Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1808. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2023, stran 5085.

  
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2023 (Uradni list RS, št. 139/22), 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O) ter 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, 19/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 5. redni seji dne 18. 5. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2023 
1. člen
(sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Besedilo 2. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2023 se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Proračun Občine Tržič za leto 2023 se določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
OSN: REB II 2023 
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
16.231.056
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.955.960
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
11.549.538
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
9.866.433
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.368.605
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
314.500
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.406.422
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
1.382.172
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
12.000
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
105.500
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
76.500
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
830.250
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
260.000
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
150.000
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
110.000
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
3.500
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
3.500
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
2.011.597
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.097.682
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
913.915
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
22.118.489
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
5.582.393
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.273.663
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
164.087
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
3.862.844
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
168.000
409
REZERVE
113.800
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
7.168.449
410
SUBVENCIJE
533.237
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
4.213.585
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
802.105
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.619.522
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
8.958.619
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
8.958.619
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
409.028
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM
17.000
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
392.028
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–5.887.432
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
30.000
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
30.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–30.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.000.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.000.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.481.637
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
1.481.637
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–6.399.069
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–481.637
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
5.887.432
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
6.829.899
« 
2. člen
(uveljavitev odloka) 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2023 začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0012/2022-401
Tržič, dne 18. maja 2023
Župan 
Občine Tržič 
Peter Miklič 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti