Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1766. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o reševalcih iz vode, stran 5044.

  
Na podlagi 13., 32. in 34. člena Zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 9/11) in 114. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg in 117/22) minister za obrambo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o reševalcih iz vode 
1. člen 
V Pravilniku o reševalcih iz vode (Uradni list RS, št. 103/11, 96/20 in 31/21) se v 2. členu četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti opravi kandidat za reševalca iz vode na divjih vodah, če v polni osebni zaščitni opremi in z vso tehnično opremo neprekinjeno plava v tekoči vodi najmanj 60 sekund. V času iz prejšnjega stavka mora opraviti najmanj eno prečkanje toka tekoče vode.«.
2. člen 
V 3. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če kandidat za reševalca iz vode pri opravljanju preizkusa usposobljenosti po programu B ne doseže predpisane plavalne norme, lahko opravlja preizkus usposobljenosti po programu A. Če kandidat za reševalca iz vode pri opravljanju preizkusa usposobljenosti po programu A2 ne doseže predpisane plavalne norme, lahko opravlja preizkus usposobljenosti po programu A1.«.
Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo šesti, sedmi in osmi odstavek.
3. člen 
V 4. členu se v prvem odstavku črta besedilo »predhodno pa«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Reševalec iz vode mora po pridobitvi naziva reševalca iz vode vsake tri leta opraviti preizkus usposobljenosti po programu usposabljanja iz prejšnjega člena, po katerem je dobil naziv reševalca iz vode, ki obsega praktično preverjanje usposobljenosti vključno s preverjanjem znanja plavanja in plavalnih sposobnosti najmanj v skladu z zahtevami iz 2. člena tega pravilnika, predpisan zdravniški pregled in predpisan preizkus usposobljenosti za nudenje prve pomoči. Preizkus usposobljenosti lahko opravi reševalec iz vode, če je predhodno opravil predpisan zdravniški pregled. Reševalec iz vode lahko praktični preizkus usposobljenosti, če ga ni opravil uspešno, ponavlja praviloma po preteku treh mesecev od prvega oziroma zadnjega preizkusa.«.
4. člen 
V 6. členu se v prvem odstavku za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Usposabljanja se lahko udeleži kandidat, ki se usposablja za reševanje iz vode, po predhodno opravljenem zdravniškem pregledu.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Oseba, usposobljena za reševanje iz vode, mora vsakih pet let opraviti praktični preizkus usposobljenosti za reševanje iz vode, določen v programu usposabljanja D iz prejšnjega odstavka, zahtevan zdravniški pregled iz devetega odstavka 2. člena tega pravilnika in predpisan preizkus usposobljenosti za nudenje prve pomoči. Praktični preizkus usposobljenosti lahko opravi oseba, usposobljena za reševanje iz vode, če je predhodno opravila zdravniški pregled. Praktični preizkus usposobljenosti za reševanje iz vode vključuje tudi preverjanje znanja plavanja in plavalnih sposobnosti v skladu z zahtevami iz 2. člena tega pravilnika. Če oseba, usposobljena za reševanje iz vode, praktičnega preizkusa usposobljenosti po tem odstavku ne opravi uspešno, preizkus lahko ponavlja praviloma po preteku treh mesecev od prvega oziroma zadnjega preizkusa.«.
5. člen 
V 7. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prijava iz prejšnjega odstavka vsebuje ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, elektronski naslov, telefonsko številko, potrdilo o opravljenem predpisanem zdravniškem pregledu kandidata in navedbo preizkusa usposobljenosti glede na vrsto programa. Če kandidat prvič opravlja preizkus usposobljenosti, priloži prijavi tudi fotografijo in dokazilo o izobrazbi, datum opravljanja usposabljanja, navedbo programa, po katerem se je usposabljal in pooblaščenega izvajalca usposabljanja. Kandidat se prijavi na obrazcu, ki ga objavi uprava na svoji spletni strani.«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-18/2023-12
Ljubljana, dne 24. maja 2023
EVA 2023-1911-0009
Marjan Šarec 
minister 
za obrambo 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti