Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1801. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra, stran 5082.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/18, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 5. redni seji dne 17. 5. 2023 sprejel
S K L E P 
o vzpostavitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se na nepremičninah s:
– parc. št. 464/2, 612/2, 613/2, 613/3, 1016/2, 1492, 432/4, 432/5, 432/6, 432/8, 447/4, 447/5, 447/7, 447/8, 577/2, 585/4, 627/4, 649/2, 650/2, 651/2, 448/2, 569/6, 570/2, 570/3, 578/8, 578/9, 1017/5, 1017/8, 470/2, 596/2 in 633/4, vse k.o. 1370 Podvrh,
– parc. št. 419/2, 419/3, 420/2 in 420/3, vse k.o. 1372 Žurkov Dol,
– parc. št. 1401/2, 1402/2, 1400/2, 1324/2 in 1327/2, vse k.o. 1367 Zabukovje,
– parc. št. 415/7, k.o. 1379 Sevnica,
– parc. št. 459/1, 459/6, 459/2 in 459/7, vse k.o. 1390 Vrh,
– parc. št. 570/2 in 574/2, obe k.o. 1369 Trnovec,
– parc. št. 451/4, 454/5, 461/4, 461/6, 114/9, 114/11, 125/4, 462/4, 124/2, 127/4, 128/2, 137/2, 133/3, 136/3, 136/5, 117/8, 117/10, 121/17, 122/3, 122/6, 130/1, 133/5, 457/2, 117/12, 112/4, vse k.o. 1381 Boštanj,
– parc. št. 635/2, 635/4, 635/6, 674/31, 674/33, 674/40, 674/44, 675/32, 675/33, 675/35, 675/37 in 675/41, vse k.o. 1388 Pijavice,
– parc. št. 1460/2, k.o. 1393 Studenec,
– parc. št. 755/8 in 755/10, obe k.o. 1366 Ledina,
last Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, matična številka: 5883008000, vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0066/2023
Sevnica, dne 18. maja 2023
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk