Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 10

Uradni list RS, št. 10 z dne 21. 1. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022


134. Sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Grosuplje, stran 371.

  
Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 67/19), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13 in 33/14) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 3. dopisni seji dne 23. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Grosuplje 
I. 
Občinski svet Občine Grosuplje potrdi Sklep o določitvi cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Grosuplje in Elaborat o oblikovanju cen storitve – odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode – Občina Grosuplje, ki ga je izdelal izvajalec javne službe Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 10-G-Kan./2021 v novembru 2021.
II. 
Potrjena cena storitev javne službe:
ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
– Cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,1523 EUR/m3,
– Omrežnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer
Faktor
Omrežnina v EUR na mesec
DN ≤ 20
1
6,6314
20 ˂ DN ˂ 40
3
19,8942
40 ≤ DN ˂ 50
10
66,3140
50 ≤ DN ˂ 65
15
99,4710
65 ≤ DN ˂ 80
30
198,9420
80 ≤ DN ˂ 100
50
331,5700
100 ≤ DN ˂ 150
100
663,1400
150 ≤ DN
200
1.326,2800
– Cena storitve odvajanja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,0428 EUR/m3,
– Cena omrežnine za odvajanje padavinske odpadne vode s streh znaša 0,2012 EUR/m3.
ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
– Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,6500 EUR/m3,
– Omrežnina za čiščenje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer
Faktor
Omrežnina v EUR na mesec
DN ≤ 20
1
4,4909
20 ˂ DN ˂ 40
3
13,4727
40 ≤ DN ˂ 50
10
44,9090
50 ≤ DN ˂ 65
15
67,3635
65 ≤ DN ˂ 80
30
134,7270
80 ≤ DN ˂ 100
50
224,5450
100 ≤ DN ˂ 150
100
449,0900
150 ≤ DN
200
898,1800
– Cena storitve čiščenja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1507 EUR/m3,
– Cena omrežnine za čiščenje padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1070 EUR/m3.
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu. Cene se začnejo uporabljati s 1. 1. 2022.
Št. 354-0167/2021
Grosuplje, dne 23. decembra 2021
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič