Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 10

Uradni list RS, št. 10 z dne 21. 1. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022


120. Pravila in pogoji o spremembi Pravil in pogojev za ponudnike storitev izravnave na izravnalnem trgu ELES, stran 362.

  
Na podlagi prvega odstavka 18. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije (UL L št. 312 z dne 28. 11. 2017, str. 6–53) ELES, d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe sistemskega operaterja prenosa električne energije, po pridobitvi soglasja Agencije za energijo št. 112-33/2021/3, z dne 13. 1. 2022 izdaja
P R A V I L A   I N   P O G O J E 
o spremembi Pravil in pogojev za ponudnike storitev izravnave na izravnalnem trgu ELES 
1. člen 
V Pravilih in pogojih za ponudnike storitev izravnave na izravnalnem trgu ELES, h katerim je Agencija za energijo podala soglasje št. 112-13/2018-47/203, z dne 10. 12. 2020, se:
(1) 68. člen spremeni tako, da se:
a. peti (5) odstavek tega člena glasi:
»Pasovni produkti za vse časovne resolucije zakupa iz prvega odstavka 69. člena teh Pogojev za PSI so časovno omejeni z urama 00:00 in 24:00.«
b. izbriše šesti (6) odstavek.
c. vsi nadaljnji odstavki se ustrezno preštevilčijo.
(2) 69. člen spremeni tako, da se četrta točka tretjega (3) odstavka tega člena glasi:
»4. za dnevni produkt najmanj 10 ur pred.«
(3) 120. člen spremeni tako, da se:
a. izbriše tretji (3) odstavek.
b. vsi nadaljnji odstavki se ustrezno preštevilčijo.
c. da se četrta točka četrtega (4) odstavka tega člena glasi:
»4. za dnevni produkt najmanj 10 ur pred.«
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravila in pogoji začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletni strani ELES, d.o.o..
Ljubljana, dne 14. januarja 2022
ELES d.o.o. 
direktor družbe 
mag. Aleksander Mervar