Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1771. Sklep o uporabi Smernic ESMA o nekaterih vidikih zahtev glede prejemkov iz direktive MiFID II, stran 5051.

  
Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1, 66/19 – ZTFI-1A in 123/21 – ZTFI-1B) v zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi Smernic ESMA o nekaterih vidikih zahtev glede prejemkov iz direktive MiFID II 
1. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljevanju ESMA) je na podlagi 16. člena Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 84), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2021/23 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ter spremembi uredb (EU) št. 1095/2010, (EU) št. 648/2012, (EU) št. 600/2014, (EU) št. 806/2014 in (EU) 2015/2365 ter direktiv 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU in (EU) 2017/1132 (UL L št. 22 z dne 22. 1. 2021, str. 1) 3. aprila 2023 objavil Smernice o nekaterih vidikih zahtev glede prejemkov iz direktive MiFID II (v nadaljnjem besedilu: Smernice o prejemkih), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice o prejemkih so namenjene:
1. pristojnim organom, kot so opredeljeni v 26. točki prvega odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L št. 173 z dne 12. 6. 2014, str. 349), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2022/858 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2022 o pilotni ureditvi za tržne infrastrukture na podlagi tehnologije razpršene evidence ter spremembi uredb (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 909/2014 ter Direktive 2014/65/EU (UL L št. 151 z dne 2. 6. 2022, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/65/EU) in
2. podjetjem, ki za namene Smernic o prejemkih vključuje:
(a) investicijska podjetja, kot so opredeljena v 1. točki prvega odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU,
(b) kreditne institucije, kot so opredeljene v 1. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena s popravkom Uredbe (EU) 2017/2401 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja (Uradni list Evropske unije L 347 z dne 28. decembra 2017) (UL L št. 39 z dne 9. 2. 2023, str. 69; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 575/2013), kadar ponujajo investicijske storitve in posle iz 2. točke prvega odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU,
(c) investicijska podjetja in kreditne institucije, kadar prodajajo strukturirane vloge ali strankam svetujejo v zvezi z njimi,
(d) družbe za upravljanje KNPVP, kot so opredeljene v točki (b) prvega odstavka 2. člena Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L št. 302 z dne 17. 11. 2009, str. 32), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2021/2261 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2021 o spremembi Direktive 2009/65/ES glede uporabe dokumentov s ključnimi podatki s strani družb za upravljanje kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L št. 455 z dne 20. 12. 2021, str. 15; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/65/ES), kadar ponujajo investicijske storitve ali pomožne storitve iz tretjega odstavka 6. člena Direktive 2009/65/ES in
(e) zunanje upravitelje alternativnih investicijskih skladov (UAIS), kot so opredeljeni v točki (a) prvega odstavka 5. člena Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L št. 174 z dne 1. 7. 2011, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2019/2034 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU in 2014/65/EU (UL L št. 314 z dne 5. 12. 2019, str. 64; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2011/61/EU), kadar ponujajo investicijske storitve ali pomožne storitve iz četrtega odstavka 6. člena Direktive 2011/61/EU.
(3) Smernice o prejemkih so sprejete z namenom, da se zagotovi skupno, enotno in dosledno uporabo zahtev iz Direktive 2014/65/EU glede prejemkov, opredeljenih v 27. členu Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/565 z dne 25. aprila 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami in pogoji poslovanja investicijskih podjetij ter opredeljenimi izrazi za namene navedene direktive (UL L št. 87 z dne 31. 3. 2017, str. 1), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1254 z dne 21. aprila 2021 o popravku Delegirane uredbe (EU) 2017/565 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami in pogoji poslovanja investicijskih podjetij ter opredeljenimi izrazi za namene navedene direktive (UL L št. 277 z dne 2. 8. 2021, str. 6; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2017/565) ter na eni strani zahtev glede nasprotij interesov, opredeljenih v tretjem odstavku 16. in 23. členu Direktive 2014/65/EU in 34. členu Delegirane uredbe 2017/565 na področju prejemkov, ter na drugi strani glede pravil poslovanja iz prvega in desetega odstavka 24. člena Direktive 2014/65/EU. Smernice o prejemkih pojasnjujejo tudi uporabo zahtev glede upravljanja na področju prejemkov iz tretjega odstavka 9. člena Direktive 2014/65/EU.
(4) Smernice o prejemkih zagotavljajo večjo konvergenco v nadzornih pristopih in pri uporabi zahtev iz Direktive 2014/65/EU glede prejemkov ter zahtev iz iste direktive glede nasprotij interesov in pravil poslovanja na področju prejemkov, s ciljem izboljšati obstoječe standarde in okrepiti zaščito vlagateljev.
2. člen 
(obseg uporabe smernic) 
(1) S tem sklepom Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) določa uporabo Smernic o prejemkih za:
1. borznoposredniške družbe, ki so v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje investicijskih storitev in poslov,
2. kreditne institucije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje investicijskih storitev in poslov,
3. borznoposredniške družbe in kreditne institucije s sedežem v Republiki Sloveniji, kadar prodajajo strukturirane vloge ali strankam svetujejo v zvezi z njimi,
4. družbe za upravljanje, ki so v skladu z zakonom, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti ter pomožni storitvi investicijskega svetovanja v zvezi s finančnimi instrumenti ter hrambo in administrativne storitve v zvezi z enotami investicijskih skladov,
5. upravljalce alternativnih investicijskih skladov, ki so v skladu z zakonom, ki ureja upravljalce alternativnih investicijskih skladov pridobili dovoljenje Agencije za opravljanje storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve investicijskega svetovanja, hrambe in administrativnih storitev v zvezi z enotami investicijskih skladov oziroma sprejemanja in posredovanja naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti in
6. Agencijo, kadar ta, v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad subjekti iz 1. do 5. točke tega odstavka v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti iz tretjega odstavka 1. člena tega sklepa.
(2) Subjekti iz 1. do 5. točke prvega odstavka tega člena morajo v celoti upoštevati določbe Smernic o prejemkih v delu, v katerem so te naslovljene na njih.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(prehodne določbe) 
(1) Smernice o prejemkih se uporabljajo od 4. oktobra 2023 dalje, subjekti iz 1. do 5. točke prvega odstavka 2. člena tega sklepa pa morajo svoje poslovanje prilagoditi na način, da bo le to skladno z vsebino Smernic o prejemkih.
(2) V Sklepu o uporabi smernic in priporočil Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) (Uradni list RS, št. 11/17, 22/17, 31/17, 68/18, 83/18, 46/19, 80/21, 135/21 in 71/22) se razveljavi besedilo 5. točke alineje C) prvega odstavka 3. člena, ki se glasi »5. Smernice – Politike in prakse prejemkov (MiFID) – (št. ESMA//2013/606 z dne 3. 6. 2013);«.
4. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati osmi dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-3/2023-7
Ljubljana, dne 18. maja 2023
EVA 2023-1611-0044
Predsednica sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti