Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1799. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (SD OPN 8), stran 5081.

  
Na podlagi 115. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US), Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list, št. 175/20) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 5. redni seji dne 17. 5. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (SD OPN 8) 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr., 57/13, 1/16, 17/16, 33/18, 70/19, 20/22, 23/22 – popr. in 125/22; v nadaljevanju: OPN).
(2) SD OPN 8 se nanašajo na spremembo podrobne namenske rabe prostora na območju industrijskega obrata podjetja Plastoform Blanca d.o.o. na Blanci (EUP BL21.ip) za potrebe širitve cone in prestavitve lokalne ceste.
(3) SD OPN 8 se nanašajo tudi na spremembo podrobne namenske rabe prostora in načina urejanja na delu zemljišča parc. št. 557/12, k. o. Blanca, na območju OPPN za poslovno cono Blanca (EUP BL18.pin).
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
2. člen 
(sprememba namenske rabe prostora) 
Spreminjajo se grafični prikazi iz tretjega odstavka 3. člena OPN:
– pregledna karta Občine Sevnica s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (v merilu 1:60.000),
– prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (v merilu 1:5000) – lista 41 in 42,
– prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (v merilu 1:5000) – lista 41 in 42.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka se spremeni naslednji prostorski izvedbeni akt:
– Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca (Uradni list RS, št. 16/11, 37/18), tako da se iz območja izloči del zemljišča parc. št. 557/12, k. o. Blanca.
4. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0008/2021
Sevnica, dne 18. maja 2023
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti