Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1805. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla, stran 5083.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 5. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSIvn), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, 62/17), 18. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22), 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17), 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18), 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19) je Občinski svet Občine Kozje na 3. redni seji dne 30. 3. 2023, Občinski svet Občine Podčetrtek na 3. redni seji dne 13. 4. 2023, Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 5. redni seji dne 29. 3. 2023, Občinski svet Občine Rogatec na 4. redni seji dne 13. 4. 2023, Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 3. redni seji dne 15. 3. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla (Uradni list RS, št. 71/09, 4/11, 59/14).
2. člen 
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Ustanoviteljice zavoda so:
– Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje,
– Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek,
– Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina,
– Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec,
– Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah.
V delo zavoda se vključujejo tudi drugi partnerji iz lokalnega in regionalnega nivoja.«
3. člen 
V 5. členu odloka se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Zavod lahko izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«
Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. OD-1-2023
Šmarje pri Jelšah, dne 21. aprila 2023
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc 
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja 
 
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič 
 
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič 
 
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Matija Čakš