Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 10

Uradni list RS, št. 10 z dne 21. 1. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022


133. Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Grosuplje, stran 371.

  
Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 67/19), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13 in 33/14) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 3. dopisni seji dne 23. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Grosuplje 
I. 
Občinski svet Občine Grosuplje potrdi Sklep o določitvi cene storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Grosuplje in Elaborat o oblikovanju cen storitev – javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami – Občina Grosuplje, ki ga je izdelal izvajalec javne službe, Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 10-G-MKČN/2021 v novembru 2021.
II. 
Potrjena cena storitve javne službe:
– Cena izvajanja storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami znaša 0,4348 EUR/m3,
– Omrežnina za storitve, povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki se obračuna v EUR/mesec, in predstavlja strošek javne infrastrukture, se zaračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico, in znaša:
Vodomer
Faktor
Omrežnina v EUR na mesec
DN ≤ 20
1
0,5134
20 ˂ DN ˂ 40
3
1,5402
40 ≤ DN ˂ 50
10
5,1340
50 ≤ DN ˂ 65
15
7,7010
65 ≤ DN ˂ 80
30
15,4020
80 ≤ DN ˂ 100
50
25,6700
100 ≤ DN ˂ 150
100
51,3400
150 ≤ DN
200
102,6800
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu. Cene se začnejo uporabljati s 1. 1. 2022.
Št. 354-0168/2021
Grosuplje, dne 23. decembra 2021
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič