Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1770. Sklep o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati posojila specialnega investicijskega sklada, pogojih in merilih, ki jih mora izpolnjevati specialni investicijski sklad z naložbeno politiko posojil in upravljavec takšnega specialnega investicijskega sklada, stran 5047.

  
Na podlagi 2. in 3. točke 106. člena Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 101/22) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati posojila specialnega investicijskega sklada, pogojih in merilih, ki jih mora izpolnjevati specialni investicijski sklad z naložbeno politiko posojil in upravljavec takšnega specialnega investicijskega sklada 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
Ta sklep določa:
1. pogoje in merila, ki veljajo za upravljavca AIS, ki upravlja specialni investicijski sklad (v nadaljnjem besedilu: SIS) iz 88. člena Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 101/22; v nadaljnjem besedilu: ZOAIS);
2. pogoje in merila, ki veljajo za SIS iz 88. člena ZOAIS;
3. pogoje za posojila SIS iz 87. člena ZOAIS;
4. pogoje za posojila SIS iz 85. člena ZOAIS.
II. POGOJI IN MERILA, KI VELJAJO ZA UPRAVLJAVCA AIS, KI UPRAVLJA SIS Z NALOŽBENO POLITIKO POSOJIL 
2. člen 
(upravljavec AIS in SIS, z naložbeno politiko posojil) 
Za upravljavca AIS, ki upravlja SIS z naložbeno politiko posojil, in za SIS z naložbeno politiko posojil se uporabljajo določbe tega sklepa in relevantne določbe Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15, 77/18, 161/21 in 101/22 – ZOAIS) in na njegovi podlagi izdani splošni akti, ki se nanašajo na upravljavca AIS, ter relevantne določbe ZOAIS in na njegovi podlagi izdani splošni akti, ki se nanašajo na SIS, če ta sklep ne določa drugače.
3. člen 
(notranje ureditve upravljavca AIS) 
(1) Upravljavec AIS mora oblikovati kreditni odbor, sestavljen najmanj iz dveh oseb, ki je pristojen za sprejemanje odločitev v zvezi s postopki iz 5. člena tega sklepa.
(2) Upravljavec AIS lahko oblikuje kreditne odbore za vsak posamični SIS z naložbeno politiko posojil iz prvega odstavka 13. člena tega sklepa (v nadaljnjem besedilu: SIS z naložbeno politiko posojil), ki ga upravlja, ali za vse SIS z naložbeno politiko posojil skupaj.
(3) Kreditni odbor posluje po poslovniku, ki ga sprejme uprava AIS.
4. člen 
(upravljanje sredstev SIS) 
(1) Politike in postopki, ki se nanašajo na posojilno dejavnost SIS, morajo obsegati najmanj postopek za odobritev, spreminjanje, obnavljanje in ponovno dajanje posojil, ki morajo biti jasno formalizirani, z opisom dodelitve pristojnosti ter vključevati tudi postopke za vzpostavitev kreditnih map z vsemi informacijami o nasprotnih strankah, za katere upravljavec AIS ocenjuje da so relevantne.
(2) Za vodenje kreditnih map se uporabljajo določbe o vodenju evidenc upravljavca SIS iz Sklepa o pravilih poslovanja upravljavca specialnega investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 111/16; v nadaljenjem besedilu: Sklep o pravilih poslovanja upravljavca SIS).
5. člen 
(upravljanje kreditnega tveganja SIS) 
Politika upravljanja tveganj, za upravljavca AIS, ki upravlja SIS z naložbeno politiko posojil, ki jo sprejme upravljavec AIS na podlagi 70. člena ZUAIS in 40. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 231/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izjemami, splošnimi pogoji poslovanja, depozitarji, finančnim vzvodom, preglednostjo in nadzorom (UL L št. 83 z dne 22. 3. 2013, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L 336 z dne 23. 9. 2021, str. 47; v nadaljnjem besedilu: Uredba 213/2013/EU) oziroma četrtega odstavka 52. člena ZUAIS in 14. člena Sklepa o pravilih poslovanja upravljavca SIS mora obsegati tudi:
1. postopke ocene kreditnega tveganja SIS, ki vključujejo vsa ali pod pogoji iz drugega odstavka 14. člena tega sklepa nekatera izmed naslednjih meril:
a) prejšnja plačilna disciplina posojilojemalca, trenutna odplačilna sposobnost in ocena prihodnje odplačilne sposobnosti ob upoštevanju vseh njegovih sredstev in obveznosti;
b) namen uporabe posojila in vir sredstev za njegovo odplačilo;
c) načrt uporabe posojila in delež lastniškega financiranja posojilojemalca;
d) vrsta, vrednotenje, kritje in unovčljivost zavarovanja;
e) ocena sprememb gospodarskih razmer (obrestne mere, drugi dejavniki);
f) vpliv skupine povezanih posojilojemalcev, skupne obveznosti (vključno z obveznostmi jamstva) in položaj SIS kot posojilodajalca glede vrstnega reda, prednostnih pravic in zavarovanja;
g) ocena, kako je odločitev o odobritvi posojila skladna z omejitvami tveganj in profilom tveganosti SIS;
h) ocena poslovne ideje, sektorja in položaja/konkurenčnosti posojilojemalca znotraj sektorja;
i) ocena usposobljenosti in strokovnosti vodstva posojilojemalca;
j) lastniška struktura posojilojemalca in njen vpliv za primer potrebe po dokapitalizaciji posojilojemalca;
2. sistem za merjenje in spremljanje kreditnega tveganja SIS, ki omogoča:
a) spremljanje plačilne discipline posojilojemalcev, vključno z vsemi odstopanji od zahtev posojilnih pogodb, kot so zapoznela in delna plačila ter neplačila;
b) merjenje in spremljanje kreditnega tveganja, povezanega tako s posojiliojemalcem kot s poslom, v zvezi s:
– posameznimi kreditnimi izpostavljenostmi in izgubo ob neplačilu, kadar je ustrezno;
– posameznimi posojilojemalci, vključno z vrednostjo izpostavljenosti do njih, njihovo verjetnostjo neplačila in bonitetno oceno, kadar je ustrezno;
– skupino povezanih strank kadar je ustrezno;
– portfeljem SIS;
c) merjenje in spremljanje kreditnega tveganja glede na geografsko lokacijo in gospodarski sektor končne izpostavljenosti, kadar je ustrezno glede na naložbeno politiko SIS;
d) seštevanje izpostavljenosti iz naslova kreditnega tveganja po poslovnih področjih, portfeljih, podportfeljih, produktih, panogah in geografskih območjih, kadar je to potrebno glede na naložbeno politiko SIS, ter ugotavljanje koncentracije kreditnega tveganja;
e) pravočasne oslabitve, razveljavitve oslabitev, odpise in druge odločitve v zvezi s prilagoditvami vrednosti kreditne izpostavljenosti;
f) postopke, ki zagotavljajo da se pri oceni kreditne sposobnosti posojilojemalcev upravljavec AIS ne opira izključno ali avtomatično na bonitetne ocene, ki jih izdajo bonitetne agencije.
6. člen 
(upravljanje likvidnostnega tveganja SIS) 
(1) Sistem upravljanja likvidnosti upravljavca AIS iz prvega odstavka 72. člena ZUAIS oziroma petega odstavka 52. člena ZUAIS in 15. člena Sklepa o pravilih poslovanja upravljavca SIS, ki upravlja odprti SIS z naložbeno politiko posojil, mora ustrezno upoštevati:
1. razpršenost in sestavo naložbenega portfelja;
2. izpostavljenost do posamične osebe ali skupine oseb;
3. povprečno trajanje poplačila posojil.
(2) Upravljavec AIS v aktu o ustanovitvi SIS opredeli orodja za upravljanje likvidnosti, ki jih namerava uporabljati. Upravljavec AIS sprejme podrobne politike in postopke za začetek in prenehanje uporabe izbranih orodij za upravljanje likvidnosti ter operativne in administrativne ureditve za uporabo takih orodij.
(3) Upravljavec AIS mora biti sposoben upravičiti izbiro orodij za upravljanje likvidnosti in utemeljiti njihovo učinkovitost glede na merila iz 1. do 3. točke prvega odstavka tega člena.
(4) Sistem upravljanja likvidnostnega tveganja upravljavca AIS mora vključevati postopek spremljanja likvidnostnega tveganja SIS, ki opredeljuje pravila glede odgovornosti, pogostosti in načina spremljanja tega tveganja.
(5) Če upravljavec AIS upravlja odprti SIS z naložbeno politiko posojil, mora politika upravljanja tveganj vključevati tehnike, orodja in ukrepe, ki omogočajo oceno in spremljanje likvidnostnega tveganja SIS pod običajnimi in izjemnimi likvidnostnimi pogoji, vključno z uporabo rednega izvajanja testov izjemnih situacij v skladu s Smernicami o testiranju izjemnih situacij likvidnosti KNPVP in AIS (št. ESMA34-39-897 z dne 16. 7. 2020).
7. člen 
(upravljanje danih posojil) 
(1) Upravljavec AIS, ki upravlja SIS z naložbeno politiko posojil, mora vzpostaviti notranje politike in postopke upravljanja danih posojil ter upravljanja in spremljanja kreditnih tveganj iz 2. točke 5. člena tega sklepa, ki opredeljujejo:
1. postopek za spremljanje sprememb v kakovosti vsakega od danih posojil posamično z namenom, da se ugotoviti potrebnost ustrezne stopnje oslabitve vrednosti posojil, na četrtletni osnovi oziroma pogosteje, če je tako primerno zaradi politike odkupov enot SIS; postopki natančno opredeljujejo pristojnosti po funkcijah in pretok informacij;
2. merila in postopke za ugotavljanje in upravljanje problematičnih posojil.
(2) Upravljavec AIS vzpostavi tudi notranje postopke, ki opredeljujejo procese za:
1. zbiranje ali izterjavo zapadlih plačil, ki izhajajo iz posojilne pogodbe ali s samo posojilno pogodbo v skladu z nacionalnim pravom;
2. ponovno pogajanje s posojilojemalcem, v skladu z nacionalnim pravom, o pogojih v zvezi s pravicami SIS, ki izhajajo iz posojilne pogodbe ali v zvezi s samo posojilno pogodbo;
3. obravnavanje pritožb v zvezi s pravicami posojilojemalca, ki izhajajo iz posojilne pogodbe, ali v zvezi s samo posojilno pogodbo;
4. obveščanje posojilojemalca o vseh spremembah obrestnih mer, stroškov ali zapadlih plačil, povezanih s pravicami SIS, ki izhajajo iz posojilne pogodbe ali s samo posojilno pogodbo.
(3) Upravljavec AIS lahko za postopke iz prejšnjega odstavka v notranjih politikah in postopkih upravljanja posojil določi, da jih ne bo izvajal oziroma da jih bo izvajal omejeno, kadar je to ustrezno.
8. člen 
(upravljanje zavarovanj) 
(1) Upravljavec AIS, ki upravlja SIS z naložbeno politiko posojil, mora vzpostaviti notranje politike in postopke upravljanja zavarovanj, ki vključujejo najmanj:
1. opredelitev pristojnosti v zvezi z odločitvami povezanimi z zavarovanji;
2. določitev dovoljenih vrst prejetega zavarovanja ob sklenitvi posla, zahtevano raven zavarovanja in politiko odbitkov pri vrednotenju;
3. spremljanje prejetih zavarovanj (monitoring);
4. postopke vrednotenja in kriterije za izbiro osebe, ki vrednoti zavarovanja.
(2) Za postopke iz 4. točke prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za vrednotenje sredstev SIS.
9. člen 
(prenos upravljanja kreditnega tveganja in upravljanja danih posojil) 
(1) Za upravljavca AIS, ki upravlja SIS z naložbeno politiko posojil, se za prenos upravljanja kreditnega in likvidnostnega tveganja uporabljajo določbe v zvezi s prenosom upravljanja tveganj iz 2.4.2. poglavja ZUAIS in 8. oddelek III. poglavja Uredbe 231/2013/EU, ki veljajo za upravljavca AIS z dovoljenjem za opravljanje storitev upravljanja AIS.
(2) Upravljavec AIS, ki uporablja zunanjega ponudnika za pripravo analize kreditnega tveganja, mora v ponudbenem dokumentu in/ali aktu o ustanovitvi SIS opredeliti funkcije, za katere bo uporabil zunanje ponudnike in lastnosti zunanjega ponudnika.
(3) Upravljavec AIS lahko prenese dejavnost upravljanja danih posojil iz drugega odstavka 7. člena na drugo osebo pod pogoji iz prejšnjega odstavka.
(4) Opravljanje dejavnosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena z zunanjimi izvajalci ne šteje za prenos upravljanja premoženja SIS, če upravljavec AIS obdrži pristojnost odločanja o vseh elementih posojil. Ne glede na to pa mora imeti upravljavec AIS vzpostavljene ustrezne postopke izbora zunanjih izvajalcev in nadzora nad opravljanjem navedenih storitev.
10. člen 
(politike in postopki vrednotenja sredstev in obveznosti SIS) 
(1) Postopki vrednotenja iz 75. člena ZUAIS in 8. člena Sklepa o pravilih poslovanja upravljavca SIS zagotavljajo najmanj četrtletno vrednotenje sredstev in obveznosti SIS ter postopke v primeru materializacije kreditnega tveganja znotraj četrtletnega obdobja.
(2) Obdobja vrednotenja odprtega SIS z naložbeno politiko posojil se ob upoštevanju prvega odstavka tega člena uskladijo s politiko odkupov in izdaje enot SIS.
(3) Politike in postopki vrednotenja določajo ustrezen pretok informacij v primeru iz 1. točke 7. člena tega sklepa da se zagotovi učinkovito izpolnjevanje zahteve iz 71. člena Uredbe 231/2013/EU.
11. člen 
(vključitev v politike vrednotenja, sprejete na podlagi Uredbe 231/2013/EU) 
Upravljavec AIS z dovoljenjem za opravljanje storitev upravljanja AIS politike in postopke iz 9. člena tega sklepa vključi v politike in postopke, ki jih sprejme na podlagi zahtev 7. oddelka III. poglavja Uredbe 231/2013/EU.
12. člen 
(upravljanje nasprotja interesov) 
(1) Ukrepi za ugotovitev nasprotij interesov iz 67. člena ZUAIS oziroma 20. člena Sklepa o pravilih poslovanja upravljavca SIS morajo vključevati ustrezne kontrole, ki zagotavljajo, da nobena oseba, ki sodeluje pri sprejemu odločitve iz 3. člena tega sklepa nima neposrednega interesa za odločitev o naložbi, in sicer da:
1. oseba, vključena v odločanje o posojilih, nima poklicnega ali osebnega razmerja s posojilojemalcem ali osebnega razmerja s člani poslovodstva, člani nadzorne funkcije ali lastnika posojilojemalca;
2. oseba, vključena v odločanje o posojilih, nima ekonomskega ali kakršnega koli drugega interesa, neposrednega ali posrednega, dejanskega ali potencialnega, finančnega ali nefinančnega, povezanega s posojilojemalcem.
(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka zagotavljajo tudi, da SIS z naložbeno politiko posojil ne posoja upravljavcu tega SIS in z njim na način iz 18. člena ZUAIS povezanim subjektom, skrbniku tega SIS, in drugim AIS, ki jih upravljavec tega SIS upravlja.
III. POGOJI IN MERILA, KI VELJAJO ZA SIS Z NALOŽBENO POLITIKO POSOJIL 
13. člen 
(naložbena politika posojil) 
(1) Naložbena politika, skladna s 87. členom ZOAIS, pomeni naložbeno strategijo, ki je omejena na:
1. dajanje posojil iz lastnih sredstev SIS;
2. odkup nezapadlih terjatev z regresom, ki se šteje kot dano posojilo odstopniku terjatev (factoring);
3. vlaganje v dolžniške vrednostne papirje v primarni izdaji naslovljene na omejen krog vlagateljev;
4. sodelovanje SIS pri sindiciranih posojilih ali drugih oblikah skupnih posojil podjetjem.
(2) Naložbe iz 1. do 3. točke iz prejšnjega odstavka tega člena morajo izpolnjevati pogoje, kot jih za posojila opredeljuje IV. poglavje tega sklepa.
(3) Vplačilo prejeto od vlagatelja v naravi ne šteje za odobritev posojila iz svojih sredstev SIS, kot ga določa 87. člen ZOAIS zato sprejemanje vplačil v naravi iz 89. člena ZOAIS v primeru sklada SIS z naložbeno politiko posojil ni dovoljeno.
(4) Poleg sredstev iz prvega odstavka tega člena ima lahko SIS z naložbeno politiko posojil še naslednja sredstva:
1. denarna sredstva kot del upravljanja likvidnosti oziroma pridobljena iz naslova naložb;
2. bančne depozite z ročnostjo do 1 leta, naložbe v dolžniške vrednostne papirje in instrumente denarnega trga kot del upravljanja likvidnosti;
3. sredstva, pridobljena z namenom varovanja pred tveganji v skladu s 3. točko 16. člena tega sklepa;
4. sredstva, pridobljena zaradi unovčitve zavarovanj.
14. člen 
(opredelitev naložbene politike v aktu o ustanovitvi SIS) 
(1) Akt o ustanovitvi SIS z naložbeno politiko posojil mora v zvezi s posojili ob upoštevanju omejitev iz Sklepa o skladnosti likvidnostnega profila, naložbene politike, trajanja in politike odkupov enot specialnega investicijskega sklada ter o ustrezni razpršitvi naložb specialnega investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 133/22; v nadaljevanju Sklep o skladnosti likvidnostnega profila), določati najmanj:
1. izpostavljenosti po kategorijah kreditnega tveganja oziroma omejitve na področju izpostavljenosti posamičnim kategorijam kreditnega tveganja;
2. geografsko izpostavljenost in ciljne trge;
3. opredelitev ciljnih posojilojemalcev po kriterijih: po velikosti družbe in sektorja;
4. opredelitev valute posojil;
5. opredelitev ciljne povprečne in maksimalne zapadlosti posojil;
6. največje predvidene izpostavljenosti do posamične osebe in skupine povezanih oseb;
7. največji predvideni delež nezavarovanih posojil.
Upravljavec AIS lahko določi, da naložbena politika ne bo omejena na podlagi meril iz 2. in 3. točke prejšnjega stavka, če to izrecno opredeli v aktu o ustanovitvi SIS.
(2) Če upravljavec AIS zaradi narave posojil, ki so predmet naložbene strategije posamičnega SIS, ne uporabi vseh meril iz 1. točke prvega odstavka 5. člena tega sklepa, to jasno navede v aktu o ustanovitvi SIS in razloge za tako opustitev na splošno ali v posamičnih primerih glede na kriterije iz prejšnjega odstavka tega člena. Upravljavec AIS lahko razkritje iz prejšnjega stavka izvede tudi s sklicem na notranji akt upravljavca AIS, ki je vlagateljem v SIS dostopna na zahtevo.
(3) Akt o ustanovitvi SIS mora v zvezi z zavarovanji določati:
1. navedbo dovoljenih vrst prejetega zavarovanja ob sklenitvi posla;
2. zahtevano raven zavarovanja in politiko odbitkov pri vrednotenju.
15. člen 
(oblika SIS z naložbeno politiko posojil) 
(1) SIS z naložbeno politiko posojil mora izpolnjevati pogoje, ki jih za zaprt sklad opredeljuje Sklep o skladnosti likvidnostnega profila.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena je lahko SIS z naložbeno politiko posojil oblikovan kot odprt sklad, ob upoštevanju omejitev iz Sklepa o skladnosti likvidnostnega profila, če:
1. odkup enot SIS ni odobren pred rokom, navedenim v aktu o ustanovitvi SIS, s katerim se začnejo uporabljati naložbene omejitve iz akta o ustanovitvi SIS;
2. je v času izdaje dovoljenja in v celotni življenjski dobi SIS njegov upravljavec sposoben Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) dokazati, da ima vzpostavljen ustrezen sistem za upravljanje likvidnosti in učinkovite postopke za spremljanje likvidnostnega tveganja SIS iz 6. člena tega sklepa, ki so skladni z naložbeno strategijo SIS in s predlagano politiko odkupov enot SIS;
3. upravljavec AIS določi politiko odkupov enot SIS, v kateri so točno določena obdobja, v katerih vlagatelji lahko zaprosijo za odkup;
4. politika odkupov enot SIS zagotavlja, da je skupni znesek odkupov v katerem koli obdobju omejen na odstotek likvidnih sredstev SIS, ki je usklajen s strategijo za upravljanje likvidnosti in naložbeno strategijo, ki je razkrita v aktu o ustanovitvi SIS;
5. politika odkupov enot SIS zagotavlja, da so vlagatelji obravnavani pošteno in da so zahtevki za odkup odobreni sorazmerno, če skupen znesek zahtevkov v katerem koli obdobju presega odstotek iz 4. točke tega odstavka.
(3) SIS z naložbeno politiko posojil mora biti ustanovljen za določen čas.
(4) Izjemoma je lahko SIS z naložbeno politiko posojil ustanovljen za nedoločen čas, če:
1. je sklad iz drugega odstavka tega člena;
2. njegova politika odkupov enot ob upoštevanju 4. točke drugega odstavka tega člena zagotavlja izstope najmanj na četrtletje;
3. izstopni stroški ne presegajo 5 odstotkov odkupne vrednosti;
4. ne uporablja finančnega vzvoda.
(5) Ne glede na 4. točko prejšnjega odstavka, se lahko odprt SIS z naložbeno politiko posojil ustanovljen za nedoločen čas zadolži, če:
1. njegova pravila upravljanja oziroma statut dopuščata zadolževanje;
2. obveznosti iz kreditov ne presežejo 10 odstotkov njegovih sredstev;
3. obstaja začasno neskladnje denarnih tokov, kadar je potrebno izplačilo enot AIS prej preden SIS prejme sredstva od realizirane prodaje naložb;
4. ročnost kreditov ne preseže šest mesecev;
5. so pogoji zadolževanja v skladu z običajnimi tržnimi pogoji.
16. člen 
(druga pravila v zvezi s premoženjem SIS) 
SIS z naložbeno politiko posojil ne sme:
1. opravljati prodaje sredstev na kratko;
2. prevzemati neposredne ali posredne izpostavljenosti blagu, vključno prek izvedenih finančnih instrumentov, certifikatov, ki jih predstavljajo, indeksov, ki na njih temeljijo, ali kakršnega koli drugega načina ali instrumenta, s katerim bi pridobili tako izpostavljenost;
3. uporabljati izvedenih finančnih instrumentov, razen če je izključni namen uporabe takšnih instrumentov zavarovanje pred tveganji, neločljivo povezanimi z naložbami SIS.
17. člen 
(razkritja vlagateljem v SIS z naložbeno politiko posojil) 
(1) Ponudbeni dokument mora ob upoštevanju 9. člena ZOAIS vključevati tudi:
1. informacije o profilu tveganosti SIS in opozorilo, ki vlagateljem omogoča prepoznavanje posebnih tveganj, povezanih z naložbeno politiko posojil;
2. informacije o ključnih elementih naložbene politike, in sicer največje dovoljene izpostavljenosti do posamezne osebe, geografske lokacije in sektorja, največja izpostavljenost do nezavarovanih posojil ter tveganje, ki izhaja iz navedenih koncentracij;
3. opis politike zavarovanja pred tveganji SIS, vključno z jasno oznako, da se sme izvedene finančne instrumente uporabiti le za namene zavarovanja pred tveganji, neločljivo povezanimi z drugimi naložbami SIS, in z oznako morebitnega učinka uporabe izvedenih finančnih instrumentov na profil tveganosti SIS.
(2) Upravljavec AIS na način, ki ga določi v aktu o ustanovitvi SIS, v obdobjih skladnih s politiko odkupov enot, vendar najmanj enkrat letno, na agregatni osnovi razkrije:
1. razčlenitev danih posojil na zavarovana posojila in nezavarovana posojila;
2. razčlenitev danih posojil na posojila z amortizacijskim poplačilom in posojila z enkratnim poplačilom (bullet posojilo);
3. razčlenitev glede na razmerje med posojilom in vrednostjo zavarovanja (LTV) za vsako dano zavarovano posojilo;
4. informacijo o nedonosnih izpostavljenostih in izpostavljenostih, ki so predmet insolvenčnih postopkov.
18. člen 
(podrobnejša določitev nekaterih vsebin akta o ustanovitvi odprtega SIS z naložbeno politiko posojil, ustanovljenega za nedoločen čas) 
Akt o ustanovitvi odprtega SIS z naložbeno politiko posojil, ustanovljenega za nedoločen čas, mora v okviru 13. točke drugega odstavka 8. člena in 3. točke 79. člena ZOAIS vsebovati tudi:
1. natančno časovnico delitve prihodkov ali dobička SIS vlagateljem med življenjsko dobo SIS;
2. razloge, zakaj oziroma kdaj lahko upravljavec AIS odloči, da se prihodki ali dobiček SIS ne razdelijo;
3. način obveščanja vlagateljev o razdelitvi oziroma zadržanju prihodkov ali dobička SIS;
4. v primeru, da se prihodki ali dobiček SIS ne bodo razdelili vlagateljem: natančno razlago, kako in na kakšen način bo SIS vlagateljem v SIS zagotavljal združen donos in vpliv take politike zadržanja prihodkov ali dobička SIS na naložbo vlagatelja v SIS.
IV. POGOJI V ZVEZI S POSOJILI SIS IZ 87. ČLENA ZOAIS 
19. člen 
(pogoji za posojila SIS iz 87. člena) 
Posojilo SIS mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. posojilojemalec je gospodarska družba;
2. njegova zapadlost ne sme biti daljša od življenjske dobe SIS, kadar pa gre za odprt SIS, pa je njegova zapadlost usklajena s politiko odkupov enot, likvidnostnim profilom SIS in v običajnih razmerah omogoča poslovanje SIS brez uvedbe orodij za upravljanje likvidnosti;
3. posojilo mora biti ustrezno zavarovano, v primeru, da bo posojilo lahko tudi nezavarovano ali le delno zavarovano, mora akt o ustanovitvi SIS določati najvišji odstotek nezavarovanih posojil v razmerju do preostalih sredstev SIS.
V. POGOJI V ZVEZI S POSOJILI SIS IZ 85. ČLENA ZOAIS 
20. člen 
(pogoji za posojila SIS, dana portfeljskim podjetjem SIS) 
(1) Posojilo SIS, dano portfeljskemu podjetju SIS, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. v takšnem podjetju ima SIS neposredno ali posredno delež, glasovalne pravice ali drugo upravičenje, na podlagi katerega ima na to podjetje pomemben vpliv oziroma ga obvladuje;
2. njegova zapadlost ne sme biti daljša od življenjske dobe SIS, kadar pa gre za odprt SIS, pa je njegova zapadlost usklajena s politiko odkupov enot, likvidnostnim profilom SIS in v običajnih razmerah omogoča poslovanje SIS brez uvedbe orodij za upravljanje likvidnosti;
3. posojilo mora biti ustrezno zavarovano, v primeru, da bo posojilo lahko tudi nezavarovano ali le delno zavarovano, mora v akt o ustanovitvi SIS določati najvišji odstotek nezavarovanih posojil v razmerju do preostalih sredstev SIS;
4. ne gre za posojilo upravljavcu tega SIS, skrbniku tega SIS ali subjektu, v katerem ima ali bo imel upravljavec tega SIS neposredni ali posredni delež.
21. člen 
(pogoji za posojila SIS, dana namenskim družbam SIS) 
Posojilo SIS, dano namenski družbi SIS, mora izpolnjevati naslednja pogoja:
1. njegova zapadlost ne sme biti daljša od življenjske dobe SIS, in
2. v primeru, da bo posojilo SIS, dano namenski družbi SIS, lahko tudi nezavarovano, mora akt o ustanovitvi SIS določati najvišji odstotek nezavarovanih posojil v razmerju do preostalih sredstev SIS.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
22. člen 
(uskladitev poslovanja upravljavcev AIS in SIS) 
(1) Upravljavec AIS, ki je pridobil dovoljenje za upravljanje AIS za strategijo sklada posojil na podlagi Sklepa o upravljavcu specialnega investicijskega sklada in specialnem investicijskem skladu, katerega naložbena strategija je usmerjena v financiranje razvoja mikro, majhnih in srednjih gospodarskih družb (Uradni list RS, št. 11/16 in 101/22 – ZOAIS; v nadaljnjem besedilu: Sklep o upravljavcu SIS in SIS, katerega naložbena strategija je usmerjena v financiranje razvoja MSP), uskladi svoje poslovanje s tem sklepom preden vloži novo vlogo za pridobitev statusa SIS v skladu z ZOAIS in tem sklepom oziroma, ko vloži zahtevo z vpis v register obstoječega SIS na podlagi 235. člena ZOAIS v zvezi s 6. členom ZOAIS.
(2) SIS z naložbeno politiko posojil, ki je pridobil status SIS na podlagi Sklepa o upravljavcu SIS in SIS, katerega naložbena strategija je usmerjena v financiranje razvoja MSP, se šteje za usklajenega z ZOAIS na podlagi 235. člena ZOAIS, če je njegovo poslovanje usklajeno s 14. do 18. členom tega sklepa, naložbena politika pa je skladna z naložbeno politiko, kot je bila opredeljena ob priznanju statusa SIS.
(3) Sprememba akta o ustanovitvi SIS z naložbeno politiko posojil, ki je pridobil status SIS na podlagi Sklepa o upravljavcu SIS in SIS, katerega naložbena strategija je usmerjena v financiranje razvoja MSP, glede trajanja SIS iz določenega v nedoločen čas ni dopustna.
23. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-5/2023-5
Ljubljana, dne 18. maja 2023
EVA 2023-1611-0048
Predsednica sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež