Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1794. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij za primer bolezni v Vrtcu Ig, stran 5076.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/08 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 18/21), Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15, 59/19) in 7. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 6. seji Občinskega sveta Občine Ig dne 10. 5. 2023 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij za primer bolezni v Vrtcu Ig 
1. člen 
Prvi člen se spremeni in se po novem glasi:
»Poletno rezervacijo v Vrtcu Ig lahko uveljavljajo starši za prvega otroka v času od 15. 6. do 15. 9. tekočega leta. Starši za drugega in nadaljnje otroke v vrtcu ne morejo uveljavljati rezervacije.
Poletna rezervacija se upošteva, če je ta sporočena v Vrtec Ig najkasneje do 20. 6. tekočega leta.
Poletna rezervacija v trajanju 10 delovnih dni znaša 70 % plačila staršev, od 11 do 20 delovnih dni 50 % in od 21 delovnih dni do najdlje 15. 9. tekočega leta, znaša 30 % plačila staršev.«
2. člen 
Ostala določila iz sklepa št. 602-077/2015-009 z dne 27. 1. 2016 glede zdravstvenih rezervacij ostanejo nespremenjena.
3. člen 
Sklep se uporablja dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-0014/2023
Ig, dne 15. maja 2023
Župan 
Občine Ig 
Zlatko Usenik