Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1802. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 5082.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 5. redni seji dne 17. 5. 2023 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za naslednje nepremičnine:
– parc. št. 2730/3 in 2730/5, obe k.o. 1397 Tržišče,
– parc. št. 363/4, 363/5 in 363/6, vse k.o. 1376 Kladje,
– parc. št. 2560/3, k.o. 1392 Hubajnica,
– parc. št. 500/45, 488/4, 488/5 in 488/6, vse k.o. 1381 Boštanj.
2. člen 
Nepremičnine, navedene v 1. členu tega sklepa, prenehajo imeti značaj javnega dobra in se zanje vknjiži lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, matična št. 5883008000.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0067/2023
Sevnica, dne 18. maja 2023
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti