Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 11

Uradni list RS, št. 11 z dne 28. 1. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 11/2022 z dne 28. 1. 2022


181. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa Kočevska, stran 532.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 69/06 – ZOIPub, 36/08 – ZPOmK-1, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 77/10 – ZSFCJA, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US, 67/19 – odl. US, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 82/21), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 23. redni seji dne 20. 1. 2022 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa Kočevska 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(namen) 
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje občinskega časopisa Občine Kočevje (v nadaljevanju: časopis) kot informativnega tiskanega medija občine. Odlok določa splošna izhodišča izdajatelja, sestavo programskega sveta in uredniškega odbora, obveznosti, odgovornosti in splošne etične norme uredniškega odbora in odgovornega urednika ter vire financiranja.
2. člen 
(ime časopisa in izdajatelj) 
(1) Ime občinskega časopisa je Kočevska.
(2) Ustanovitelj in izdajatelj časopisa je Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje (v nadaljevanju: Občina). Odgovorna oseba izdajatelja je župan.
(3) Naslov uredništva časopisa Kočevska je Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.
3. člen 
(določila o izdajanju) 
(1) Časopis se uvršča v informativni periodični tisk in izhaja praviloma enkrat mesečno, razen v avgustu.
(2) Časopis lahko izide tudi kot izredna številka ali kot dvojna številka.
(3) Časopis izhaja v slovenskem jeziku, in sicer v tiskani in elektronski verziji.
(4) V tiskani obliki je časopis posredovan vsem gospodinjstvom v Občini Kočevje, v elektronski obliki pa se objavi na spletnih straneh Občine.
(5) Časopis ureja in pripravlja odgovorni urednik z uredniškim odborom.
4. člen 
(podatki navedeni na časopisu) 
Na vsakem izvodu časopisa morajo biti poleg imena, obvezno navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja,
– kraj in datum izdaje ter številka časopisa,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– datum natisa časopisa,
– ime in priimek odgovornega urednika ter članov uredniškega odbora,
– podatki o vpisu v razvid medijev,
– cena.
II. GLAVNI NAMEN IN CILJ ČASOPISA 
5. člen 
(vsebina časopisa) 
(1) Temeljna naloga časopisa je obveščanje občanov in občank občine izdajateljice o življenju in delu v lokalni skupnosti, predvsem pa o delu organov Občine, njenih krajevnih skupnosti, javnih zavodov, podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu. Poroča o aktualnih gospodarskih, političnih, socialnih, kulturnih, športnih in drugih dogajanjih v občini ter širše.
(2) Dejavnost časopisa in programske vsebine morajo temeljiti na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti za različna mnenja, prepričanjih in raznolikosti vsebin, avtonomnosti odgovornega urednika ter avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin.
(3) Programsko zasnovo časopisa sprejme Občinski svet Občine Kočevje na predlog župana. S programsko zasnovo se podrobneje določijo namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča časopisa.
(4) Strankam in listam, katerih člani imajo sedeže v občinskem svetu občine, v vsaki številki časopisa pripada brezplačna objava v velikosti največ 1/4 strani. Vsebino objave pripravijo člani sami.
III. PROGRAMSKI SVET 
6. člen 
(sestava in naloge članov, delovanje) 
(1) Programski svet sestavljajo:
– štirje predstavniki občine izdajateljice, in sicer eden izmed zaposlenih v občinski upravi in trije predstavniki javnosti,
– predstavniki stranke ali liste, izvoljene v Občinski svet Občine Kočevje.
(2) Predstavnike občine izdajateljice imenuje župan.
(3) Predstavnike stranke ali liste, izvoljene v Občinski svet Občine Kočevje, na predlog stranke ali liste, izvoljene v Občinski svet Občine Kočevje imenuje župan, pri čemer vsaka stranka ali lista lahko predlaga enega člana.
(4) Mandat Programskega sveta je vezan na mandat občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta. Do imenovanja novih članov morajo dotedanji člani opravljati tekoče posle.
(5) Predstavnika Programskega sveta, ki se neupravičeno ne udeleži dveh zaporednih sej, na predlog predsednika Programskega sveta razreši župan in imenuje novega člana.
7. člen 
(naloge Programskega sveta) 
Programski svet v okviru svojega delovanja:
– najmanj enkrat letno obravnava uresničevanje programske zasnove in o tem poda svoje mnenje ter predloge za ukrepe, če se programska zasnova ne uresničuje, s čimer seznani tudi občinski svet;
– obravnava pobude, mnenja, predloge in pritožbe, ki se nanašajo na urejanje in izdajanje časopisa;
– predlaga popravo ali dopolnitev že sprejetih programskih zasnov;
– se seznani s finančnim načrtom, ki ga pripravi občinska uprava ter obravnava finančna in druga vprašanja v zvezi s časopisom (cenik oglasnega prostora ipd.);
– obravnava vse spremembe v zvezi z izdajanjem časopisa, periodiko izdajanja časopisa in razširjanje časopisa, ter o tem poda svoje mnenje.
8. člen 
(konstitutivna seja) 
(1) Prvo sejo programskega sveta skliče in vodi župan do izvolitve predsednika sveta.
(2) Člani programskega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika. Seje programskega sveta po izvolitvi predsednika programskega sveta sklicuje predsednik programskega sveta.
9. člen 
(seje Programskega sveta) 
(1) Programski svet dela in odloča na rednih in dopisnih sejah.
(2) Redna seja se sklicujejo po potrebi ali na pisno zahtevo vsaj 1/2 članov programskega sveta ali župana, mora pa se sklicati najmanj enkrat letno.
(3) Če predsednik programskega sveta na pisno zahtevo vsaj polovice članov ali župana ne skliče v roku 14 dni po prejemu pisnega zahtevka, sejo skličejo predlagatelji sami.
(4) Dopisne seje se lahko sklicujejo v primerih, ko je treba sprejeti odločitev v krajšem času kot je mogoče sklicati redno sejo oziroma to narekuje spoštovanje načela ekonomičnosti.
(5) Vabilo za dopisno sejo, z navedbo komu in do kdaj naj sporočijo svoje soglasje, se po elektronski pošti pošlje članom programskega sveta. Rok za soglasje ne more biti krajši od štiriindvajsetih ur.
(6) Gradivo je na dopisni seji programskega sveta sprejeto, če je pri glasovanju sodelovala več kot polovica vseh članov sveta in je večina izmed teh v roku, določenem za glasovanje, podala svoje soglasje.
(7) Poleg članov programskega sveta se seje sveta lahko udeležijo tudi župan oziroma z njegove strani pooblaščeni javni uslužbenec ter osebe, ki jih na sejo povabi sklicatelj seje.
10. člen 
(potek seje) 
(1) Predlog dnevnega reda določi predsednik programskega sveta oziroma sklicatelj, ki sejo vodi. V primeru njegove zadržanosti sejo programskega sveta vodi njegov namestnik, ki po pooblastilu predsednika opravlja tudi vse druge naloge predsednika.
(2) Dnevni red seje se lahko razširi tudi na sami seji, če zanj glasuje večina navzočih članov programskega sveta.
(3) Programski svet je sklepčen, če je na seji prisotna večina vseh članov.
(4) Vsak član programskega sveta ima en glas.
(5) Posamezne odločitve in predlogi ukrepov so sprejeti, če zanje glasuje večina prisotnih članov.
(6) Programski svet glasuje javno, lahko pa glasuje tudi tajno, če se tako odloči večina prisotnih članov.
11. člen 
(zapisniki sej) 
(1) O seji programskega sveta se vodi zapisnik, ki vsebuje glavne podatke o delu na seji zlasti pa podatke o udeležbi, o predlogih, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti. Zapisnik podpišeta predsednik programskega sveta in zapisnikar.
(2) Zapisnik se pošlje vsem članom programskega sveta, županu, direktorju občinske uprave in odgovornemu uredniku.
(3) Na vsaki redni seji programskega sveta se obravnavajo in potrdijo zapisniki prejšnje redne in vmesnih dopisnih sej.
(4) Strokovna in administrativno tehnična dela za potrebe programskega sveta opravlja občinska uprava.
IV. UREDNIŠKI ODBOR 
12. člen 
(sestava uredniškega odbora) 
(1) Časopis ureja petčlanski uredniški odbor, ki ga sestavljajo:
– odgovorni urednik,
– pomočnik urednika oziroma novinar,
– strokovno-tehnični sodelavec – oblikovalec,
– strokovno-tehnični sodelavec – lektor ter
– en zaposleni v občinski upravi Občine.
(2) Člani uredniškega odbora, razen zaposleni v občinski upravi, so izbrani na podlagi javnega razpisa, ki ga v obdobju štirih let in v skladu s tem odlokom pripravi in objavi občinska uprava Občine.
(3) Člana uredniškega odbora, ki je zaposlen na občinski upravi Občine, imenuje župan.
(4) Pravice in obveznosti članov uredniškega odbora se določijo v pogodbi o urejanju in izdajanju časopisa.
13. člen 
(delo in naloge uredniškega odbora) 
(1) Delo uredniškega odbora obsega spremljanje dogajanja v občini in izven nje ter izbor tem, pripravo vsebin časopisa v skladu s programsko zasnovo, udeleževanje uredniških sej in sodelovanje v uredniškem odboru, udeleževanje sej programskega sveta.
(2) Administrativno-tehnično in strokovno-tehnično delo za časopis opravlja uredništvo, obsega pa:
– sprejemanje gradiva in urejanje gradiva,
– pripravo uredniških vsebin,
– pregled oglaševalskega materiala,
– postavitev strani po predlogu urednika (v sodelovanju z oblikovalcem),
– lekturo besedil,
– prelom ter oblikovanje celotnega časopisa in
– priprava za posredovanje časopisa v tisk.
(3) Uredniški odbor skrbi tudi za izvrševanje nekaterih obveznosti na podlagi zakona, ki ureja medije, sodelovanje s pošto, tiskarno, vračanje dogovorjenega gradiva avtorjem, drugo.
V. ODGOVORNI UREDNIK 
14. člen 
(pogoji za odgovornega urednika) 
Odgovorni urednik mora izpolnjevati pogoje, določene v zakonu, ki ureja medije, v javnem razpisu, ki ga pripravi občinska uprava Občine Kočevje in najmanj naslednje pogoje:
– najmanj visokošolska strokovna izobrazba II. bolonjske stopnje družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju dela v medijih.
15. člen 
(delo in naloge odgovornega urednika) 
Naloge odgovornega urednika so:
– skrbi za izvajaje programske zasnove časopisa,
– skrbi za vsebinsko in vizualno aktualnost časopisa,
– določa uredniško politiko,
– vodi uredniški odbor,
– skrbi za smotrno organizacijo dela,
– zagotavlja redno izhajanje časopisa,
– zagotavlja in vodi dopisniško mrežo, ki jo sestavljajo člani občinske uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, podjetij, skladov, društev in ostale zainteresirane javnosti, za pripravo posameznih vsebin in kontinuirano sodelovanje pri nastajanju časopisa,
– naroča, pregleduje, pripravlja in ureja besedila ter drugo gradivo in sodeluje pri vseh fazah nastajanja časopisa,
– pripravlja besedila za lektorja,
– sodeluje pri oblikovanju posamezne številke časopisa in pripravi za tisk,
– odgovarja za vsako objavljeno informacijo, če zakon ne določa drugače,
– skrbi, da so objavljeni prispevki v skladu s programsko zasnovo in uredniško politiko ter načeli novinarske etike ob upoštevanju določil zakona, ki ureja medije,
– skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike,
– opravlja druge naloge v skladu z določili zakona, ki ureja medije.
16. člen 
(odgovornosti odgovornega urednika) 
(1) Odgovorni urednik je za izvajanje sprejete programske zasnove in uredniške politike neposredno odgovoren programskemu svetu.
(2) Urednik najmanj enkrat na leto pripravi poročilo o delu uredništva in uresničevanju programske zasnove, ki ga obravnava programski svet in s katerim se seznani občinski svet.
17. člen 
(pristojnosti odgovornega urednika in uredništva) 
(1) Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega prispevka, če ta ni v skladu s programsko zasnovo, vendar je o tem in o konkretnih razlogih za zavrnitev dolžan obvestiti avtorja prispevka in člane Programskega sveta.
(2) Odgovorni urednik, pomočnik odgovornega urednika ter člani uredništva in drugi avtorji prispevkov so v okviru sprejete programske zasnove, profesionalnih pravil, meril in standardov ter novinarskega kodeksa in v skladu s tem odlokom, pri svojem delu neodvisni in samostojni.
18. člen 
(honorarji) 
Novinarski prispevki v časopisu niso posebej honorirani, razen posebej naročeni prispevki zunanjih izvajalcev s katerimi se za posamezna dela sklene pogodba. Občina ustanoviteljica zagotavlja stroške izdajanja časopisa le v okviru sredstev, zagotovljenih v občinskem proračunu. Avtorji prispevkov odgovarjajo za verodostojnost vsebine prispevkov. Objavljeni prispevki morajo biti avtorizirani.
VI. OGLAŠEVANJE IN ORGANIZACIJA IZDAJANJA ČASOPISA 
19. člen 
(plačljivo in brezplačno oglaševanje) 
(1) Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju: oglasi), katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba.
(2) Objavljajo se samo plačani oglasi.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se ne plačajo:
– objave obvestil izdajatelja,
– objave aktov in odlokov izdajatelja,
– objave kulturnih in drugih prireditev izdajatelja,
– objave humanitarnih in dobrodelnih akcij, glede na odločitev odgovornega urednika,
– najave brezplačnih kulturnih in drugih prireditev na območju Občine Kočevje v pregledu dogodkov, glede na odločitev odgovornega urednika.
(4) Cenik oglasnega prostora pripravi občinska uprava Občine Kočevje.
20. člen 
(prostor oglaševanja) 
Oglaševati je možno samo na straneh in na način, kot ga določi odgovorni urednik. Oglasni prostor v posamezni številki časopisa ne sme presegati 30 % površine časopisa.
21. člen 
(izvajanje trženja) 
Opravljanje posameznih marketinških, strokovnih ali organizacijskih opravil, povezanih z izdajanjem glasila, se lahko na podlagi razpisa naroči zunanjim izvajalcem.
VII. OBJAVA PRISPEVKOV V ČASU VOLILNE KAMPANJE 
22. člen 
(volilna in referendumska propagandna sporočila) 
(1) Organizatorji volilne kampanje lahko v času volilne kampanje objavljajo volilna propagandna sporočila v skladu z zakonom, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo. Enako velja za objavljanje referendumskih propagandnih sporočil. Odgovorni urednik mora zagotoviti vsem organizatorjem enake pogoje za objavljanje.
(2) Podrobnejša pravila za objave v času volilne in referendumske kampanje v skladu z zakonom, ki ureja volilno kampanjo, sprejme Programski svet na predlog odgovornega urednika. Pravila se objavijo pred kampanjo v časopisu in na spletni strani Občine Kočevje.
23. člen 
(posebna volilna številka časopisa) 
V času volilne kampanje lahko izide posebna volilna številka ali priloga časopisa po predhodnem soglasju uredniškega odbora in Programskega sveta. Sredstva za posebno volilno številko ali prilogo se zagotovijo v proračunu Občine.
VIII. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA IZDAJANJA ČASOPISA 
24. člen 
(viri financiranja) 
Vir financiranja časopisa so proračunska sredstva Občine.
25. člen 
(upravičeni stroški porabe sredstev) 
Sredstva iz prejšnjega člena tega odloka se morajo porabiti za:
– stroške priprave in tiska časopisa,
– stroške dostave časopisa,
– materialne stroške časopisa,
– plačilo storitev za odgovornega urednika in člane uredniškega odbora,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem časopisa.
IX. PREHODNE IN KOČNE DOLOČBE 
26. člen 
(nedokončani postopki) 
Članom programskega sveta, imenovanim pred uveljavitvijo tega odloka, funkcija poteče s potekom mandatne dobe za katero so bili imenovani.
27. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila »KOČEVSKA« (Uradni list RS, št. 25/15, 47/16, 33/17, 64/18, 15/20), uporablja pa se za dokončanje postopkov iz prejšnjega člena.
28. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne vejati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2021-5
Kočevje, dne 21. januarja 2022
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti