanja štipendij.
Objava javnega razpisa za dodelitev štipendij mora vsebovati:
– ime in sedež štipenditorja;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– podatke o vrsti, višini in številu štipendij, ki se razpisujejo;
– navedbo obdobja za katerega se podeljujejo štipendije;
– določitev vrste deficitarnih poklicev;
– pogoje in merila za dodelitev štipendij;
– navedba okvirne višine razpisanih proračunskih sredstev, ki so na voljo za štipendije;
– način vložitve prijave za dodelitev štipendij;
– navedbo dokumentacije, ki jih mora vlagatelj predložiti skupaj s prijavo za dodelitev štipendije;
– naslov, na katerega je potrebno vložiti prijavo za dodelitev štipendije;
– rok za prijavo na javni razpis;
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa;
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o javnem razpisu;
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
V besedilu javnega razpisa so lahko določeni tudi drugi elementi javnega razpisa v kolikor so ti potrebni za ustrezno obravnavo vlog in izvedbo postopkov za dodelitev štipendij.
8. člen 
(prijava za dodelitev štipendije) 
Prijave za dodelitev štipendije se vložijo na obrazcu, določenem v javnem razpisu. K prijavi za dodelitev štipendije morajo biti priložena še naslednja dokazila:
– potrdilo o vpisu v izobraževalni program,
– dokazilo o učnem uspehu (spričevalo) preteklega razreda oziroma letnika izobraževanja,
– druga dokazila, zahtevana v javnem razpisu.
9. člen 
(razpisna komisija) 
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Sestavljajo jo predsednik in dva člana komisije.
Strokovna komisija opravlja naslednje naloge:
– pred objavo javnega razpisa pripravi nabor deficitarnih poklicev in ravni izobrazbe, ki se bodo štipendirale po tem pravilniku za prihodnje šolsko leto v skladu s 1. členom tega pravilnika;
– pregled prispelih prijav z vidika pravočasnosti in popolnosti prijav;
– priprava poziva na dopolnitev nepopolnih prijav;
– ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagateljev prijav;
– vrednotenje prispelih prijav v skladu s kriteriji iz javnega razpisa, razpisne dokumentacije in tega pravilnika;
– priprava predloga upravičencev do štipendije za deficitarne poklice po tem pravilniku.
10. člen 
(postopek odločanja o prepoznih, nepopolnih in neupravičenih prijavah) 
Prijave, ki prispejo po izteku razpisnega roka, se s sklepom zavržejo.
V kolikor je prijava nepopolna ali nerazumljiva se vlagatelja pozove na dopolnitev prijave v roku osmih dni od prejema poziva. V kolikor vlagatelj v navedenem roku ne dopolni prijave oziroma je prijava po dopolnitvi še vedno nepopolna, se prijava s sklepom zavrže. Pritožba zoper ta sklep ni dovoljena.
V kolikor razpisna komisija ugotovi, da vlagatelj ne izpolnjuje razpisnih pogojev za dodelitev štipendije za deficitarne poklice po tem pravilniku, se prijava z odločbo zavrne. Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa in da mu razpisana štipendija neupravičeno ni bila dodeljena, lahko v 15 dneh od prejema odločbe vloži pritožbo pri županu Občine Velike Lašče. Odločitev župana je dokončna.
11. člen 
(postopek dodelitve štipendije) 
O dodelitvi štipendije odloča direktor občinske uprave ali pooblaščena oseba z odločbo, na podlagi predloga upravičencev do štipendij za deficitarne poklice, ki ga pripravi razpisna komisija.
Zoper odločbo o dodelitvi štipendije lahko vlagatelj vloži pritožbo pri županu v 15 dneh po prejemu odločbe. Odločitev župana je dokončna.
12. člen 
(merila za dodelitev štipendije) 
Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo izbrani v skladu z naslednjimi merili:
– višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole,
– višja povprečna ocena v predhodnem zaključenem letniku,
– višja povprečna ocena strokovnih predmetov v predhodnem zaključenem letniku.
Če prejete vloge vlagateljev, ki izpolnjujejo pogoje, ne presegajo zastavljenega cilja javnega razpisa vrednosti razpisanih sredstev, se vloge vlagateljev ne razvrščajo po merilih, štipendija pa se podeli vsem vlagateljem, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
V kolikor imajo vlagatelji enako povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole oziroma v predhodnem zaključenem letniku in skupna vrednost štipendij za te vlagatelje presega vrednost razpisanih proračunskih sredstev po razpisu, se kot prednostni kriterij upošteva socialnoekonomski status, merilo višje ocene ter na koncu dijaki višjega letnika. V primeru iz tega odstavka se lahko kandidata pozove k predložitvi dodatnih dokazil.
Povprečna ocena v zaključenem razredu osnovne šole oziroma v predhodnem zaključenem letniku ter strokovnih predmetov v zaključenem letniku se določi tako, da se izračuna povprečje vseh ocen, doseženih v zadnjem šolskem letu.
Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje štipendij ter vsa zahtevana dokumentacija po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDITORJA IN ŠTIPENDISTA 
13. člen 
(pogodba o štipendiranju) 
Po dokončnosti odločbe o dodelitvi štipendije skleneta Občina Velike Lašče in upravičenec, ki je pridobil pravico do štipendije, pisno pogodbo o štipendiranju.
Pogodba o štipendiranju mora vsebovati najmanj višino štipendije, čas prejemanja štipendije, opredelitev izobraževalnega programa in podrobno opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
V kolikor upravičenec do štipendije ne podpiše pogodbe o štipendiranju v roku, ki je določen v odločbi o dodelitvi štipendije, se šteje, da je umaknil vlogo za dodelitev štipendije. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka za dodelitev štipendije.
14. člen 
(obveznosti štipendista) 
Štipendist je dolžan po vsakem zaključenem šolskem letu za katerega je prejemal štipendijo najkasneje do 15. septembra predložiti občini naslednja dokazila:
– dokazilo o učnem uspehu ali končanju izobraževanja,
– druga dokazila, ki so opredeljena v javnem razpisu in pogodbi.
Štipendist je v času prejemanja štipendije dolžan štipenditorju v roku 15 dni od nastanka spremembe, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje, sporočiti vsako tako spremembo, zlasti pa:
– prekinitev ali konec izobraževanja;
– spremembo smeri in področja izobraževalnega programa;
– zdravstvene indikacije, ki bi lahko vplivale na uspešnost zaključka izobraževanja;
– neizpolnjevanje obveznosti zaradi višje sile;
– sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma začetek opravljanja samostojne registrirane dejavnosti;
– spremembo naslova stalnega in začasnega prebivališča;
– če postane družbenik gospodarske družbe ali ustanovitelj oziroma soustanovitelj zavoda.
15. člen 
(izguba pravice do štipendije in vračilo štipendije) 
Štipendist izgubi pravico do štipendije pred pretekom roka določenega v pogodbi o štipendiranju, v kolikor:
– po svoji krivdi ali volji prekine izobraževanje med šolskim letom;
– ne obvesti občine o spremembi izobraževalnega programa;
– iz neupravičenih razlogov ne izpolni pogojev za napredovanje v višji letnik;
– je štipendijo pridobil na podlagi posredovanja neresničnih podatkov ali v roku 15 dni od dneva nastanka spremembe ne sporoči spremembe, ki vpliva na izgubo pravice do štipendije;
– sklene pogodbo o štipendiranju z drugim štipenditorjem (kadrovska štipendija ali štipendija za deficitarne poklice, odobrene s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS in štipendije, ter druge občinske štipendije);
– sklene pogodbo o zaposlitvi ali začne opravljati samostojno registrirano dejavnost;
– postane družbenik gospodarske družbe ali ustanovitelj oziroma soustanovitelj zavoda;
– je kršil obveznosti, kot jih določa 14. člen tega pravilnika.
Štipendist mora vrniti prejete zneske štipendije skupaj z zamudnimi obrestmi v proračun Občine Velike Lašče, v roku šestih mesecev, ko izgubi pravico do štipendije zaradi razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Štipendisti, katerim je prenehala pravica do štipendije zaradi razlogov iz prvega odstavka tega člena, ne morejo kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine za dodelitev štipendije po tem pravilniku.
16. člen 
(oprostitev vračila štipendije) 
Izjemoma lahko komisija predlaga oprostitev vračila štipendije v primerih iz prejšnjega člena v celoti ali delno, zaradi težkega socialnoekonomskega položaja štipendista oziroma njegove družine ali nastopa invalidnosti ter drugih bolezni.
Štipendist mora vložiti prošnjo za oprostitev vračila štipendije ter k prošnji priložiti ustrezna dokazila. O oprostitvi na predlog komisije odloči direktor občinske uprave ali pooblaščena oseba, o morebitni pritožbi na odločitev pa župan.
17. člen 
(prenehanje pravice do štipendije brez obveznosti vračila štipendije) 
Štipendistu preneha pravica do štipendije brez obveznosti vračila prejetih zneskov štipendij v kolikor:
– nima več stalnega prebivališča na območju Občine Velike Lašče in je izpolnil vse obveznosti do štipenditorja v skladu s prvim odstavkom 14. člena tega pravilnika;
– zaradi zdravstvenih razlogov izobraževanja ne more zaključiti oziroma nadaljevati.
V. KONČNA DOLOČBA 
18. člen 
(začetek veljavnosti pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-0030/2023-1
Velike Lašče, dne 18. maja 2023
Župan 
Občine Velike Lašče 
Matjaž Hočevar