Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1778. Odlok o dopolnitvi Odloka o podelitvi koncesije za izgradnjo Mestne tržnice Celje in izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Mestne tržnice Celje, stran 5062.

  
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 4. redni seji dne 17. 5. 2023 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o podelitvi koncesije za izgradnjo Mestne tržnice Celje in izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Mestne tržnice Celje 
1. člen 
V Odloku o podelitvi koncesije za izgradnjo Mestne tržnice Celje in izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Mestne tržnice Celje (Uradni list RS, št. 9/09, 12/20 in 189/20) se prvi odstavek 4. člena spremeni tako, da sedaj glasi:
»Koncesija iz 3. člena tega odloka se izvaja na zemljiščih parc. št. 2070, parc. št. 2071/1, parc. št. 2071/2, parc. št. 2071/3, parc. št. 2072, parc. št. 2277, vse k.o. 1077 – Celje ter na delih parc. št. 2275/2, 2276/2, 2274/4 in 2274/1, vse k.o. 1077 – Celje, ki v naravi predstavljajo trg med Savinovo in Linhartovo ulico.«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-75/2023
Celje, dne 17. maja 2023
Župan 
Mestne občine Celje 
Matija Kovač 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti