Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1797. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Postojna, stran 5078.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 58/22 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1) je Občinski svet Občine Postojna na 5. redni seji dne 17. 5. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Postojna 
1. člen 
S tem pravilnikom se spremeni in dopolni Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 67/15, 64/21, 181/21 in 144/22), v nadaljevanju: Pravilnik.
2. člen 
V Pravilniku se prvi odstavek 10. člena dopolni tako, da se za 13. točko doda nova 14. točka, ki se glasi:
»14. Sofinanciranje stroškov organiziranih prevozov potnikov znotraj turistične destinacije Postojna«.
3. člen 
V Pravilniku se za 64. členom doda novo podpoglavje, ki se glasi:
»14. Sofinanciranje stroškov organiziranih prevozov potnikov znotraj turistične destinacije Postojna«,
ter se k temu podpoglavju dodajo naslednji novi členi, ki se glasijo:
»65. člen 
Namen pomoči je spodbujanje organiziranih prevozov potnikov znotraj turistične destinacije Postojna, v posameznih obdobjih turistične sezone, kar prispeva tudi k dodatni turistični ponudbi, razbremenitvi prometa ter razpoložljivih parkirnih mest in doprinese k trajnostni mobilnosti, čistejšemu okolju in zagotavljanju kvalitetnejšega bivanjskega okolja za prebivalce občine.
66. člen 
Upravičeni stroški so stroški organiziranih prevozov potnikov, ki jih v okviru opravljanja dejavnosti cestnega prevoza potnikov izvedejo licencirani prevozniki, ne glede na njihov pravni status ter organiziranost, znotraj turistične destinacije Postojna in v posameznih obdobjih turistične sezone.
67. člen 
Upravičenci do pomoči po tem ukrepu so samostojni podjetniki posamezniki ter mikro podjetja, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 175/20 – ZIUOPDVE, 18/21, 18/23 – ZDU-1O) ter na trgu opravljajo gospodarsko dejavnost in ki imajo poslovanje organizirano na način, da sami opravljajo gospodarsko dejavnost na območju Občine Postojna ter jim pri tem nastanejo upravičeni stroški iz 66. člena tega pravilnika.
68. člen 
(1) Skupna višina razpisanih sredstev, višina dodeljenih sredstev, kot tudi ostali pogoji dodeljevanja sredstev po tem ukrepu, se določijo z javnim razpisom.
(2) Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.«.
4. člen 
Obstoječi 65., 66., 67., 68. ter 69. člen se preštevilčijo tako, da 65. člen postane 69. člen, 66. člen postane 70. člen, 67. člen postane 71. člen, 68. člen postane 72. člen ter 69. člen postane 73. člen.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2015
Postojna, dne 17. maja 2023
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti