Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1795. Navodilo za predstavnike Občine Ilirska Bistrica v organih upravljanja javnih zavodov, stran 5077.

  
Na podlagi 29. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20) je župan Občine Ilirska Bistrica dne 17. 5. 2023 sprejel
N A V O D I L O 
za predstavnike Občine Ilirska Bistrica v organih upravljanja javnih zavodov 
1. člen 
S tem navodilom se določa sodelovanje med predstavniki Občine Ilirska Bistrica v organih upravljanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: predstavnik ustanovitelja) in Občino Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: občina).
To navodilo se lahko smiselno uporablja tudi za predstavnike občine v organih upravljanja zasebnih zavodov, drugih javnih in zasebnih pravnih osebah, v katerih ima občina svoje predstavnike.
V tem navodilu uporabljeni izrazi za posameznike, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen 
Župan izmed uslužbencev občinske uprave določi osebo, ki bo pristojna za sodelovanje s predstavniki ustanovitelja, ki jih je imenoval občinski svet občine (v nadaljevanju: pristojni uslužbenec).
Župan predstavnika ustanovitelja pisno obvesti, kateri uslužbenec je pristojen ter na kakšen način bo potekala njihova medsebojna komunikacija. Komunikacija praviloma poteka preko e-pošte, lahko pa tudi po telefonu ali osebno.
Pristojni uslužbenec poroča županu o poteku komunikacije opredeljene v prejšnjem odstavku.
Če je v istem organu upravljanja več predstavnikov ustanovitelja, ti med seboj sporazumno določijo skupnega predstavnika, ki bo sodeloval z občino.
3. člen 
Predstavnik ustanovitelja je dolžan preko pristojnega uslužbenca pred obravnavo na organu upravljanja javnega zavoda pridobiti stališče oziroma mnenje občine v primerih predvidene obravnave:
– statuta oziroma pravil, akta o notranji organizaciji in sistemizaciji ter drugih splošnih aktov javnega zavoda,
– programa dela, finančnega načrta ter poslovnega poročila javnega zavoda,
– imenovanja ali razrešitve direktorja javnega zavoda, sklenitve individualnih pogodb o zaposlitvi,
– v drugih primerih, pomembnih za finančno ali strokovno poslovanje javnega zavoda.
Kadar se zgoraj navedena tematika obravnava na delovnih telesih občinskega sveta, se predstavnike v svetih zavodov vabi na sejo odbora oziroma komisije.
4. člen 
Javni zavod je dolžan vabilo za sejo sveta zavoda in gradivo posredovati tudi pristojnemu uslužbencu ustanovitelja.
Občina zagotovi mnenje, ki je predmet tega navodila, vsaj en dan pred obravnavo na seji sveta zavoda.
V primeru, da predstavnik ustanovitelja ne dobi mnenja v prej navedenem roku, se šteje, da občina k predlogu ali gradivu nima pripomb oziroma posebnega stališča, ki naj bi ga predstavnik ustanovitelja zastopal na seji sveta zavoda.
5. člen 
Pristojni uslužbenec je dolžan predstavnika ustanovitelja pravočasno obveščati o zadevah, pomembnih za delo javnega zavoda (npr. o sprejetem planu investicij, ki se nanašajo na javni zavod, o novih programih in usmeritvah na področju dela zavoda itd.).
6. člen 
Predstavnik ustanovitelja mora o svojem delu in odločanju v svetu zavoda pred zaključkom mandata pripraviti kratko pisno poročilo, ki vsebuje bistvene odločitve pri uveljavljanju interesov občine. Obrazec poročila predpiše župan.
Poročilo se posreduje pristojnemu odboru, po dogovoru s predsednikom odbora se na seji tudi predstavi.
Poročilo predstavnika vsebuje:
– ime javnega zavoda,
– število sej zavoda in udeležba na sejah sveta zavoda,
– opis tematik, povezanih z ustanoviteljem.
Če je v istem organu upravljanja več predstavnikov ustanovitelja, je za oddajo poročila zadolžen skupni predstavnik.
7. člen 
Če predstavnik ustanovitelja ne upošteva določb tega navodila ali s svojim delovanjem prispeva k dodatni obremenitvi proračuna ali k poslabšani kvaliteti storitev, ki jih izvaja zavod oziroma se neupravičeno ne udeleži treh sej sveta zavoda, je to razlog za njegovo razrešitev.
8. člen 
S tem navodilom se seznani vse člane svetov zavodov ob vsakokratnem imenovanju, že imenovane predstavnike pa po uveljavitvi tega navodila.
9. člen 
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-33/2023
Ilirska Bistrica, dne 17. maja 2023
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
dr. Gregor Kovačič 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti