Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1785. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani, stran 5066.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 4. redni seji dne 17. 5. 2023 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani 
1. člen 
V prvem stavku prvega odstavka 20. člena poslovnika, se beseda dvanajst nadomesti z besedo štirinajst.
2. člen 
V 24. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 60/22 – UPB3) se:
– spremeni četrta alineja četrtega odstavka tako, da se glasi:
»– navedbo predlagatelja in poročevalca na seji sveta in delovnih teles sveta,«
3. člen 
V 32. členu se:
– v drugem odstavku za prvim stavkom doda stavek, ki se glasi:
»Potem dobi besedo predsednik delovnega telesa sveta, ki je zadevo obravnavalo.«
Drugi stavek postane tretji stavek.
4. člen 
V 35. členu se:
– v četrtem odstavku spremeni prvi stavek tako, da se glasi:
»Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni več sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delovnem telesu in v drugih primerih, ko tako sklene svet.«
5. člen 
V 51. členu se:
– v deveti alineji drugega odstavka doda sledeče besedilo:
»ter o stališčih statutarno pravne komisije o postopkovnih vprašanjih«
6. člen 
Doda se 59. člen, ki se glasi:
»Stalna delovna telesa so naslednji odbori in komisije:
– odbor za družbene dejavnosti in turizem
– odbor za gospodarstvo in trajnostni razvoj
– statutarno pravna komisija.«
7. člen 
Doda se 60. člen, ki se glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti in turizem ima 5 članov, pri čemer se lahko največ 2 člana imenujeta izmed drugih občanov.
Odbor za družbene dejavnosti ima naslednje naloge:
– spremlja in obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju zdravstva, socialnega skrbstva, predšolske vzgoje ter šolstva in izobraževanja,
– spremlja in obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju raziskovalne, knjižničarske in informacijsko-dokumentacijske dejavnosti,
– spremlja in obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju kulturne dejavnosti, športa in rekreacije, mladinskega dela in mladinske politike,
– spremlja in obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju turizma,
– obravnava vloge, pritožbe in predloge občanov, podjetij in drugih gospodarskih subjektov, organizacij in ustanov naslovljene na občinski svet, v okviru delovnega področja, ki ga pokriva,
– opravlja druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za družbene dejavnosti in turizem lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.«
8. člen 
Doda se 61. člen, ki se glasi:
»Odbor za gospodarstvo in trajnostni razvoj ima 5 članov, pri čemer se lahko največ 2 člana imenujeta izmed drugih občanov.
Odbor za gospodarstvo in trajnostni razvoj ima naslednje naloge:
– spremlja in obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarskih dejavnosti (podjetništva, malega gospodarstva in obrti), kmetijstva in gozdarstva, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve,
– spremlja in obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju trajnostnega razvoja občine (obnovljivi viri energije, učinkovita raba virov, krožno gospodarstvo),
– spremlja in obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju prostorskega razvoja in prostorskega planiranja občine, izgradnje, vzdrževanja, upravljanja z energetskimi in drugimi komunalnimi objekti in napravami,
– spremlja in obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine za izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje z javnimi cestami, javnimi potmi, parkirišči, trgi, parki in drugimi javnimi površinami,
– spremlja in obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju varstva okolja, varstva naravne in kulturne dediščine, varstva tal in vodnih virov,
– spremlja in obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– daje pobude za pospeševanje razvoja gospodarskih dejavnosti in trajnostnega razvoja,
– obravnava vloge, pritožbe in predloge občanov, podjetij in drugih gospodarskih subjektov, organizacij in ustanov naslovljene na občinski svet, v okviru delovnega področja, ki ga pokriva,
– opravlja druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za gospodarstvo in trajnostni razvoj lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.«
9. člen 
Doda se 62. člen, ki se glasi:
»Statutarno pravna komisija sveta ima pet članov, pri čemer se lahko največ 2 člana imenujeta izmed drugih občanov.
Statutarno pravna komisija ima naslednje naloge:
– pripravlja obvezno razlago statuta občine, poslovnika in drugih splošnih aktov sveta ter uradno prečiščeno besedilo predpisa,
– spremlja izvajanje statuta občine in usklajenost statuta ter poslovnika s spremembami zakonodaje,
– na zahtevo sveta daje mnenja o zakonitosti aktov, ki jih obravnava in sprejema svet,
– zaradi skladnosti s pravnim sistemom in nomotehničnimi pravili obravnava odloke in druge splošne akte, ki jih obravnava svet, in daje svetu o tem mnenja in predloge,
– opravlja druge naloge, za katere tako določa ta poslovnik.
Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.
Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine.
Med dvema sejama sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči sveta, statutarno pravna komisija razlaga poslovnik sveta.«
10. člen 
V 64. členu poslovnika, se za prvim stavkom doda nov stavek, ki glasi:
»S sklepom se lahko določi, da se največ polovico članov občasnega delovnega telesa lahko imenuje izmed drugih občanov.«
11. člen 
65. člen poslovnika se spremeni tako, da se glasi:
»Člane delovnih teles imenuje občinski svet izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov, v kolikor je to za posamezno delovno telo predvidena s tem poslovnikom. Sestava delovnih teles odraža razmerje glasov, pridobljenih na volitvah. Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Predsednika delovnih teles imenuje svet izmed svojih članov, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Članstvo v delovnem telesu ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.«
12. člen 
V 66. členu poslovnika, se za prvim stavkom doda nov stavek, ki glasi:
»Akt o ustanovitvi lahko določi, da se največ polovico članov skupnega delovnega telesa lahko imenuje izmed drugih občanov.«
13. člen 
V 67. členu se za prvim odstavkom doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo dodeljenih zadev, na podlagi dnevnega reda redne seje sveta ali na zahtevo župana.«
Drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
14. člen 
V prvem stavku prvega odstavka 74. člena poslovnika, se beseda dvanajst nadomesti z besedo štirinajst.
15. člen 
V 86. členu se dodata prvi in drugi odstavek, ki se glasita:
»V času javne razprave obravnavajo predlog proračuna delovna telesa sveta in zainteresirana javnost.«
»Predsedniki delovnih teles sveta lahko v času javne razprave zahtevajo, da župan in predstavniki občinske uprave na njihovih sejah pojasnijo predlog proračuna občine.«
Prvi odstavek postane tretji odstavek.
16. člen 
V 93. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statutarno pravna komisija, ki lahko zahteva mnenje drugih delovnih teles sveta, predlagatelja splošnega akta, župana in občinske uprave. Če komisija ugotovi, da je zahteva utemeljena, pripravi predlog obvezne razlage in ga predloži občinskemu svetu v postopek.«
Tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
17. člen 
V prvem stavku petega odstavka 102. člena poslovnika se beseda dvanajst nadomesti z besedo štirinajst.
18. člen 
V 109. členu se:
– v prvem odstavku doda stavek:
»Če se predsedujoči ne more odločiti, prekine obravnavo točke dnevnega reda in naloži statutarno pravni komisiji, da do naslednje seje pripravi razlago posamezne poslovniške določbe.«
– dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarno pravna komisija.
Vsak član sveta lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki ga je dala statutarno pravna komisija, odloči svet.«
19. člen 
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2023-35
Dol pri Ljubljani, dne 17. maja 2023
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti