Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 39

Uradni list RS, št. 39 z dne 31. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 39/2023 z dne 31. 3. 2023


1087. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kočevje, stran 3510.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 4. redni seji dne 28. 3. 2023 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  S T A T U T A 
Občine Kočevje 
1. člen 
(1) V Statutu Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15; v nadaljevanju: Statut) se v 27. členu, v prvem odstavku besedilo četrte alineje »Statutarno-pravna komisijo,« nadomesti z besedilom »Komisijo za statutarno-pravna vprašanja ter prošnje in pritožbe občanov,«.
(2) V prvem odstavku se peta alineja črta.
(3) V drugem odstavku se besedilo »komisije za prošnje in pritožbe, ki ima pet članov« nadomesti z besedilom »Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti, ki ima enajst članov.«
2. člen 
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen 
(1) Predsednike in člane delovnih teles občinskega sveta imenuje občinski svet izmed svojih članov. V vsa delovna telesa, razen v Komisijo za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja, lahko občinski svet imenuje člane tudi izmed drugih občanov, vendar največ polovico članov.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena so v Komisijo za spremljanje položaja romske skupnosti imenovani naslednji člani:
– štirje člani Občinskega sveta Občine Kočevje,
– trije pripadniki romske skupnosti, živeče na območju Občine Kočevje,
– en predstavnik Policijske postaje Kočevje,
– en predstavnik Centra za socialno delo – enota Kočevje,
– en predstavnik vrtca in šol iz območja Občine Kočevje in
– en predstavnik Urada za delo Kočevje.
(3) Predsednik delovnega telesa občinskega sveta je lahko le član občinskega sveta.
(4) Članstvo v delovnih telesih občinskega sveta ni združljivo s funkcijo župana in s članstvom v nadzornem odboru občine ter z delom v občinski upravi.«
3. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2023-6
Kočevje, dne 29. marca 2023
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti