Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1809. Odlok o dopolnitvi Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Velike Lašče, stran 5086.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 5. redni seji dne 18. maja 2023 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Velike Lašče 
1. člen 
V Odloku o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Velike Lašče (Uradni list RS, št. 111/21) se doda 18.a člen in se glasi:
»18.a člen 
(prerazporeditev sredstev) 
Sredstva, ki na javnem razpisu niso bila razdeljena ali na posameznem športnem programu oziroma področju športa med letom niso bila porabljena, se na predlog komisije s sklepom župana prerazporedijo na druge športne programe oziroma področja športa, v katerih so programi izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-0032/2023-1
Velike Lašče, dne 18. maja 2023
Župan 
Občine Velike Lašče 
Matjaž Hočevar