Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1774. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti, stran 5053.

  
V skladu z Zakonom o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) sklepata pogodbeni stranki kot predstavniki delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije,
– Združenje delodajalcev Slovenije,
in
kot predstavniki delojemalcev:
– Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat delavcev prometa in zvez,
– Slovenska zveza sindikatov – Alternativa,
naslednji:
A N E K S  Š T .  1 
h Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti 
1. člen
Skladno s prvim odstavkom točke 2. »Usklajevanje najnižjih osnovnih plač« Tarifne priloge Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti (Uradni list RS, št. 202/21) se v točki 1. »Najnižja osnovna plača« v prvem odstavku spremenijo zneski najnižjih osnovnih plač in s 1. 1. 2023 dalje znašajo:
TARIFNI RAZRED
Najnižje osnovne plače v EUR
I. najenostavnejša dela
733,78
II. enostavna dela
810,79
III. manj zahtevna dela
851,10
IV. srednje zahtevna dela
943,50
V. zahtevna dela
1.052,24
VI. bolj zahtevna dela
1.206,10
VII. zelo zahtevna dela
1.501,19
VIII. visoko zahtevna dela
1.537,78
IX. najbolj zahtevna dela
1.580,86
X. izjemno pomembna najbolj zahtevna dela
1.878,08
2. člen 
Skladno s prvim odstavkom točke 4. »Povračilo stroškov v zvezi z delom« Tarifne priloge Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti (Uradni list RS, št. 202/21), znaša znesek povračila stroškov prehrane med delom od 1. 1. 2023 dalje najmanj 6,20 EUR na dan dela, če zakon ne določa drugače.
3. člen 
Preostale določbe Kolektivne pogodbe in Tarifne priloge Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti (Uradni list RS, št. 202/21) ostanejo nespremenjene.
4. člen 
Vsebina Aneksa začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Nove vrednosti, določene v prvem in drugem členu tega Aneksa se uporabljajo za obračune plač, nadomestil plač in povračila stroškov, nastalih od januarja 2023, do naslednje uskladitve v januarju 2024.
Ljubljana, dne 25. aprila 2023
Predstavnika delodajalcev: 
Združenje delodajalcev Slovenije 
Sekcija za promet in zveze 
predsednik 
mag. Martin Mlakar 
 
Gospodarska zbornica Slovenije 
Združenje za promet 
predsednica 
mag. Melita Rozman Dacar 
 
Predstavnika delojemalcev: 
ZSSS – Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije 
generalna sekretarka 
Saška Kiara Kumer 
 
Slovenska zveza sindikatov – Alternativa 
Saša Gržinič 
po pooblastilu 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 10. 5. 2023 izdalo potrdilo št. 02047-4/2005-41 o tem, da je Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 43/8.