Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 10

Uradni list RS, št. 10 z dne 21. 1. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022


132. Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Občini Grosuplje, stran 370.

  
Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 111/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13 in 33/14) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 3. dopisni seji dne 23. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Občini Grosuplje 
I. 
Občinski svet Občine Grosuplje potrdi Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Grosuplje in Elaborat o oblikovanju cen storitev – oskrba s pitno vodo – Občina Grosuplje, ki ga je izdelal izvajalec javne službe Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 9-G-Vod/2021 z datumom november 2021.
II. 
Potrjene cene storitve javne službe:
– Cena vodarine znaša 0,5449 EUR/m3
– Omrežnina za storitve oskrbe s pitno vodo, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer
Faktor
Omrežnina voda v EUR na mesec
DN ≤ 20
1
4,4943
20 ˂ DN ˂ 40
3
13,4829
40 ≤ DN ˂ 50
10
44,9430
50 ≤ DN ˂ 65
15
67,4145
65 ≤ DN ˂ 80
30
134,8290
80 ≤ DN ˂ 100
50
224,7150
100 ≤ DN ˂ 150
100
449,4300
150 ≤ DN
200
898,8600
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu. Cene se začnejo uporabljati s 1. 1. 2022.
Št. 354-0166/2021
Grosuplje, dne 23. decembra 2021
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič