Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1788. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za MP 11/1 – Dolsko, stran 5070.

  
Na podlagi 129. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O)), 30. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) ter Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta MP 11/1 – Dolsko je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 4. redni seji dne 17. 5. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za MP 11/1 – Dolsko 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(uvod) 
(1) S tem odlokom se sprejme Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta MP 11/1 – Dolsko (v nadaljevanju SD OPPN).
(2) Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja je za SD OPPN v zbirki prostorskih aktov dodelilo identifikacijsko številko 3346.
(3) SD OPPN je izdelala RRD, REGIJSKA RAZVOJNA DRUŽBA d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale, pod številko projekta 08/23 v sodelovanju z družbo N-Invest d.o.o.
(4) Predmet SD OPPN je sprememba in dopolnitev pogojev za komunalno in energijsko urejanje, parcelacijo zemljišč in umeščanje začasnega zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov. Spremembe in dopolnitve funkcionalno in vsebinsko ne posegajo v razvoj območja ter bistvo vsebine veljavnega odloka.
(5) V postopku priprave SD OPPN je bilo skladno s pridobljenim mnenjem Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, št. 3563-0110/2022-2, z dnem 20. 12. 2022 ugotovljeno, da sprememba Odloka o OPPN MP 11/1 Dolsko ne bo pomembno vplivala na varovana območja, zato presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja, ni potrebno izvesti.
II. VSEBINA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPPN 
2. člen
(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji) 
Dopolni se besedilo tretjega odstavka 7. člena odloka tako, da se glasi:
»Za odvod odpadne vode je v ureditvenem območju predvidena gradnja čistilne naprave. Očiščene vode iz čistilne naprave bodo speljane v kanalizacijo za padavinske odpadne vode, ki se bo stekala v vodotok Mlinščico. Predvidena sta dva iztoka v Mlinščico, eden na vzhodni strani območja in drugi na zahodni strani. Po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja se izvede prevezava nanj, čistilna naprava pa se ukine.
V ureditvenem območju je možna tudi gradnja individualnih komunalnih čistilnih naprav. Očiščene vode iz čistilnih naprav bodo speljane v kanalizacijo za padavinske odpadne vode, ki se bo stekala v vodotok Mlinščico. Predvidena iztoka v Mlinščico sta do izgraditve skupne čistilne naprave lahko v uporabi za individualne čistilne naprave. Po izgradnji skupne čistilne naprave ali javnega kanalizacijskega omrežja se izvede prevezava nanj, individualne čistilne naprave pa se ukinejo.«
3. člen 
(opis rešitev načrtovanih objektov) 
Dopolni se besedilo tretjega odstavka 8. člena odloka tako, da se glasi:
»Funkcionalna enota FE4 predstavlja rezervat za izvedbo komunalne in cestne infrastrukture. Možna je tudi ureditev začasnega zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov. Na vseh objektih je dopustno umeščanje sončnih elektrarn.«
4. člen 
(opis načrtovane ureditve zunanjih površin) 
(1) Dopolni se besedilo točke 9.4. devetega člena odloka tako, da se glasi:
»Funkcionalna enota FE4 je rezervat, namenjen za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture. Možna je tudi ureditev začasnega zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov.«
(2) Prav tako se spremeni besedilo drugega odstavka točke 9.8. istega člena, tako, da se spremenjeno glasi:
»Na obodu občinskega podrobnega prostorskega načrta in ob funkcionalni enoti FE4 je ograjo mogoče izvesti tik ob parcelni meji le ob soglasju mejaša, sicer jo je treba odmakniti za 0,50 m od parcelne meje. Med gradbenimi parcelami znotraj ureditvenega območja občinskega podrobnega prostorskega načrta pa je dopustno postaviti ograjo tik ob parcelni meji tudi brez soglasja mejaša. Po izvedbi mora investitor ograje na lastne stroške odpraviti morebitne poškodbe na sosednjem zemljišču in na njem vzpostaviti prvotno stanje.«
5. člen 
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo) 
Dopolni se besedilo tretje alineje točke 10.2., 10. člena odloka »oblikovanje objektov« tako, da se za drugim stavkom, doda besedilo, ki se glasi: »Fasade objektov ne smejo biti signalnih ali fluorescentnih barv.«
Dopolni se besedilo točke 10.5., 10. člena odloka tako, da se za besedilom opisov lokacijskih pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo, ki se nanašajo na funkcionalno enoto FE3 doda nov odstavek, ki se glasi:
»Funkcionalna enota FE4:
– za ureditev začasnega zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov je dopustna postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov brez glavnega objekta,
– lega objektov je določena znotraj območja, ki je omejeno s podaljškom med gradbenima linijama con FE3 in FE5 na severu in gradbene meje cone FE3 na jugu. Za nezahtevne in enostavne objekte je dopustna postavitev v odmiku 0,50 m od FE3 in FE5 brez soglasja mejaša,
– tolerance tlorisnih dimenzij stavb: nezahtevni in enostavni objekti so v okviru Klasifikacije objektov lahko poljubnih dimenzij znotraj gradbene linije, ki poteka vzporedno z lokalno cesto LC 069021,
– največja dopustna višina stavbe je skladno s Klasifikacijo objektov, odstopanje je mogoče navzdol,
– streha: ravna,
– najmanjši odmiki objektov od parcelnih mej so določeni v Regulacijski karti. Odmiki se nanašajo na fasado nadzemnega dela objekta oziroma na nosilno konstrukcijo kletnega dela objekta,
– v primeru izvedbe nadstrešnice nad posameznimi ali skupino zabojnikov v enoti FE4 je dopustna uporaba solarnih panelov, kot tudi kolektorjev za ogrevanje vode.«
6. člen 
(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih) 
Dopolni se besedilo druge alineje drugega odstavka 11. člena odloka tako, da se na koncu doda besedilo, ki se glasi: »spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so dopustne za novogradnje v ureditvenem območju občinskega podrobnega prostorskega načrta, vključno z energetsko rabo.«
7. člen 
(pogoji za gradnjo enostavnih objektov) 
Spremeni se besedilo tretje alineje »urbana oprema« točke 12.3, 12. člena odloka tako, da se glasi:
»– objekt za oglaševanje, to je reklamni stolp oziroma pano, na katerega so nameščena oglasna sporočila, če je višina njegove konstrukcije do 5 m nad terenom; stolp ima lahko premer do 2 m, pano pa oglaševalno površino do 12 m2 oziroma do 24 m2 pri dvostranskem panoju;«
8. člen 
(pogoji za prometno urejanje) 
Dopolni se besedilo v točki 13.2, 13. člena »pogoji za prometno urejanje« tako, da se za besedilom »funkcionalnih enot FE2, FE3« doda besedilo, ki se glasi: », FE4«.
9. člen 
(pogoji za komunalno in energetsko urejanje) 
(1) Dopolni se besedilo točke 14.1., 14. člena odloka, ki se nanaša na komunalne odpadne vode, tako da se glasi:
»Komunalne odpadne vode
Komunalne odpadne vode se bodo po kanalizacijskem sistemu odvajale na začasno čistilno napravo. Predvidena je gradnja kanala O s premerom DN 250 v dolžini 527 m. Dokler ne bo zgrajen kanalizacijski sistem v Dolskem, se komunalne odpadne vode odvajajo na začasno čistilno napravo. Po zgraditvi kanalizacijskega sistema po projektu št. 2604 K se začasna čistilna naprava in kanalizacija med jaški J13 in J12 v dolžini 37 m odstranita ali zalijeta z betonom. Navezava na kanalizacijski sistem po projektu št. 2604 K bo mogoča šele po zgraditvi kanalizacije in čistilne naprave v Dolskem. Dopustno je tudi, da se komunalne odpadne vode odvajajo v začasne individualne komunalne čistilne naprave na parcelah posameznih investitorjev. Začasne individualne komunalne čistilne naprave se umesti izven poplavnih površin območja, na severni del. Predvidena je gradnja kanala O s premerom DN 250 v dolžini 564 m.«
(2) Dopolni se besedilo točke 14.1. točke, 14. člena odloka, ki se nanaša na padavinske vode, tako da se glasi:
»Padavinske odpadne vode
Odpadne padavinske vode in padavinske vode s streh, manipulacijskih površin in dovoznih cest se bodo preko kanalizacije za odvod padavinskih odpadnih voda gravitacijsko odvajale v potok Mlinščica. Kanalizacija za odvod padavinskih odpadnih voda je zasnovana tako, da se padavinske vode s polovice območja odvajajo na jugozahodno stran območja, s polovice pa na jugovzhodno stran. Niveleta kanalizacije za odvod padavinskih odpadnih voda se določi na podlagi izmere dna korita struge potoka Mlinščica in začetne globine kanala, ki mora imeti vsaj 80 cm nadkritja.
Za odvodnjavanje padavinskih odpadnih voda zahodnega dela območja je treba zgraditi kanalizacije M1, M2 in M3 s premerom DN 300-800 v skupni dolžini 1334 m. Za odvodnjavanje padavinskih odpadnih voda vzhodnega dela območja je treba zgraditi kanalizaciji M4 in M5 s premerom DN 300-800 v skupni dolžini 688 m.«
(3) Dopolni se besedilo točke 14.1., 14. člena odloka v delu, ki se nanaša na faznost izgradnje, tako da se glasi:
»Kanalizacijo za odvodnjavanje cest in industrijske cone je mogoče graditi neodvisno. Pogoj za gradnjo obeh krakov kanalizacije je zgraditev tranzitnega kanala DN 800 do struge potoka Mlinščica. Pogoj za priključitev objektov na kanal O je zgraditev začasne čistilne naprave za čiščenje odpadnih komunalnih voda iz objektov. Dodatna opcija za priključitev objektov na kanal O je zgraditev začasnih individualnih komunalnih čistilnih naprav za čiščenje odpadnih komunalnih voda iz objektov, ki jih je dopustno umeščati znotraj posamezne funkcionalne enote namenjene gradnji stavb in drugih objektov, a izven poplavnega območja.«
(4) Dopolni se besedilo točke 14.1., 14. člena odloka v delu, ki se nanaša na začasno čistilno napravo, tako da se glasi:
»Ker na predvidenih parcelah še niso v celoti znane dejavnosti in s tem število zaposlenih in strank, ni mogoče določiti velikosti začasne čistilne naprave. Ko bosta znana pozidava in število zaposlenih in strank, mora investitor v primeru, da bo JP Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., upravljavec začasne čistilne naprave, pridobiti posebno projektno nalogo za gradnjo začasne čistilne naprave. Projektno nalogo z zahtevano vsebino projekta PGD in PZI je treba naročiti v Razvojni službi JP Vodovod - Kanalizacija Ljubljana. V primeru, da vse dejavnosti in s tem število zaposlenih in strank ni v celoti znano, se dopusti možnost, da se za posamezno funkcionalno enoto zgradi začasno individualno komunalno čistilno napravo, ki bo služila odvajanju fekalnih voda iz posameznega objekta.
Pri nameravanih posegih na omenjenem območju je treba upoštevati programsko rešitev kanalizacije izdelovalca JP Vodovod - Kanalizacija, št. proj. 3138 K, januar 2008. Trase odpadne padavinske vode, ki jih obravnava ta občinski podrobni prostorski načrt, segajo tudi izven ureditvenega območja:
– odpadne padavinske vode na jugozahodni strani območja na zemljišča s parcelnimi številkami k.o. Dolsko: 532, 533, 204/4;
– odpadne padavinske vode na jugovzhodni strani območja na zemljišča s parcelnimi številkami k.o. Dolsko: 519/1, 245, 520, 251/1, 251/2.«
(5) Dopolni se besedilo točke 14.8., 14. člena odloka, ki se nanaša na odpadke tako, da se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »V območju OPPN se na Funkcionalni enoti FE4 dopusti možnost umestitve začasnega zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov.«
10. člen 
(varovanje voda) 
(1) Dopolni se besedilo devetega odstavka 18. člena odloka tako, da se glasi:
»Iztok iz predvidene začasne čistilne naprave za odpadne vode z območja občinskega podrobnega prostorskega načrta mora ustrezati zakonskim zahtevam. Pred ureditvijo čistilne naprave je treba preveriti ustreznost minimalnega ekološkega pretoka vode v Mlinščici in temu primerno prilagoditi zmogljivost čistilne naprave in zmogljivost zadrževalnih bazenov. V primeru izvedbe individualnih čistilnih naprav je pred ureditvijo posamezne čistilne naprave prav tako treba preveriti ustreznost minimalnega ekološkega pretoka vode v Mlinščici in temu primerno prilagoditi zmogljivosti posamezne čistilne naprave in zmogljivosti zadrževalnih bazenov.«
(2) Dopolni se besedilo desetega odstavka 18. člena odloka tako, da se glasi:
»Pri ureditvi izpusta iz predvidene začasne čistilne naprave je treba poseg v obrežje Mlinščice omejiti na minimum in ga izvesti na sonaraven način. Izvedba naj ne poveča možnosti nastanka erozije. Enako velja pri ureditvi skupnega izpusta iz posameznih začasnih individualnih komunalnih čistilnih naprav v primeru izvedbe le-teh.«
11. člen 
(načrt parcelacije) 
(1) Dopolni se besedilo prvega odstavka točke 27.1., 27. člena odloka, ki se nanaša na gradbene parcele, tako da se glasi:
»Razmejitev med gradbenimi parcelami je prikazana v grafičnih prilogah. Potek parcelnih mej se ne sme spreminjati. Dopušča se možnost tolerance v poteku parcelnih mej na delih, ki mejijo na parcele v javni lasti zaradi ureditve lastništva delov zemljišč, na katerih je umeščena javna infrastruktura, in sicer toleranca znaša 1,50 m. Toleranca je dopustna s soglasjem pristojnega upravljavca javne komunalne infrastrukture.«
(2) Dopolni se četrta alineja drugega odstavka točke 27.1., 27. člena odloka tako, da se glasi:
»– P4 – rezervat komunalno-prometne infrastrukture; dopušča se možnost za ureditev gradbene parcele začasnega zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov z lastnim uvozom na lokalno cesto LC 069021.«
12. člen 
(etapnost izvedbe prostorske ureditve) 
Dopolni se besedilo 28. člena »etapnost izvedbe prostorske ureditve« tako, da se za besedilom »z oznakami FE1, FE2, FE3« doda besedilo, ki se glasi: », FE4«.
13. člen 
(roki za izvedbo prostorske ureditve in za pridobitev zemljišč) 
Dopolni se besedilo 30. člena odloka tako, da se glasi:
»Gradbena dovoljenja za gradnjo objektov v območju urejanja občinskega podrobnega prostorskega načrta se lahko začnejo izdajati, ko je komunalna infrastruktura zgrajena v celoti (cesta, kanalizacija, vodovod, plinovod, javna razsvetljava, TK omrežje, elektro omrežje, hidrantno omrežje) ali pa so v celoti zagotovljena finančna sredstva za gradnjo komunalne infrastrukture, kar je razvidno iz potrdila občine. Pred začetkom izdaje individualnih gradbenih dovoljenj za gradnjo mora biti izvedena parcelacija zemljišč skladno z načrtom parcelacije in točko 27.1. tega odloka. Namesto skupne čistilne naprave za izdajo gradbenega dovoljenja zadostuje tudi predvidena izvedba individualnih komunalnih čistilnih naprav skladno s 14. členom tega odloka.«
III. KONČNE DOLOČBE 
14. člen
(vpogled) 
Te spremembe in dopolnitve OPPN so na vpogled javnosti na sedežu Občine Dol pri Ljubljani in Upravni enoti Ljubljana.
15. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0004/2023-39
Dol pri Ljubljani, dne 17. maja 2023
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič