Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1798. Pravilnik o postopku izvedbe participativnega proračuna v Občini Ribnica, stran 5078.

  
Na podlagi 33. in 48.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) ter 26. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Ribnica na 5. redni seji dne 18. 5. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o postopku izvedbe participativnega proračuna v Občini Ribnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(Predmet urejanja) 
(1) Ta pravilnik določa postopek izvedbe participativnega proračuna v Občini Ribnica.
(2) Participativni proračun v Občini Ribnica se imenuje »PROJEKT NAŠEGA KRAJA«.
(3) Namen participativnega proračuna v Občini Ribnica je spodbujanje aktivne participacije in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in krepitev skupnosti.
II. POSTOPEK IZVEDBE 
2. člen 
(Začetek postopka) 
(1) Postopek izvedbe participativnega proračuna v Občini Ribnica se začne z vsakokratnim sklepom, ki določa način priprave participativnega proračuna v Občini Ribnica in ga za posamezno leto sprejme občinski svet.
(2) Sklep iz prejšnjega odstavka določa:
1. višino sredstev za izvedbo participativnega proračuna v Občini Ribnica za posamezno leto,
2. število in obseg območij Občine Ribnica za potrebe izvedbe participativnega proračuna ter
3. obseg sredstev ločeno za posamezno območje.
3. člen 
(Strokovna komisija) 
(1) Postopek za dodelitev sredstev po tem pravilniku vodi strokovna komisija, ki jo s pisnim sklepom imenuje župan.
(2) Komisijo sestavlja 5 članov, in sicer:
1. podžupan kot predsednik komisije,
2. predsednik odbora za finance kot član komisije,
3. vodja oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja kot član komisije,
4. vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti kot član komisije in
5. višji svetovalec za proračun in finance kot član in tajnik komisije.
(3) Strokovno podporo komisiji nudi občinska uprava.
(4) Predsednik in člani strokovne komisije ne smejo biti s prejemniki sredstev interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja, v zakonski zvezi ali svaštvu ali v izvenzakonski skupnosti. V primeru nastopa elementov interesne povezanosti se je predsednik ali član strokovne komisije dolžan iz tistega dela postopka ustrezno izločiti.
4. člen 
(Javni poziv) 
(1) Javni poziv občanom za oddajo projektnih predlogov pripravi občinska uprava, potrdi strokovna komisija, objavi pa župan.
(2) Javni poziv vsebuje:
1. ime in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva,
2. pravno podlago za izvedbo javnega poziva,
3. namen in cilje javnega poziva,
4. razdelitev Občine Ribnica na območja za potrebe javnega poziva,
5. okvirno višino razpoložljivih sredstev po območjih,
6. navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem pozivu,
7. način izvedbe izbora predlaganih projektov,
8. postopek izvedbe javnega poziva,
9. kraj in čas, kjer lahko zainteresirani pridobijo obrazec za oddajo projektnega predloga in način oddaje projektnega predloga,
10. rok, do katerega morajo biti predloženi projektni predlogi,
11. rok odpiranja in pregleda projektnih predlogov,
12. način glasovanja o primernih projektnih predlogih,
13. datum glasovanja,
14. rok in način seznanitve vlagateljev o izidu glasovanja in
15. druge potrebne informacije za izvedbo postopka.
(3) Obvestilo o javnem pozivu se objavi v občinskem glasilu Rešeto, javni poziv pa na spletni strani občine.
5. člen 
(Oddaja projektnih predlogov) 
(1) Občani projektne predloge oddajo v spletno aplikacijo na spletni strani Občine Ribnica, po pošti ali osebno v glavni pisarni Občine Ribnica v roku, določenem v javnem pozivu.
(2) Če projektni predlogi niso vloženi v spletni aplikaciji, se oddajo na posebnem obrazcu, ki bo skupaj z javnim pozivom objavljen na spletni strani Občine Ribnica.
(3) Projektne predloge, oddane skladno z določili druge točke tega člena, občinska uprava vnese v spletno aplikacijo.
6. člen 
(Zbiranje projektnih predlogov) 
(1) Po poteku roka za oddajo projektnih predlogov vse oddane projektne predloge zbere občinska uprava Občine Ribnica.
(2) Vsak posamezen projektni predlog se skladno z določili, ki urejajo upravno poslovanje, evidentira kot samostojna zadeva.
7. člen 
(Preverjanje skladnosti projektnih predlogov) 
(1) Vse prejete projektne predloge občinska uprava v roku, ki je določen v javnem pozivu, najprej pregleda v skladu s pogoji, ki so določeni v drugi točki tega člena in navedeni v javnem pozivu.
(2) Občinska uprava presodi, ali projektni predlog zadostuje naslednjim pogojem:
1. prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju Občine Ribnica,
2. je takšne narave, da bo nosilec projekta lahko Občina Ribnica,
3. je skladen z razvojnimi usmeritvami občine, opredeljenimi z veljavnimi razvojnimi programi, s strategijami in programi razvoja posameznih področij,
4. bo izveden na območju občine,
5. ni uvrščen v proračun občine in ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo na razpisih Občine Ribnica,
6. ne predlaga izvedbe in financiranja že obstoječe in financirane redne dejavnosti,
7. je finančno ovrednoten med 2.000 in 20.000 EUR z DDV.
(3) Če projektni predlog izpolnjuje pogoje, določene v prejšnjem odstavku tega člena, se uvrsti v postopek preverjanja izvedljivosti projektnega predloga.
(4) Za projektne predloge, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v drugem odstavku tega člena, občinska uprava pripravi kratko obrazložitev, zakaj se ne uvrstijo v nadaljnje preverjanje.
(5) Celotna dokumentacija s skladnimi in neskladnimi projektnimi predlogi in obrazložitvijo se pripravi za nadaljnji vsebinski pregled in pregled izvedljivosti občinske uprave ter za odločanje strokovne komisije.
(6) V primeru nejasnosti projektnega predloga je občinska uprava dolžna preveriti potrebne podatke in vsebine pri vlagatelju projektnega predloga ter o pridobljeni informaciji narediti uradni zaznamek v zadevi.
8. člen 
(Preverjanje izvedljivosti projektnih predlogov) 
(1) Vse projektne predloge, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 7. člena, občinska uprava vsebinsko pregleda z vidika izvedljivosti. Pri tem občinska uprava še posebej preveri časovni, ekonomski oziroma finančni, zakonodajni, zemljiško- knjižni vidik, kakor tudi vidik vzdržnosti izvedenega projekta.
(2) Po preveritvi izvedljivosti občinska uprava pripravi obrazložitev in ustrezna pojasnila za strokovno komisijo.
9. člen 
(Dokončna presoja in potrditev projektnih predlogov) 
(1) Za končno presojo in potrditev projektnih predlogov, primernih za glasovanje, je pristojna strokovna komisija.
(2) Na podlagi obrazložitev občinske uprave strokovna komisija pripravi končni seznam skladnih in izvedljivih projektov po posameznih območjih občine za glasovanje.
(3) Na glasovanje se uvrstijo vsi projektni predlogi, za katere je v predhodnih postopkih ugotovljena skladnost, kot je določena v 7. členu tega pravilnika, in izvedljivost, kot je določena v 8. členu tega pravilnika.
(4) Strokovna komisija lahko predlaga, da se zaradi možnosti izvedbe in finančnega okvirja posamezni projektni predlog delno prilagodi, spremeni ali se dva ali več enakih projektnih predlogov združi v en projektni predlog, o čemer mora obvestiti predlagatelje projektov.
(5) Strokovna komisija, skladno z javnim pozivom, pripravi končni seznam projektnih predlogov za glasovanje.
(6) Strokovna komisija potrdi tudi seznam neskladnih in neizvedljivih projektnih predlogov, ki se skupaj s pojasnilom zavrnitve objavi na spletni strani Občine Ribnica.
(7) Na podlagi odločitve strokovne komisije sklepe o zavrnitvi izda občinska uprava.
10. člen 
(Objava projektnih predlogov za glasovanje) 
(1) Po potrditvi seznama projektnih predlogov, ki se uvrstijo na glasovanje, občinska uprava pripravi vabilo občanom na glasovanje po posameznih območjih, ki ga objavi župan.
(2) Vabilo s seznamom projektnih predlogov za glasovanje se objavi na spletni strani Občine Ribnica, obvestilo o objavi vabila pa v občinskem glasilu Rešeto.
(3) Vabilo vsebuje:
1. seznam projektnih predlogov, ki so uvrščeni v glasovanje na posameznem območju, skupaj s povzetkom projektnega predloga ter oceno vrednosti, preverjeno oziroma dopolnjeno s strani občinske uprave,
2. navodilo o načinu glasovanja,
3. datum in čas glasovanja,
4. upravičence do glasovanja ter
5. vse druge potrebne informacije za izvedbo glasovanja.
11. člen 
(Glasovanje) 
(1) Glasovanje poteka na spletni strani Občine Ribnica, v roku, določenem v vabilu za glasovanje.
(2) Glasovanje poteka tudi na sedežih krajevnih skupnosti znotraj območij in na sedežu Občine Ribnica, in sicer na datum in v časovnem obsegu, določenem v vabilu za glasovanje. Glasovnico za glasovanje pripravi občinska uprava, ki zagotovi tudi prisotnost strokovnih sodelavcev za izvedbo glasovanja.
(3) Navodila za glasovanje in upravičenci do glasovanja so natančno določeni v vabilu za glasovanje.
(4) Vsak občan ima pri glasovanju en glas za projektne predloge iz svojega območja, ki ga lahko odda preko spletne aplikacije ali osebno na sedežu občine ali na sedežih krajevnih skupnosti.
(5) Glasujejo lahko vsi občani in občanke, ki bodo imeli na dan glasovanja, ki bo določen v javnem pozivu, stalno prebivališče v Občini Ribnica in bodo starejši od 15 let. Za glasovanje preko spletne aplikacije bo način preverjanja identitete občanov potekal z vnosom osebnih podatkov pred oddajo glasu.
12. člen 
(Uradni rezultati glasovanja) 
Uradne rezultate glasovanja objavi občinska uprava Občine Ribnica na spletni strani Občine Ribnica.
13. člen 
(Izglasovani in potrjeni projektni predlogi) 
(1) Po izvedbi glasovanja in pridobitvi uradnih rezultatov glasovanja strokovna komisija razvrsti izglasovane projektne predloge glede na število prejetih glasov ter jih potrdi kot izbrane glede na razpoložljiva sredstva za posamezno območje.
(2) Za posamezno območje se glede na izid glasovanja po vrstnem redu potrdi toliko projektnih predlogov, kolikor je razpoložljivih sredstev za določeno območje, in sicer tako, da se projektni predlogi razvrstijo po vrsti tako, da si sledijo od tistega z največ prejetimi glasovi do tistega z najmanj prejetimi glasovi. Če imata dva ali več projektnih predlogov enako število glasov in obeh oziroma vseh ni mogoče potrditi za izvedbo, projektni predlog izbere strokovna komisija.
(3) Projektnih predlogov komisija med seboj ne sme kombinirati na način, da bi spremenila vrstni red izglasovanih projektnih predlogov z namenom, da bi se lahko izvedlo večje število projektnih predlogov ali da bi zagotovila izvedbo projektnega predloga, ki ni dobil zadostnega števila glasov glede na druge projektne predloge.
(4) Razdelitev preostanka sredstev je v pristojnosti strokovne komisije, ki mora pri tem upoštevati vrstni red izglasovanih projektnih predlogov.
(5) Strokovna komisija pripravi predlog projektov za uvrstitev v proračun Občine Ribnica za naslednje leto najkasneje v 30 dneh po preteku glasovanja. Predlog projektov za uvrstitev v proračun strokovna komisija posreduje občinski upravi, ki izvede ustrezen upravni postopek.
(6) Župan na spletni strani in v občinskem glasilu Rešeto objavi končni izbor projektov, ki se bodo izvedli.
14. člen 
(Izvedba projektov) 
(1) Potrjeni projekti se uvrstijo v proračun Občine Ribnica.
(2) Potrjene projekte občinska uprava izvede skladno s sprejetim proračunom Občine Ribnica in v skladu s predpisi, ki določajo način izvrševanja proračuna.
15. člen 
(Končno poročilo strokovne komisije) 
Strokovna komisija po zaključku proračunskega leta pripravi končno poročilo o izvedenih projektih, ki ga posreduje županu, ki ga objavi na spletni strani.
Pravilnik o postopku izvedbe participativnega proračuna v Občini Ribnica vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(Prehodna določba) 
(1) Ne glede na določbe 2. člena tega pravilnika se za leti 2024 in 2025 začne postopek priprave participativnega proračuna brez sklepa občinskega sveta, pri čemer se v proračuna Občine Ribnica za leti 2024 in 2025 za ta namen zagotovi 60.000,00 EUR.
(2) Za potrebe izvedbe postopka priprave participativnega proračuna in dodelitve sredstev se za leti 2024 in 2025 v Občini Ribnica oblikujejo 3 območja, in sicer:
1. Območje 1: mesto Ribnica.
2. Območje 2: Nemška vas, Hrovača, Otavice, Goriča vas, Zadolje, Dane, Bukovica, Blate, Dolenja vas, Grčarice, Grčarske Ravne, Jelendol, Jelenov Žleb, Kot pri Rakitnici, Makoše, Prigorica, Rakitnica, Lipovec.
3. Območje 3: Breg pri Ribnici, Breže, Dolenji Lazi, Gorenji Lazi, Grič, Jurjevica, Kot pri Ribnici, Sajevec, Slatnik, Sušje, Zapuže, Žlebič, Bukovec, Dolenje Podpoljane, Dule, Finkovo, Gorenje Podpoljane, Ortnek, Škrajnek, Velike Poljane, Vrh, Žukovo, Praproče, Andol, Brinovščica, Črnec, Črni Potok, Gašpinovo, Graben, Grebenje, Hojče, Hudi Konec, Junčje, Krnče, Levstiki, Marolče, Maršiči, Perovo, Pugled, Pusti Hrib, Rigelj, Sveti Gregor, Vintarji, Zadniki, Zlati Rep.
(3) Vsakemu izmed območij iz tega člena se letno dodeli 20.000,00 EUR.
17. člen 
(Veljavnost) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2023
Ribnica, dne 18. maja 2023
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc