Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 10

Uradni list RS, št. 10 z dne 21. 1. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022


147. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi javnih parkirnih površin in plačilu parkirnine, stran 400.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) in 3. člena Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2013) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 20. redni seji dne 19. 1. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi javnih parkirnih površin in plačilu parkirnine 
1. člen 
Spremeni in dopolni se 2. člen pravilnika in se glasi:
»Parkirišča, na katerih se plačuje parkirnina, višina parkirnine ter način plačevanja:
#
PARKIRNO MESTO
ŠT. PARCELE
K.O.
PARKIRNI REŽIM
MOJSTRANA
3
Parkirišče KS Dovje Mojstrana
1806/6
2171
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Do 1 ura brezplačno s parkirno uro. Ura 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, D.
6
Parkirišče Vrtec Mojstrana
1309/1
2171
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Do 15 min brezplačno s parkirno uro za potrebe vrtca. Ura 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B in D, 1. 7.–31. 8. tudi C.
8
Parkirišče Fabrka
1375/152
2171
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 0,80 EUR, dnevna tarifa 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C. 
Dovoljeno za avtodome 7:00–22:00, dnevna tarifa 10,00 EUR.
DOVJE
10
Parkirišče pri cerkvi
789/6, 788/2
2171
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Do 1 ura brezplačno s parkirnim listkom. Vsaka nadaljnja ura 1,20 EUR. 
Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Parkiranje je 31. 10. in 1. 11. brezplačno. Parkiranje je brezplačno v času pogrebnih slovesnosti.
10a
– vzdolž cestišča
789/8
2171
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Do 1 ura brezplačno s parkirnim listkom. Vsaka nadaljnja ura 1,20 EUR. 
Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Parkiranje je 31. 10. in 1. 11. brezplačno. Parkiranje je brezplačno v času pogrebnih slovesnosti.
11
Parkirišče ob pokopališču
1996/3
2171
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Do 1 ura brezplačno s parkirnim listkom. Vsaka nadaljnja ura 1,20 EUR. 
Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Parkiranje je 31. 10. in 1. 11. brezplačno. Parkiranje je brezplačno v času pogrebnih slovesnosti.
KRANJSKA GORA
13
Parkirišče pri pokopališču
287/2, 254/2, 288, 891/7
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Do 1 ura brezplačno s parkirnim listkom. Vsaka nadaljnja ura 1,20 EUR. 
Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Parkiranje je 31. 10. in 1. 11. brezplačno. Brezplačno v času pogrebnih slovesnosti.
14
Parkirišče za Policijo
1184, 1186
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje 10,00 EUR. BUS 20,00 EUR na dan. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
15
Parkirišča ob Borovški cesti
834/10
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Modra cona. Do 2 uri brezplačno s parkirno uro.
16
Parkirišče avtobusna postaja
458/7
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
17
Parkirišče Občina 1
13/14
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, vsaka nadaljnja ura 2,00 EUR. 
Dovoljeno z abonmaji A, B, D. C med 20:00 in 8:00. 
7 PM pred občino, modra cona, s parkirno uro do 30 min.
18
Parkirišče Občina 2 (Kotnik)
21
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, vsaka nadaljnja ura 2,00 EUR. Ni dovoljeno z abonmaji. 
22
Parkirišče Prisank
131/10, 141/23
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, vsaka nadaljnja ura 2,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
26
Parkirišče Žičnica
891/50, 1188, 1186
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, dnevno parkiranje 10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. 
Avtodomi 12,00 EUR za 24 ur.
27
Parkirišče TGC
431/8, 431/7
2169
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
PODKOREN
28
Parkirišče ob pokopališču
795/1, 31/1
2168
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Do 1 ura brezplačno s parkirnim listkom. Vsaka nadaljnja ura 1,20 EUR. 
Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Parkiranje je 31. 10. in 1. 11. brezplačno. Parkiranje je brezplačno v času pogrebnih slovesnosti.
29
Parkirišče na trgu
783/5, 783/3
2168
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
RATEČE
30
Parkirišče Ledine
1450/46, 1422/4, 1450/45
2167
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C.
31
Parkirišče na trgu
1403/22, 1403/23
2167
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Do 1 ura brezplačno. Vsaka nadaljnja ura 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
32
Parkirišča pri meji
1431/2
2167
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 0,80 EUR, dnevno parkiranje 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.
Cenik abonmajev:
Abonma A – cena 30,00 EUR
Letni abonma. Pogoji:
– Oseba, ki oddaja vlogo za abonma, ima prijavljeno stalno prebivališče v Občini Kranjska Gora.
– Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti registrsko oznako vozila, ki je registrirano na ime vlagatelja.
– Vlagatelj ob izpolnjevanju pogojev iz prvega in drugega odstavka lahko pridobi več abonmajev.
– Abonma velja 12 mesecev od dneva nakupa.
Abonma B1 – cena 250,00 EUR
Letni abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Občini Kranjska Gora.
– Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti registrsko oznako vozila. Vlagatelj lahko pridobi abonma B za več vozil.
– Abonma velja 12 mesecev od dneva nakupa.
Abonma B2 – cena 125,00 EUR
Polletni abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Občini Kranjska Gora.
– Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti registrsko oznako vozila. Vlagatelj lahko pridobi abonma B za več vozil.
– Abonma velja 6 mesecev od dneva nakupa.
Abonma C1 – 1-dnevni, 10,00 EUR
Turistični abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem.
Abonma C2 – 3-dnevni, 15,00 EUR
Turistični abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem.
Abonma C3 – 5-dnevni, 20,00 EUR
Turistični abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem.
Abonma C4 – 10-dnevni, 25,00 EUR
Turistični abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem.
Abonma D – cena 50,00 EUR
Letni abonma zaposleni. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Občini Kranjska Gora, vendar v občini opravljajo delo.
– Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti registrsko oznako vozila. Vlagatelj lahko pridobi abonma D za več vozil.
– Abonma velja 12 mesecev od dneva nakupa.
Abonma Gost – cena 180,00 EUR
Letni abonma zaposleni. Pogoji:
– Abonma je namenjen pravni osebi, ki ima registriran sedež družbe ali podružnice ali enote v Občini Kranjska Gora.
– Vlagatelj mora ob oddaji vloge:
– predložiti izpis iz Ajpesa, 
– navesti željeno število abonmajev in razlog, zakaj potrebuje dodatna parkiršča, 
– Abonma se dodeli za najbližje parkirišče oziroma parkirišče, kjer je omogočeno parkiranje z abonmajem C,
– Abonma velja za koledarsko leto.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2019-3
Kranjska Gora, dne 19. januarja 2022
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat