Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1790. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Hodoš, stran 5073.

  
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Hodoš (glasilo Őrség, december 2016, številka 48) in 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) je Občinski svet Občine Hodoš na 4. redni seji dne 18. maja 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Hodoš 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta pravilnik določa merila, višino in način določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Hodoš.
(2) V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(1) Za opravljanje funkcije imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
(2) Občinski funkcionarji po tem pravilniku so: župan, podžupani in člani občinskega sveta.
(3) Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(4) Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
(5) V soglasju z županom se lahko podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
3. člen 
(1) Za opravljanje funkcije župana Občine Hodoš se določi osnovna plača funkcionarja s plačnim razredom, v katerega je uvrščena funkcija v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju. Glede na število prebivalcev se določi funkcija župan VII, šifra funkcije A050701. Plačni razred funkcije župan VII je določen v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, nominalna vrednost plačnega razreda pa v skladu z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju in kolektivno pogodbo za javni sektor.
(2) Županu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada dodatek za delovno dobo.
(3) Če župan opravlja svojo funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50 % osnovne plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno.
(4) Županu, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, ne pripada dodatek za delovno dobo.
4. člen 
(1) Za opravljanje funkcije podžupana Občine Hodoš, se določi osnovna plača funkcionarja s plačnim razredom, v katerega je uvrščena funkcija, v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju. Glede na število prebivalcev se določi funkcija podžupan VII, šifra funkcije A050710. Plačni razred funkcije podžupan VII je določen v razponu plačnih razredov v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, nominalna vrednost plačnega razreda pa v skladu z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju in kolektivno pogodbo za javni sektor.
(2) Podžupanu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada dodatek za delovno dobo.
(3) Plačni razred glede na razpon plačnih razredov iz prvega odstavka tega člena podžupana določi s sklepom župan, glede na pooblastila in obseg dela podžupana.
(4) Podžupanu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini do 50 % osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
(5) Podžupanu, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, ne pripada dodatek za delovno dobo.
(6) Plača podžupana oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi plačilo za udeležbo na seji občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter drugih organov občine.
II. VIŠINA PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE 
5. člen 
(1) Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma njegovega delovnega telesa.
(2) Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati zakonsko določene višine.
(3) Članu občinskega sveta pripada:
– za udeležbo na redni seji občinskega sveta, sejnina v višini 70,00 EUR neto;
– za udeležbo na izredni seji občinskega sveta, sejnina v višini 70,00 EUR neto;
– za predsedovanje seji delovnega telesa, sejnina v višini 25,00 EUR neto;
– za udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je, sejnina v višini 20,00 EUR neto.
(4) Sejnina se izplačuje za redne in izredne seje na podlagi evidence prisotnosti.
(5) Sejnina se ne izplačuje za slavnostne seje.
(6) V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje sejnina ne izplača.
6. člen 
(1) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, pripada za udeležbo na seji delovnega telesa sejnina v višini 25,00 EUR neto za predsedovanje, 20,00 EUR pa članom in članicam.
(2) Letni znesek sejnin, ki se izplača posameznemu članu delovnega telesa občinskega sveta, ne sme presegati zakonsko določenega odstotka letne plače župana.
7. člen 
(1) Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do nadomestila za opravljeno delo, ki se oblikuje kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji.
(2) Sejnina za predsednika nadzornega odbora, ki velja tudi za udeležbo na sejah občinskega sveta in sejah ostalih delovnih teles, znaša 80,00 EUR neto.
(3) Sejnina za člane nadzornega odbora znaša 70,00 EUR neto.
8. člen 
(1) Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije in posebne občinske volilne komisije ter njihovi namestniki, imajo ob volitvah članov občinskega sveta in župana, pravico do enkratnega nadomestila v višini, ki jo določa Zakon o lokalnih volitvah.
(2) Predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki imajo pravico do nadomestila v višini, ki jo določa Zakon o lokalnih volitvah.
III. POVRAČILA STROŠKOV 
9. člen 
(1) Občinski funkcionarji, člani delovnih teles občinskega sveta in člani drugih organov Občine Hodoš, ki so izvoljeni na neposrednih volitvah ali jih imenuje občinski svet, imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije, ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko uveljavljajo, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Hodoš in za ta namen ni na razpolago službeno vozilo Občine Hodoš. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
(2) Stroški prevoza se povrnejo v obliki kilometrine od kraja stalnega prebivališča do cilja, za število prevoženih kilometrov, v skladu z veljavno zakonodajo.
(3) Za potrebe izplačil iz prejšnjega odstavka tega člena morajo osebe iz prvega odstavka tega člena v računovodsko službo Občine Hodoš posredovati izjavo o uveljavljanju potnih stroškov.
10. člen 
Plačilo za opravljanje funkcije in sejnine se izplačujejo polletno na podlagi evidence, ki jo vodi občinska uprava. Sredstva pa se zagotovijo iz sredstev proračuna.
11. člen 
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačila sejnin članom drugih komisij, odborov, svetov in drugih organov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan, v kolikor nimajo tega urejenega z lastnimi akti.
12. člen 
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2023.
(2) Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih (Uradni list RS, št. 39/07, 34/11).
Št. 032-0004/2022-59
Hodoš, dne 19. maja 2023
Župan 
Občine Hodoš 
Denis Tamaško