Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1786. Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022, stran 5068.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O) in Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je občinski svet na 4. redni seji dne 17. 5. 2023 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2022.
3. člen 
Zaključni račun proračuna izkazuje (v EUR):
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. 
Skupaj prihodki 
6.469.573
II. 
Skupaj odhodki 
7.271.740
III. 
Presežek odhodkov nad prihodki 
–802.168
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 
0
V. 
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 
0
VI. 
Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev 
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
Zadolževanje proračuna 
0
VIII. 
Odplačila dolga 
210.000
IX. 
Sprememba stanja sredstev na računu
–1.012.168
X. 
Neto zadolževanje 
–210.000
XI. 
Neto financiranje 
802.168
XXI. 
Stanje sredstev na TRR na dan 31. 12. 2022
618.761
SREDSTVA REZERV:
Prenos sredstev rezerv iz preteklih let
121.055
Prihodki rezerv leta 2022
85.000
Odhodki rezerv leta 2022
60.740
Presežek sredstev rezerv za prenos v leto 2023
145.315
4. člen 
Presežek sredstev na računih proračuna Občine Dol pri Ljubljani se prenese v proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0002/2023-3
Dol pri Ljubljani, dne 17. maja 2023
Župan 
Občine Dol Pri Ljubljani 
Željko Savič

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti