Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1807. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 3445 v naselju Močle (parc. št. 610/1 in 613/1, k.o. 1187 – Vrh), stran 5084.

  
Na podlagi 134. do 138. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, v nadaljevanju ZUreP-3) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17, 54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 5. redni seji dne 17. 5. 2023 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 3445 v naselju Močle (parc. št. 610/1 in 613/1, k.o. 1187 – Vrh) 
1. člen 
Lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 3445 se nanaša na zemljiške parcele št. 610/1 in 613/1, k.o. 1187 – Vrh v Občini Šmarje pri Jelšah v velikosti 561,87 m2 (preoblikovanje).
2. člen 
Na delu zemljišča iz prvega člena tega sklepa se omogoči prestavitev/širitev obstoječega stavbnega zemljišča posamične poselitve po 307. členu ZUreP-3, PNRP z oznako Ak, katere velikost je 561,87 m2 za gradnjo nove enostanovanjske hiše skladno z določili Odloka o OPN (Občinski prostorski načrt Občine Šmarje pri Jelšah, Uradni list RS, št. 55/18, 52/22), ki se nanašajo na obstoječo posamično poselitev, ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko.
3. člen 
(1) V skladu s sedmim odstavkom 138. člena ZUreP-3, se sprejeti sklep o lokacijski preveritvi skupaj z elaboratom in mnenji nosilcev urejanja prostora objavi v prostorskem informacijskem sistemu.
(2) Občina Šmarje pri Jelšah podatke o lokacijski preveritvi posreduje Upravni enoti Šmarje pri Jelšah in Republiki Sloveniji, Ministrstvu za naravne vire in prostor.
(3) Občina Šmarje pri Jelšah podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta pa spremembo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 0321-0004/2023-7
Šmarje pri Jelšah, dne 17. maja 2023
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Matija Čakš