Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 10

Uradni list RS, št. 10 z dne 21. 1. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022


137. Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Koper, stran 373.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Koper 
Št. 610-60/2021-6
Koper, dne 10. januarja 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan
Na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odl. US, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08, in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 23. decembra 2021 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Koper 
1. člen 
V katalogu posameznih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Koper, ki je v skladu z 11. členom Odloka o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 1/93 in Uradni list RS, št. 57/05 in št. 66/10, 172/21 v nadaljevanju: odlok) sestavni del tega odloka, se v delu kataloga z naslovom »Zgodovinski spomeniki« doda enota:
Skladišče Libertas, parcela št. 139/2, k.o. Koper v lasti Mestne občine Koper do celote.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-60/2021-6
Koper, dne 23. decembra 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sull’integrazione del Decreto sul riconoscimento dei singoli beni immobili quali monumenti culturali e storici nel Comune città di Capodistria 
N. 610-60/2021-6
Capodistria, 10 gennaio 2022
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan
Ai sensi degli articoli 12 e 13 Legge sulla tutela del patrimonio culturale (Gazzetta Ufficiale della RS n. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – Sentenza della CC, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – Sigla: ZNOrg) e in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla seduta in data 23 dicembre 2021, approva il seguente
D E C R E T O 
sull’integrazione del Decreto sul riconoscimento dei singoli beni immobili quali monumenti culturali e storici nel Comune città di Capodistria 
Articolo 1 
Nel catalogo dei singoli beni culturali e storici nel Comune città di Capodistria, parte integrante del presente Decreto in conformità all’articolo 11 del Decreto sul riconoscimento dei singoli beni immobili quali monumenti culturali e storici nel Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale n. 1/93, Gazzetta Ufficiale della RS nn. 57/05 e 66/10, nel testo a seguire: Decreto), si aggiunge nella parte intitolata “Monumenti storici” la seguente unità:
Magazzino Libertas, p.c. 139/2, C.c. Capodistria, di proprietà del Comune città di Capodistria.
Articolo 2 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 610-60/2021-6
Capodistria, 23 dicembre 2021
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan