Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1761. Deklaracija o spominu na množičen poboj z lakoto – genocid v Ukrajini (DeSMPL), stran 5038.

  
Na podlagi 110. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji 23. maja 2023 sprejel
D E K L A R A C I J O 
o spominu na množičen poboj z lakoto – genocid v Ukrajini (DeSMPL) 
 
Ob upoštevanju IV. poglavja Deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 53/15), ki določa nosilno vlogo Državnega zbora pri oblikovanju stališč do vseh zunanjepolitičnih vprašanj;
izhajajoč iz vrednot slovenske osamosvojitve in državnosti, vrednot mirovne politike, Ustave Republike Slovenije, vrednot Evropske unije, načel Ustanovne listine Organizacije združenih narodov in Deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije, ki kot temeljne cilje zunanje politike Republike Slovenije določa mir, varnost in politično stabilnost v sosedstvu in Evropi ter širše v svetu;
ob poudarjanju zavezanosti Republike Slovenije k spoštovanju človekovih pravic, demokracije in vladavine prava;
ob zavezanosti Republike Slovenijek spoštovanju Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
ob spoštovanju Konvencije OZN o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida, Splošne deklaracije človekovih pravic ter drugih mednarodnih aktov OZN na področju varstva človekovih pravic;
ob podpori k zavezanosti držav pogodbenic Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, da zagotavljajo odgovornost storilcev mednarodnih hudodelstev;
upoštevaje Resolucijo Evropskega parlamenta z dne 15. decembra 2022 o ukrajinskem holodomoru 90 let kasneje: priznanje množičnega poboja z lakoto kot genocida (2022/3001(RSP));
upoštevaje resolucijo ukrajinskega parlamenta iz leta 2003, v kateri je namerno povzročeno lakoto razglasil za genocid, ukrajinskega zakona z dne 28. novembra 2006 o holodomoru v Ukrajini v letih 1932 in 1933 ter poziva ukrajinskega parlamenta z dne 16. novembra 2022 parlamentom po vsem svetu, naj holodomor v letih 1932 in 1933 priznajo kot genocid nad ukrajinskim ljudstvom;
ob obžalovanju, da 90. obletnica holodomora in spominjanje na njegove žrtve poteka v času, ko Rusija že več kot eno leto izvaja vojaško agresijo nad Ukrajino, zlasti na civilno prebivalstvo in strateško, energetsko, kmetijsko ter ostalo infrastrukturo;
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE:
1. obžaluje genocidno namero holodomora, ko je stalinistični režim v letih 1932 in 1933 v Ukrajini uničil celotno skupino prebivalstva – na način, da je namerno povzročil pomanjkanje osnovnih življenjskih sredstev, ki so potrebna za preživetje prebivalstva;
2. obsoja ta genocidna dejanja, ki so povzročila smrt milijonov Ukrajincev in močno poškodovala temelje ukrajinske družbe;
3. obžaluje vse žrtve holodomora, ki so trpeli v tej tragediji in se spominja vseh umrlih zaradi teh hudodelskih dejanj;
4. obsoja in zavrača vse poskuse izkrivljanja zgodovinskih dejstev;
5. izraža solidarnost s preživelimi in njihovimi družinami;
6. se zavezuje, da bo ohranjal spomin na vse žrtve teh naklepnih, krutih in zločinskih dejanj, ki odražajo mednarodno hudodelstvo;
7. spodbuja ozaveščanje o tragičnih zgodovinskih dogodkih v Ukrajini v tem obdobju;
8. pooblašča predsednico Državnega zbora, da o pričujoči deklaraciji obvesti predsednico Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije, predsednico Evropskega parlamenta, predsednika Evropskega sveta in predsednico Evropske komisije.
Št. 200-09/23-10/9
Ljubljana, dne 23. maja 2023
EPA 727-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica