Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 58

Uradni list RS, št. 58 z dne 26. 5. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023


1758. Spremembe in dopolnitve Poslovnika državnega zbora (PoDZ-1H), stran 5037.

  
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  P O S L O V N I K A 
državnega zbora (PoDZ-1H) 
1. člen
V Poslovniku državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) se v 21. členu v desetem odstavku beseda »osme« nadomesti z besedo »sedme«.
2. člen 
V 45. členu se v prvem stavku drugega odstavka in prvem stavku četrtega odstavka besedi »nad delom« črtata.
3. člen 
V 52. členu se v drugem odstavku v prvem stavku besedilo »da se odločitve sprejmejo na korespondenčni seji« nadomesti z besedilom »da se opravi korespondenčna seja in določijo predloge odločitev, o katerih odloča delovno telo na korespondenčni seji«.
4. člen 
V 64. členu se v desetem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »O predlogih v zvezi z dnevnim redom ni mogoča razprava poslancev, niti obrazložitev glasu, prav tako ni mogoče napovedati odsotnosti vseh članov poslanske skupine pri obravnavi posamezne točke dnevnega reda na podlagi drugega odstavka 65. člena tega poslovnika.«.
5. člen 
V 71. členu se doda nov tretji stavek, ki se glasi: »Predsedujoči poslance k razpravi v okviru še razpoložljivega časa pozove enkrat.«. Za dosedanjim tretjim stavkom, ki postane četrti stavek, se doda nov peti stavek, ki se glasi: »V okviru še razpoložljivega časa replika ni možna.«.
6. člen 
V 72. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Določbi prejšnjih odstavkov ne veljata za odločanje s tajnim glasovanjem, za odločanje o postopkovnih vprašanjih ali predlogih ter za odločanje o priznanju imunitete poslancu.«.
7. člen 
V 107. členu se besedilo »avtentične razlage zakonov« črta.
8. člen 
V 147. členu se besedilo »zakonodajno-pravni službi,« črta.
9. člen 
Naslov podpoglavja »g) Postopek za sprejem avtentične razlage zakona« ter 149., 150., 151. in 152. člen se črtajo.
10. člen 
V 169.c členu se besedi »in tretjega« črtata.
11. člen 
V 234. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo »Predsednik državnega zbora poslance o obvestilu predsednika vlade obvesti na prvi naslednji seji državnega zbora.«.
12. člen 
V 282. členu se četrti odstavek črta.
KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-02/23-12/18
Ljubljana, dne 23. maja 2023
EPA 656-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti