Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1775. Sklep o začetku priprave tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Bovec – Spremembe in dopolnitve, stran 5055.

  
Na podlagi 142. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) in 30. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, 72/06, 89/10, 75/17) je župan Občine Bovec sprejel
S K L E P 
o začetku priprave tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Bovec – Spremembe in dopolnitve 
1. člen 
S tem sklepom se prične samostojni postopek tehnične posodobitve grafičnega prikaza izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Bovec – Spremembe in dopolnitve, v nadaljevanju OPN Bovec, ki ga je Občinski svet Občine Bovec sprejel 5. 6. 2014 in je objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/14, po postopku in na način, ki ga določa Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) v 142. členu.
2. člen 
S tehnično posodobitvijo občina zagotavlja ažurnost grafičnega dela OPN Bovec, razen lokacijske preveritve, s katastrom nepremičnin.
3. člen 
Pri izdelavi tehnične posodobitve OPN Bovec sodelujeta tudi pooblaščeni prostorski načrtovalec in pooblaščeni inženir s področja geodezije, kot ju določajo predpisi, ki urejajo arhitekturno in inženirsko dejavnost.
Tehnični posodobitvi se priloži izjava prostorskega načrtovalca in pooblaščenega inženirja s področja geodezije, s katero potrjujeta, da so izpolnjene zahteve iz drugega odstavka 141. člena ZUreP-3.
Prva tehnična posodobitev se izvede za celotno območje OPN Bovec.
4. člen 
Občina osnutek tehnično posodobljenega OPN Bovec objavi na spletni strani Občine Bovec (www.obcina.bovec.si). Javnosti se omogoči dajanje predlogov in pripomb na objavljeno gradivo v roku, ki ni krajši od 15 dni. Na podlagi pripomb javnosti občina pripravi predlog tehnično posodobljenega OPN Bovec.
Občinski svet sprejme predlog tehnično posodobljenega OPN Bovec s sklepom in ga objavi v uradnem glasilu in v prostorskem informacijskem sistemu občine ter ga posreduje v prostorski informacijski sistem Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnevom objave.
Št. 350-01/2023-1
Bovec, dne 1. marca 2023
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti