Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1784. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dol pri Ljubljani, stran 5065.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 4. redni seji dne 17. 5. 2023 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  S T A T U T A 
Občine Dol pri Ljubljani 
1. člen 
Drugi odstavek 1. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) se spremeni tako, da se glasi:
»Sedež občine je v Dolu pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 18«.
2. člen 
V 18. členu se pred besedno zvezo »njegovih komisij« vstavi besedna zveza »po potrebi tudi«, besedna zveza »komisij in odborov« pa se nadomesti z besedno zvezo »delovnih teles«.
3. člen 
V 22. členu se spremeni tretji odstavek tako, da se glasi:
»Delovna telesa občinskega sveta, delovno področje in število članov posameznega delovnega telesa določi občinski svet s poslovnikom.«
Četrti odstavek se črta.
4. člen 
Doda se 25. člen, ki se glasi:
»Člane delovnih teles imenuje občinski svet izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občinskega sveta kot predsednik.
Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.«
5. člen 
Doda se 26. člen, ki se glasi:
»Delovna telesa občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
Delovna telesa občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.«
6. člen 
Doda se 27. člen, ki se glasi:
»Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.«
7. člen 
Drugi odstavek 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost funkcije člana nadzornega odbora ureja zakon.«.
8. člen 
Prvi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni program nadzora in na njegovi podlagi pripravljen predlog finančnega načrta za prihodnje proračunsko leto. Pri tem mora nadzorni odbor upoštevati roke glede priprave proračuna. Z letnim programom nadzora nadzorni odbor seznani občinski svet in župana.«
V drugem odstavku in v vseh drugih členih se besedi »nadzornem programu« nadomestita z besedama »programu nadzora« v vseh sklonih.
9. člen 
Prvi, drugi in tretji odstavek 42. člena se črtajo.
10. člen 
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vsak član nadzornega odbora ima dolžnost paziti na nasprotje interesov in se mora v primeru suma nasprotja interesov izločiti iz odločanja ali nadzorovanja.«
11. člen 
44., 45., 46. in 47. člen se črtajo.
12. člen 
49. člen se črta.
13. člen 
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor lahko o svojih ugotovitvah obvesti javnost šele, ko je njegovo poročilo dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice strank.
Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih oseb, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto fizičnih in pravnih oseb.
Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela nadzornega odbora določa poslovnik nadzornega odbora.
Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo on pooblasti.«
14. člen 
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava. Za posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko poda izvid in mnenje izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.«
15. člen 
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2023-34
Dol pri Ljubljani, dne 17. maja 2023
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič