Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1793. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez predhodne spremembe namenske rabe za območji VR-1 in VR-4 v Občini Ig, stran 5075.

  
Na podlagi 129. člena, v povezavi s 119. in 124. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21) in 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16 – ZKme-1D, 79/17 in 44/22) in 29. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je župan Občine Ig sprejel
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez predhodne spremembe namenske rabe za območji VR-1 in VR-4 v Občini Ig 
1. člen 
(potrditev pobude investitorja za pripravo OPPN) 
S tem sklepom se potrjuje pobuda investitorja, za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območji VR-1 in VR-4 za možnost legalizacije že zgrajenih kmetijskih objektov (govejega hleva z gnojiščem, kmetijskega objekta za shrambo bal) in gradnjo silosov in začne priprava OPPN. Izhodišča za izvedbo OPPN je izdelal AR projekt d.o.o., Planinska cesta 5, 8290 Sevnica, št. projekta: 2/23.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
1. Obravnavano območje OPPN sestavlja Enoto urejanja prostora (EUP) VR-1/SK2 in VR-4/K1.
2. Območje OPPN zajema zemljišče s parcelnimi številkami 14/1, 15, 244/2, 245/1 in 245/2, vse v katastrski občini 1706 – Vrbljene.
3. Površina območja OPPN znaša 5700,0 m2.
4. Območje OPPN načrtuje legalizacijo nelegalno zgrajenega kmetijskega objekta in urediti prostor za silažo z vso pripadajočo komunalno, prometno in energetsko infrastrukturo.
5. Za normalno funkcioniranje objektov so že urejeni ustrezni priključki na že izvedeno gospodarsko javno infrastrukturo.
Izvajanje OPPN se bo vršilo fazno. Najprej se izvede legalizacija stavbe za rejo živali – hlev za govejo živino z gnojiščem za katerega se pridobi uporabno dovoljenje. Istočasno ali v naslednji fazi legalizacija stavbe za skladiščenje pridelka – objekt za shrambo bal sena in gradnja koritastih silosov.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Potrebne strokovne podlage in strokovne rešitve se izdelajo skladno z določili ZUreP-3.
4. člen 
(vrsta postopka) 
V skladu s 119. členom ZUreP-3 se za postopek priprave in sprejetja OPPN smiselno uporabijo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta. V postopku se upošteva še določila 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16 – ZKme-1D, 79/17 in 44/22).
5. člen 
(roki in posamezne faze za pripravo OPPN) 
Preglednica 1: Okvirni roki in posamezne faze priprave OPPN:
KORAKI
NOSILEC
ROK
Pobuda investitorja priprave OPPN
Investitor
Februar 2023
Vloga za pridobitev Mnenja o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti v zvezi z izdelavo OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za območji VR1/SK2 in VR4/K1
Občina 
Mnenje pridobljeno: št. 3563-0162/2023-2, datum: 25. 4. 2023
April 2023
Sklep o pripravi OPPN, občina ministrstvu posreduje sklep o pripravi in pobudo, skupaj z vlogo za dodelitev identifikacijske številke prostorskemu aktu
Občina, župan
Maj 2023
Pridobivanje mnenj NUP na izhodišča za pripravo OPPN na kmetijskih zemljiščih
NUP
30 dni po prejemu osnutka OPPN 
Analiza mnenj, izdelava strokovnih podlag in dopolnjenega osnutka OPPN
Občina, izdelovalec OPPN
30 dni po prejetju vseh mnenj
Javna objava in javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN, objava na spletni strani občine
Občina, izdelovalec OPPN
14 dni
Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN in OP (v primeru postopka CPVO)
Občina, izdelovalec OPPN
30 dni
Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav ter zavzem stališč
Občina, izdelovalec OPPN
10 dni po javni razgrnitvi in javni obravnavi
Objava stališč in predlogov na spletni strani občine in na krajevno običajen način
Občina, izdelovalec OPPN
14 dni
Priprava predloga OPPN na podlagi sprejetih stališč in predloga OP (v primeru postopka CPVO) ter objava na spletni strani občine
Občina, izdelovalec OPPN
30 dni po sprejemu stališč do pripomb
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog OPPN in mnenja o sprejemljivosti vplivov na okolje (v primeru postopka CPVO)
Občina, izdelovalec OPPN, MOP, NUP
30 dni
Priprava Odloka o OPPN
Občina, izdelovalec OPPN
15 dni po prejemu vseh mnenj pristojnih NUP
Sprejem Odloka o OPPN na seji občinskega sveta
Občinski svet
Na prvi redni seji občinskega sveta
Priprava gradiva sprejetega OPPN in posredovanje ministrstvu
Občina, izdelovalec OPPN
15 dni po sprejemu na občinskem svetu
Zaključek priprave OPPN je predviden v enajstih mesecih po začetku priprave OPPN.
Pri realizaciji terminskega plana lahko pride do časovnega zamika zaradi drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo na potek sprejemanja prostorskega akta.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo mnenja, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta) 
Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za ohranjanje narave, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
– Direkcija RS za vode, Hajdrihova 23, 1000 Ljubljana
– Energetika Ljubljana, Verovškova ul. 62, Ljubljana
– Elektro Ljubljana d.d, DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
– VO-KA, Snaga d.o.o., Povšetova ul. 6, 1000 Ljubljana
– Režijski obrat občine Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig – področje komunale in vodovoda
– Režijski obrat občine Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig – področje prometa in javne razsvetljave.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Sodelovanje javnosti bo zagotovljeno skladno s 112. členom ZUreP-2, in sicer s postopkom javne razgrnitve, ki ne bo krajši kot 30 dni in javno obravnavo gradiva. Osnutek OPPN z morebitnim OP, stališča do pripomb ter predlogov javnosti in predlog OPPN se javno objavijo na spletni strani občine, po vzpostavitvi elektronskega poslovanja pa v prostorskem informacijskem sistemu.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
– Geodetski načrt
– Prikaz stanja prostora
– Geomehansko in hidrološko poročilo
– Utemeljitev skladnosti načrtovanja posegov s splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora
– Utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s strateškim in izvedbenim delom OPN
– Druge študije, glede na zahteve nosilcev urejanja prostora
– Druge podatke in strokovne podlage, če bo v postopku OPPN ugotovljeno, da jih je treba pripraviti.
9. člen 
(obveznosti financiranja priprave) 
Stroške izdelave OPPN krije investitor oziroma lastnik zemljišča, ki v ta namen sklene pogodbo z načrtovalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
10. člen 
(objava sklepa) 
Ta sklep se skupaj z izhodišči iz 2. točke tega sklepa objavi na spletni strani Občine Ig najkasneje tretji delovni dan po prejemu obvestila Ministrstva za okolje in prostor, da je sklep objavljen na njegovi spletni strani in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se ga še v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2023
Ig, dne 10. maja 2023
Župan 
Občine Ig 
Zlatko Usenik