Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1811. Pravilnik o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov v Občini Velike Lašče, stran 5087.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradni glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 5. redni seji dne 18. maja 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov v Občini Velike Lašče 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa vrste štipendij za nadarjene dijake in študente, ki jih podeljuje Občina Velike Lašče, vire sredstev financiranja, splošne in posebne pogoje za dodelitev štipendij, upravičence do štipendij, pravice in obveznosti štipenditorja in štipendista ter postopek podeljevanja štipendij po tem pravilniku.
2. člen 
(vrste štipendij) 
Občina Velike Lašče podeljuje štipendije za:
– nadarjene dijake in dijakinje (v nadaljevanju: dijaki) poklicnega, strokovnega ali splošnega srednješolskega izobraževanja, ki so dosegli zahtevan šolski uspeh in se izobražujejo v Republiki Sloveniji;
– nadarjene študente in študentke (v nadaljevanju: študenti) 1. bolonjske stopnje dodiplomskih študijskih programov, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji;
– nadarjene študente 2. bolonjske stopnje podiplomskih študijskih programov magistrskega in enovitega magistrskega študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji;
– umetniško-raziskovalno nadarjene dijake in študente;
– športno nadarjene dijake in študente;
– nadarjene dijake in študente, ki aktivno delujejo v lokalnem okolju.
3. člen 
(namen štipendiranja) 
Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja nadarjenih dijakov in študentov do višje ravni izobraževanja, spodbujanju pridobivanja dodatnih znanj in kompetenc na različnih področjih ter izboljšanju zaposljivosti in aktivnemu vključevanju mladih v lokalno okolje.
4. člen 
(viri financiranja) 
Sredstva za štipendiranje se zagotovijo iz vsakoletnega proračuna občine.
II. UPRAVIČENCI, POGOJI ZA PRIDOBITEV IN VIŠINA ŠTIPENDIJ 
5. člen 
(upravičenci do štipendije) 
Štipendije lahko pridobijo osebe s statusom dijaka oziroma osebe s statusom študenta, ki izpolnjujejo pogoje, določene v tem pravilniku.
6. člen 
(pogoji za pridobitev štipendije) 
Štipendija se lahko podeli dijakom in študentom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so državljani Republike Slovenije;
– imajo vsaj eno leto pred vložitvijo vloge stalno prebivališče na območju Občine Velike Lašče;
– imajo status dijaka srednješolskega izobraževanja oziroma status študenta visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja v Republiki Sloveniji ali v tujini;
– niso v delovnem razmerju;
– niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje;
– ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti;
– so vsestransko dejavni in se odlikujejo z ustvarjalnostjo na izvenšolskih področjih;
– dijaki morajo dosegati povprečno oceno najmanj 3,8 v predhodnem letniku, študentje pa v preteklem študijskem letu najmanj povprečno oceno 8,0 iz vseh opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti;
– ne prejemajo Zoisove štipendije ali druge štipendije za izjemne dosežke ter nadarjene dijake in študente.
Štipendijo po tem pravilniku lahko pridobijo upravičenci, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Velike Lašče vsaj eno leto pred vložitvijo vloge in so:
– pred dopolnjenim 18. letom starosti prvič vpisani v program poklicnega, strokovnega ali splošnega srednješolskega izobraževanja, za katere uveljavljajo pravico do štipendije ali
– upravičenci, ki so pred dopolnjenim 25. letom starosti prvič vpisani v program dodiplomskega oziroma podiplomskega študija, za katere uveljavljajo pravico do štipendije v Republiki Sloveniji in so uspešno zaključili 1. letnik dodiplomskega študija.
Upravičenec lahko prejme občinsko ali drugo vrsto štipendije v skladu s pozitivno zakonodajo.
Kadar gre za izobraževanje za lokalno pomembne ali deficitarne poklice, se lahko štipendije, ob smiselni uporabi meril in pogojev določenih v tem pravilniku, izjemoma podelijo tudi za vpis v prvi letnik izobraževanja. V tem primeru se upošteva uspeh v zadnjem letniku predhodne stopnje izobraževanja.
Upravičenci, ki prejemajo štipendijo na osnovi tega pravilnika, imajo možnost, da se v naslednjem šolskem oziroma študijskem letu ponovno prijavijo na razpis.
7. člen 
(višina štipendije) 
Višina štipendije se nato določi v javnem razpisu in se lahko spreminja glede na razpoložljiva sredstva v sprejetem proračunu občine za tekoče leto.
8. člen 
(obdobje izplačevanja štipendij) 
Štipendije po tem pravilniku se upravičencem podelijo za obdobje enega šolskega/študijskega leta.
Dijakom se štipendije izplačujejo od 1. septembra tekočega leta do 30. junija naslednjega leta, študentom pa od 1. oktobra tekočega leta do 30. julija naslednjega leta.
Štipendije se izplačujejo mesečno, na transakcijski račun upravičenca, najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.
Upravičenec lahko prejema štipendijo le eno leto za posamezni letnik na isti stopnji izobraževanja.
III. POSTOPEK PODELJEVANJA ŠTIPENDIJ 
9. člen 
(javni razpis za dodelitev štipendij) 
Štipendije se podeljujejo na podlagi javnega razpisa za dodelitev štipendij nadarjenim dijakom in študentom, ki se objavi na spletni strani Občine Velike Lašče in v občinskemu glasilu.
V javnem razpisu se določijo vrste, višina in število štipendij, podrobnejši pogoji in merila ter postopek podeljevanja štipendij.
Objava javnega razpisa za dodelitev štipendij mora vsebovati:
– ime in sedež štipenditorja;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– podatke o vrsti, višini in številu štipendij, ki se razpisujejo;
– določitev upravičencev do štipendij;
– pogoje in merila za dodelitev štipendij;
– navedba okvirne višine proračunskih sredstev, ki so na razpolago za štipendiranje;
– način vložitve prijave za dodelitev štipendij;
– navedbo obdobja za katerega se podeljujejo štipendije;
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj predložiti skupaj s prijavo za dodelitev štipendije;
– naslov, na katerega je potrebno vložiti prijavo za dodelitev štipendije;
– rok za prijavo na javni razpis;
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa;
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o javnem razpisu;
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
V besedilu javnega razpisa so lahko določeni tudi drugi elementi javnega razpisa, v kolikor so ti potrebni za ustrezno obravnavo vlog in izvedbo postopkov za dodelitev štipendij.
10. člen 
(prijava za dodelitev štipendije) 
Prijave za dodelitev štipendije se vložijo na obrazcu, določenem v javnem razpisu. K prijavi za dodelitev štipendije morajo biti priložena tudi naslednja dokazila:
– potrdilo o vpisu v izobraževalni program;
– dokazilo o učnem uspehu (spričevalo) za dijake ali študijskem uspehu (potrdilo o opravljenih izpitih) za študente preteklega letnika izobraževanja;
– dokazila o dosežkih na posameznem področju v preteklem šolskem oziroma študijskem letu, izdanega s strani institucije oziroma odgovorne osebe;
– druga dokazila, zahtevana v javnem razpisu.
Za potrebe izračuna povprečne ocene so kandidati dolžni zagotoviti ustrezno pretvorbo ocen, v primeru, da njihove ocene ni mogoče enačiti oziroma primerjati z ocenami, kot jih urejajo predpisi Republike Slovenije, s področja šolstva.
11. člen 
(razpisna komisija) 
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Sestavljajo jo predsednik in dva člana komisije. Strokovna komisija pripravi vse potrebno za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju besedila: komisija).
Strokovna komisija opravlja naslednje naloge:
– odpiranje prispelih prijav;
– pregled prispelih prijav z vidika pravočasnosti in popolnosti prijav;
– priprava poziva na dopolnitev nepopolnih prijav;
– ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagateljev prijav;
– vrednotenje prispelih prijav v skladu s kriteriji iz javnega razpisa, razpisne dokumentacije in tega pravilnika;
– priprava predloga upravičencev do štipendije za nadarjene dijake in študente.
12. člen 
(postopek odločanja o prepoznih, nepopolnih in neupravičenih prijavah) 
Prijave, ki prispejo po izteku razpisnega roka, se s sklepom zavržejo.
V kolikor je prijava nepopolna ali nerazumljiva, se vlagatelja pozove na dopolnitev prijave v roku osmih dni od prejema poziva. V kolikor vlagatelj v navedenem roku ne dopolni prijave oziroma je prijava po dopolnitvi še vedno nepopolna, se prijava s sklepom zavrže. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
V kolikor razpisna komisija ugotovi, da vlagatelj ne izpolnjuje razpisnih pogojev za dodelitev štipendije za nadarjene dijake in študente po tem pravilniku, se prijava z odločbo zavrne. Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa in da mu razpisana štipendija neupravičeno ni bila dodeljena, lahko v 15 dneh od prejema odločbe vloži pritožbo pri županu Občine Velike Lašče. Odločitev župana je dokončna.
13. člen 
(postopek dodelitve štipendije) 
O dodelitvi štipendije odloča direktor občinske uprave z odločbo, na podlagi predloga upravičencev do štipendij za nadarjene dijake in študente, ki ga pripravi razpisna komisija.
Zoper odločbo o dodelitvi štipendije za nadarjene dijake in študente lahko vlagatelj vloži pritožbo pri županu v 15 dneh po prejemu odločbe. Odločitev župana je dokončna.
14. člen 
(merila za ocenjevanje uspeha in dosežkov kandidatov) 
Merila za dodelitev štipendij so: učni uspeh v 9. razredu osnovne šole, učni oziroma študijski uspeh predhodnega letnika izobraževanja na isti stopnji in dosežki na posameznem področju.
Vsako merilo je ovrednoteno s točkami.
Štipendija se dodeli tistim dijakom oziroma študentom, ki na podlagi meril iz tega pravilnika dosežejo najvišje število točk.
V primeru doseganja enakega števila točk, se med prejemniki z enakim številom točk uporabi najprej izločitveno merilo po katerem ima prednost socialnoekonomski status, merilo višje ocene ter na koncu dijaki/študentje višjega letnika. V primeru iz tega odstavka se lahko kandidata pozove k predložitvi dodatnih dokazil.
15. člen 
(uspeh predhodnega šolskega leta) 
Število točk za povprečno oceno dijaka, ki se vpisuje v višji letnik srednješolskega izobraževanja:
Povprečna ocena
Število točk
nad 4,8
5
od 4,3 do 4,7
4
od 3,8 do 4,2
3
Pri učencih in dijakih se povprečna ocena določi tako, da se izračuna povprečje vseh ocen, doseženih v zadnjem šolskem letu.
Povprečna ocena se določi na eno decimalno število natančno. Decimalno število na mestu stotin se od 6 dalje zaokroži navzgor. Kot dokazilo se upošteva potrdilo o uspehu zadnjega šolskega leta.
16. člen 
(uspeh predhodnega študijskega leta) 
Število točk za povprečno oceno študenta, ki se vpisuje v višji letnik:
Povprečna ocena
Število točk
nad 9,5
5
od 8,7 do 9,4
4
od 8,0 do 8,6
3
Pri študentih se povprečna ocena določi tako, da se izračuna povprečje vseh ocen, doseženih v zadnjem študijskem letu.
Povprečna ocena se določi na eno decimalno število natančno. Decimalno število na mestu stotin se od 6 dalje zaokroži navzgor. Kot dokazilo se upošteva potrdilo o opravljenih izpitih zadnjega študijskega leta.
17. člen 
(doseženi rezultati na posameznih področjih) 
Merilo za ocenjevanje doseženih rezultatov vlagatelja
Število točk
– Prvo mesto oziroma zlato priznanje (ekipno ali posamično) doseženo na državnem ali mednarodnem tekmovanju
5
– Drugo mesto oziroma srebrno priznanje (ekipno ali posamično) doseženo na državnem ali mednarodnem tekmovanju
4
– Tretje mesto oziroma bronasto priznanje (ekipno ali posamično) doseženo na državnem ali mednarodnem tekmovanju 
(točke se ne seštevajo)
Sodelovanje na državni ali mednarodni predstavitvi, kongresu, konferenci, razstavi in podobno na področju umetnosti, družboslovja, naravoslovja, tehnike, znanosti in drugo
2
Zlato, srebrno ali bronasto priznanje na tekmovanju ali natečaju regijskega ali lokalnega pomena
3
Uvrstitev v finale tekmovanja ali natečaja državnega ali mednarodnega pomena
3
Uvrstitev v finale tekmovanja ali natečaja regijskega ali lokalnega pomena
2
Avtorska dela (na glasbenem, likovnem, literarnem, strokovnem ali znanstveno raziskovalnem področju)
4
Umetniški ali kulturni nastopi, samostojno vodenje projektov, organizacija javnih prireditev, javne objave in predstavitve lastnega avtorskega prispevka oziroma samostojnih del
4
Priznanja, nagrade in drugi javni dosežki na nivoju Občine Velike Lašče
3
Aktivno prostovoljstvo in aktivno članstvo v društvih (aktivno sodelovanje pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi dogodkov/projektov ter programa dejavnosti društva) v lokalnem okolju: (točke se ne seštevajo): 
– v preteklem letu opravljeno prostovoljno delo v obsegu več kot 70 ur
5
– v preteklem letu opravljeno prostovoljno delo v obsegu od 41 do 70 ur
4
– v preteklem letu opravljeno prostovoljno delo v obsegu do 40 ur
3
Upravičenci so lahko po vsakem posameznem merilu iz zgornje tabele točkovani samo enkrat.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDITORJA IN ŠTIPENDISTA 
18. člen 
(pogodba o štipendiranju) 
Po dokončnosti odločbe o dodelitvi štipendije skleneta Občina Velike Lašče in upravičenec, ki je pridobil pravico do štipendije, pisno pogodbo o štipendiranju.
Pogodba o štipendiranju mora vsebovati višino štipendije, čas prejemanja štipendije, opredelitev izobraževalnega programa ter podrobno opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
Če upravičenec do štipendije ne podpiše pogodbe o štipendiranju v roku, ki je določen v odločbi o dodelitvi štipendije, se šteje, da je umaknil vlogo za dodelitev štipendije. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka za dodelitev štipendije.
19. člen 
(obveznosti štipendista) 
Štipendisti so dolžni po vsakem zaključenem šolskem oziroma študijskem letu, za katerega so prejemali štipendijo, in sicer dijaki najkasneje do 15. septembra in študenti najkasneje do 15. oktobra, predložiti občini naslednja dokazila:
– dokazilo o učnem oziroma o študijskem uspehu ali končanju izobraževanja,
– druga dokazila, ki so opredeljena v javnem razpisu in pogodbi.
Štipendist je v času prejemanja štipendije dolžan štipenditorju v roku 15 dni od nastanka spremembe, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje, sporočiti vsako tako spremembo, zlasti pa:
– prekinitev ali konec izobraževanja,
– spremembo izobraževalnega programa ali smeri študija,
– zdravstvene indikacije, ki bi lahko vplivale na uspešnost zaključka izobraževanja,
– sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma začetek opravljanja samostojne registrirane dejavnosti,
– spremembo naslova stalnega in začasnega prebivališča,
– če postane družbenik gospodarske družbe ali ustanovitelj oziroma soustanovitelj zavoda.
20. člen 
(prenehanje pravice do štipendije in vračilo štipendije) 
Štipendist izgubi pravico do štipendije pred pretekom roka določenega v pogodbi o štipendiranju, v kolikor:
– po svoji krivdi ali volji prekine izobraževanje med šolskim oziroma študijskim letom;
– ne obvesti občine o spremembi izobraževalnega programa;
– iz neupravičenih razlogov ne izpolni pogojev za napredovanje v višji letnik;
– je štipendijo pridobil na podlagi posredovanja neresničnih podatkov ali v roku 15 dni od dneva nastanka spremembe ne sporoči spremembe, ki vpliva na prenehanje pravice do štipendije;
– sklene pogodbo o štipendiranju za nadarjene dijake in študente z drugim štipenditorjem;
– sklene pogodbo o zaposlitvi ali začne opravljati samostojno registrirano dejavnost;
– postane družbenik gospodarske družbe ali ustanovitelj oziroma soustanovitelj zavoda;
– je kršil obveznosti, kot jih določa drugi odstavek 19. člena tega pravilnika.
Štipendist mora vrniti prejete zneske štipendije skupaj z zamudnimi obrestmi v proračun Občine Velike Lašče, v roku šestih mesecev, ko izgubi pravico do štipendije zaradi razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Štipendisti, katerim je prenehala pravica do štipendije zaradi razlogov iz prvega odstavka tega člena, ne morejo kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine za dodelitev štipendije po tem pravilniku.
21. člen 
(oprostitev vračila štipendije) 
Izjemoma lahko komisija predlaga oprostitev vračila štipendije v primerih iz prejšnjega člena v celoti ali delno, zaradi težkega socialnoekonomskega položaja štipendista oziroma njegove družine.
Štipendist mora vložiti prošnjo za oprostitev vračila štipendije ter k prošnji priložiti ustrezna dokazila. O oprostitvi na predlog komisije odloči direktor občinske uprave ali pooblaščena oseba, o morebitni pritožbi zoper odločitev pa župan.
22. člen 
(prenehanje pravice do štipendije brez obveznosti vračila štipendije) 
Štipendistu preneha pravica do štipendije brez obveznosti vračila prejetih zneskov štipendij v kolikor:
– nima več stalnega prebivališča na območju Občine Velike Lašče in je izpolnil vse obveznosti do štipenditorja v skladu s prvim odstavkom 19. člena tega pravilnika;
– zaradi zdravstvenih razlogov izobraževanja ne more zaključiti oziroma nadaljevati.
V. KONČNA DOLOČBA 
23. člen 
(začetek veljavnosti pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-0031/2023-1
Velike Lašče, dne 18. maja 2023
Župan 
Občine Velike Lašče 
Matjaž Hočevar 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti