Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1796. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora, stran 5077.

  
Nadzorni odbor Občine Kranjska Gora je na podlagi 54. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17 (23. 6. 2017)), 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 43. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 12/20 (28. 2. 2020)) na 4. seji dne 15. 5. 2023 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  P O S L O V N I K A 
o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora 
1. člen 
V Poslovniku o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora (v nadaljnjem besedilu: Poslovnik) se v prvem odstavku 8. člena črta del drugega dela stavka in se v prvi odstavek v drugem delu doda besedilo »namestnik predsednika«, ter se glasi: »Delo nadzornega odbora vodi in organizira predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika.« Prvi stavek drugega odstavka 8. člena se v celoti črta, ter se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Tako predsednika kot namestnika predsednika izvoli nadzorni odbor izmed svojih članov.«
2. člen 
V prvem odstavku 16. člena Poslovnika se doda prvemu stavku besedilo: »in namestnika«, tako da se stavek glasi: »Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika in namestnika predsednika nadzornega odbora skladno z 8. členom tega poslovnika.« V prvem odstavku 16. člena se doda tretji stavek, ki se glasi: »V odsotnosti predsednika seje sklicuje in vodi namestnik predsednika.«
3. člen 
Vse ostale določbe Poslovnika ostanejo v veljavi nespremenjene.
4. člen 
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, ter začnejo veljati dan po objavi.
Št. 032-0001/2023-11
Kranjska Gora, dne 15. maja 2023
Predsednica 
Nadzornega odbora 
Jelica Brestovac 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti