Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 10

Uradni list RS, št. 10 z dne 21. 1. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022


124. Revalorizacija tarif v Skupnem sporazumu za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji Študentske organizacije Slovenije, stran 364.

  
IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 7. člena Skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji Študentske organizacije Slovenije (v nadaljevanju: Skupni sporazum), ki ga je dne 25. 9. 2017 sklenil s Študentsko organizacijo Slovenije, objavlja
R E V A L O R I Z A C I J O 
nadomestil za prireditve v organizaciji Študentske organizacije Slovenije, kjer je uporaba fonogramov ključnega pomena kot so koncerti in prireditve, ki so organizirane izključno ali prvenstveno zaradi javnega priobčevanja fonogramov ter prireditve, pri katerih gre za kombinacijo različnih umetniških zvrsti in pri katerih se fonogrami ne uporabljajo le za zvočno ozadje ampak kot del prireditve, 
skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v letu 2021. Revalorizirane tarife veljajo od meseca februarja 2022 do ponovne uskladitve, le-te pa znašajo:
Tarifa Zavoda IPF za javno priobčitev fonogramov
 Opis
Znesek (v eur)
1A
koncert, zabavna prireditev in karaoke, razen diskoteke ali gostinskega obrata, kjer izvajali nastopajo na glasbeno podlago (playback)
64,58
1B
diskoteka in gostinski obrat, kjer izvajalci nastopajo na glasbeno podlago (playback)
81,78
1C
občasna prireditev s plesom v plesni dvorani ali drugem prostoru, ki ni naveden v drugih tarifnih številkah, z izjemo gostinskega obrata in diskoteke, ne glede na način predvajanja
35,16
2C
plesno tekmovanje, revija na ledu in podobna prireditev, pri kateri gre za kombinacijo različnih umetniških zvrsti in pri kateri se fonogrami ne uporabljajo le za zvočno ozadje ampak kot del prireditve
69,91
2D
gledališče – do 10 min
23,30
gledališče – od 11 do 20 min
34,96
gledališče – od 21 do 30 min
46,61
gledališče – nad 30 min
55,48
2I
športno ali rekreativno tekmovanje z uporabo fonogramov (ritmika, umetnostno drsanje, dresurno jahanje, plesno tekmovanje)
69,91
Vse navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek davka na dodano vrednost.
Ljubljana, dne 12. januarja 2022
Direktor IPF, k.o. 
Viljem Marjan Hribar