Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1764. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, stran 5042.

  
Na podlagi prvega odstavka 34. člena in tretjega odstavka 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ in 14/23 – odl. US) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti 
1. člen 
V Pravilniku o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 76/22) se v 4. členu v drugem odstavku za besedo »let« doda besedilo »od prejema na ministrstvo«.
2. člen 
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kandidat z izobrazbo 4. ali 5. ravni v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, opravlja strokovni izpit pri javnem zdravstvenem zavodu (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni zavod), ki ga za izvajanje strokovnih izpitov pooblasti ministrstvo.
(2) Pogoja za pooblaščeni zavod sta:
− ima zadostno število usposobljenih izpraševalcev,
− ima ustrezne prostore in opremo, ki omogočajo izvedbo strokovnega izpita.
(3) Kandidat z izobrazbo 6. ali višje ravni v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, opravlja strokovni izpit pri ministrstvu.«.
3. člen 
V 11. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pooblaščeni zavod oziroma ministrstvo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec strokovnih izpitov) do 30. junija za naslednje koledarsko leto na svoji spletni strani objavi izpitne roke, pri čemer v posameznem koledarskem letu zagotovi vsaj deset izpitnih rokov.«.
V tretjem odstavku se v napovednem stavku beseda »Pripravnik« nadomesti z besedo »Kandidat«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Magistru farmacije, ki ima zaključen ustrezen študijski program druge stopnje, ki traja najmanj pet let, in je lahko dodatno izražen z enakovrednimi kreditnimi točkami ECTS, ter obsega najmanj štiri leta teoretičnega in praktičnega izobraževanja oziroma usposabljanja ter najmanj šestmesečno praktično usposabljanje v lekarni ali v bolnišnici pod vodstvom farmacevtskega oddelka bolnišnice, ob prijavi ni treba priložiti Lista pripravnika.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »tretjega odstavka tega člena«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
4. člen 
V 17. členu se v prvem odstavku v prvi alineji za besedilom »kandidata,« doda besedilo »kadar kandidat pri njem opravlja pripravništvo,«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Višino stroškov strokovnega izpita določi minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister).«.
5. člen 
V 24. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Posameznik, ki je v Republiki Sloveniji opravil strokovni izpit na področju zdravstvene dejavnosti, pozneje pa želi opravljati drug poklic na področju zdravstvene dejavnosti, opravlja pripravništvo in strokovni izpit za ta poklic.«.
V drugem odstavku se za besedo »posameznika« doda besedilo »iz prejšnjega odstavka«, beseda »pozneje« pa črta.
6. člen 
V 27. členu se v drugem odstavku napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Posameznik iz prejšnjega odstavka vloži vlogo, ki mora vsebovati:«.
7. člen 
V 28. členu se v drugem odstavku napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Posameznik iz prejšnjega odstavka vloži vlogo, ki mora vsebovati:«.
8. člen 
V Prilogi 1 se v II. poglavju za 20. točko doda nova, 21. točka, ki se glasi:
»21. Kineziolog v zdravstveni dejavnosti/kineziologinja v zdravstveni dejavnosti 
Pripravnik se usposablja v časovnem obsegu pet in pol mesecev na področjih strokovnih vsebin kineziološke dejavnosti, od tega:
– najmanj 7 tednov v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni, ki obsega osnovno zdravstveno dejavnost (javni zavodi in zasebne ambulante),
– najmanj 2 tedna v zdravstveni dejavnosti na sekundarni ravni, ki obsega specialistično ambulantno in bolnišnično dejavnost, in
– najmanj 1 teden v zdravstveni dejavnosti na terciarni ravni, ki obsega opravljanje dejavnosti klinik, kliničnih inštitutov ali kliničnih oddelkov ter drugih pooblaščenih zdravstvenih zavodov.
Pripravnik se lahko usposablja tudi v socialno varstvenih, specialnih in drugih zavodih, ki izvajajo kineziološko dejavnost, vendar največ v obsegu treh mesecev.
Pripravnik opravlja pripravništvo na večini (6 ali več) naslednjih strokovnih področij:
– gibalna dejavnost za promocijo aktivnega življenjskega sloga in krepitev zdravja,
– ukrepi za zmanjševanje neenakosti v zdravju,
– ukrepi ob nezadostni telesni dejavnosti,
– gibalna dejavnost za izboljšanje morfološkega statusa,
– gibalna dejavnost za vseživljenjski gibalni razvoj,
– gibalna dejavnost v preventivi kroničnih nenalezljivih bolezni in poškodb,
– ukrepi za preprečevanje zapletov bolezni in invalidnosti,
– gibalna dejavnost za krepitev funkcionalnega statusa različnih ciljnih skupin,
– načrtovanje, razvoj in spremljanje telesne pripravljenosti,
– individualizirana telesna dejavnost.
Pripravnik se usposablja za opravljanje kineziološke dejavnosti tako, da poglablja svoje znanje, spretnosti in poklicne veščine na naslednjih področjih:
– ustnega in pisnega komuniciranja ter strokovnega izražanja in razumevanje zdravstvenih ter kinezioloških izrazov,
– ocenjevanja, vrednotenja in dokumentiranja stanja telesne pripravljenosti uporabnika in izidov programov telesne dejavnosti,
– motivacije uporabnika ali ciljne skupine uporabnikov za telesno aktivnejši življenjski slog,
– določanja ciljev in načina izvedbe kineziološke obravnave glede na telesno pripravljenost in dosedanjo telesno dejavnost uporabnika,
– priprave preventivnih programov telesne dejavnosti za uporabnika ali ciljno skupino uporabnikov,
– priprave vadbenih programov za izboljšanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti ter telesne sestave uporabnikov,
– načrtovanja, izvajanja, spremljanja in prilagajanja programov telesne dejavnosti ob upoštevanju prisotnih dejavnikov tveganja in s tem povezanih omejitev uporabnika ali ciljne skupine uporabnikov,
– svetovanja o ustrezni telesni dejavnosti ob povečani ogroženosti za kronične nenalezljive bolezni,
– vodenja uporabnika v doseganju polne funkcionalne sposobnosti,
– vključevanja elementov, tehnik in didaktičnih pristopov različnih gibalnih oziroma športnih aktivnosti za hitrejše in učinkovitejše doseganje ciljev kineziološke obravnave uporabnika,
– vključevanja pedagoških in andragoških vidikov vodenja vadbe v programe telesne dejavnosti,
– ocenjevanja, vrednotenja in dokumentiranja lastnega dela,
– svetovanja, vzgoje in programov promocije zdravja za aktiven in zdrav način življenja,
– razumevanja in spremljanja oziroma upoštevanja raziskovalne metodologije ter na dokazih podprtih vadbenih procesov telesne dejavnosti,
– poznavanja priporočil in smernic na področju kineziološke dejavnosti,
– samostojnega dela in sodelovanja v zdravstvenem timu.«.
9. člen 
V Prilogi 3 se v II. poglavju za 20. točko dodata novi, 21. in 22. točka, ki se glasita:
»21. Magister farmacije/magistrica farmacije 
Strokovne vsebine s področja dela poklicne dejavnosti magistra farmacije/magistrice farmacije obsegajo:
– izdaja zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini, ki se izdajajo na in brez recepta, izdaja medicinskih pripomočkov in izdaja drugega blaga,
– svetovanje o pravilni in varni uporabi zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini, ki se izdajajo na in brez recepta, medicinskih pripomočkov in drugega blaga,
– nadzor pravilnosti predpisovanja, izdajanja in shranjevanja zdravil, za katere je osebno odgovoren v okviru svojih usposobljenosti,
– sodelovanje v procesu zdravljenja, ki poteka pod nadzorom zdravnika (smiselno in količinsko preverja predpisana zdravila ter možnosti interakcij in neželenih učinkov),
– izvajanje farmacevtske skrbi na področju zdravljenja bolezni z zdravili in medicinskimi pripomočki,
– izvajanje farmacevtske skrbi na področju preprečevanja in zgodnjega odkrivanja bolezni,
– izvajanje farmacevtske skrbi pri samozdravljenju (presoja o resnosti bolnikovih težav, odloča o vrsti svetovanja in ocenjuje uspešnost predlaganega samozdravljenja),
– izdelovanje magistralnih pripravkov in galenskih izdelkov (tudi pod posebnimi pogoji izdelave), zagotavljanje njihove kakovosti, varnosti in učinkovitosti ter varnosti pri delu,
– nabava, priprava in shranjevanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini, ki se izdajajo na recept in brez recepta, medicinskih pripomočkov in drugega blaga,
– izvajanje preventivnih programov s področja lekarniške dejavnosti in promocija zdravja,
– priprava in vodenje strokovnih evidenc in dokumentacije,
– sodelovanje v zdravstvenem timu,
– poznavanje izvajanja pregleda uporabe zdravil,
– poznavanje izvajanja farmakoterapijskega pregleda,
– opravljanje strokovno raziskovalnega dela in sodelovanje pri znanstveno raziskovalnem delu,
– preverjanje kakovosti zdravil in farmacevtskih snovi,
– analize in preiskave različnega biološkega materiala,
– uvajanje novih aplikacij na analizatorjih,
– odvzem, sortiranje, evidentiranje, konzerviranje in shranjevanje biološkega materiala ter nadzor nad tem materialom,
– svetovanje pacientom glede pravilnega odvzema biološkega materiala in možnosti predanalitskih vplivov.
22. Kineziolog v zdravstveni dejavnosti/kineziologinja v zdravstveni dejavnosti 
Strokovne vsebine poklicnega področja kineziologa v zdravstveni dejavnosti/kineziologinje v zdravstveni dejavnosti obsegajo:
– splošno znanje (temeljno teoretično medicinsko znanje za razumevanje fizioloških procesov delovanj ter kineziološke dejavnosti in izrazoslovja), poznavanje temeljnih postopkov oživljanja, vključno s postopki avtomatizirane zunanje defibrilacije, komunikacija (sposobnost ustnega in pisnega izražanja ter sposobnost komunikacijskih veščin za delo z različnimi skupinami uporabnikov), potrebe stalnega poklicnega razvoja in vseživljenjskega učenja, osnove raziskovalne metodologije in z dokazili podprte kineziologije, poznavanje priporočil in smernic telesne dejavnosti za krepitev zdravja;
– ocenjevanje (testiranje telesne pripravljenosti uporabnikov, upoštevanje priporočil in smernic ter strokovnih mnenj, ocena uspešnosti kineziološke obravnave, analiza rezultatov);
– proces kineziološke obravnave (postavitev ciljev kineziološke obravnave, podatki o izboru učinkovitih kinezioloških pristopov, načrtovanje in izvedba kineziološke obravnave v preventivi, nadaljevanje in zaključek kineziološke obravnave, analiza rezultatov);
– sodelovanje z uporabnikom (sporazumevanje, spoštovanje uporabnika, upoštevanje soglašanja in usmerjanje uporabnika v nadaljnje obravnave);
– sporazumevanje, poročanje in prenos znanja drugim strokovnjakom v zdravstvenem timu;
– vrednotenje, dokumentacija in hramba dokumentacije, med in po končani kineziološki obravnavi;
– promocija zdravja, varnega dela in varnega okolja za kineziološko obravnavo (vzgoja za zdravje, varnost in preventiva);
– osnove etičnega ravnanja kineziologa, skupaj z varovanjem zaupnosti obravnavanega uporabnika.«.
KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
(začetek uporabe) 
Ta pravilnik se začne uporabljati 1. oktobra 2023, razen nove 21. točke II. poglavja Priloge 1 ter novih 21. in 22. točke II. poglavja Priloge 3 pravilnika, ki se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve tega pravilnika.
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-159/2022
Ljubljana, dne 18. maja 2023
EVA 2022-2711-0084
Danijel Bešič Loredan 
minister 
za zdravje 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti