Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 10

Uradni list RS, št. 10 z dne 21. 1. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022


135. Sklep o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje, stran 372.

  
Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 111/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13 in 33/14) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 3. dopisni seji dne 23. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje 
I. 
Občinski svet Občine Grosuplje potrdi Sklep o določitvi višine cene ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje in Elaborat o oblikovanju cen storitev – ravnanje s komunalnimi odpadki – Občina Grosuplje, ki ga je izdelal izvajalec javne službe, Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 10-G-Odp./2021 v novembru 2021.
II. 
Potrjene cene storitev javne službe:
1. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov
0,1074 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov
0,0041 EUR/kg
2. ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV
– Cena storitve zbiranja BIO odpadkov
0,1496 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture zbiranja BIO odpadkov
0,0076 EUR/kg
3. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov
0,1828 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov
0,1882 EUR/kg
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom storitve obračuna po predpisani stopnji.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu. Cene se začnejo uporabljati s 1. 1. 2022.
Št. 354-0169/2021
Grosuplje, dne 23. decembra 2021
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič