Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 10

Uradni list RS, št. 10 z dne 21. 1. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022


118. Operativno-tehnična zahteva o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor, stran 360.

  
Na podlagi petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19) in 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) in za izvajanje Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373 z dne 1. marca 2017 o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor, razveljavitvi Uredbe (ES) št. 482/2008, izvedbenih uredb (EU) št. 1034/2011, (EU) št. 1035/2011 in (EU) 2016/1377 ter spremembi Uredbe (EU) št. 677/2011 (UL L št. 62 z dne 8. 3. 2017, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1338 z dne 11. avgusta 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/373 v zvezi z zahtevami glede poročanja in kanalih za poročanje med organizacijami ter zahtevami za meteorološke službe (UL L št. 289 z dne 12. 8. 2021, str. 12) (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2017/373/EU) izdaja direktor agencije naslednjo
O P E R A T I V N O - T E H N I Č N O    Z A H T E V O 
o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta operativno-tehnična zahteva določa, v skladu z Izvedbeno uredbo 2017/373/EU, zahteve za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi, pomenijo enako kot izrazi, uporabljeni v Izvedbeni uredbi 2017/373/EU.
3. člen 
(prednost pri zaporedju prihodov) 
(1) Enota kontrole zračnega prometa zagotovi prednost pri zaporedju prihodov, za zrakoplovi iz določbe sprejemljivih načinov zagotavljanja skladnosti AMC5 k točki (3) odstavka (a) določbe ATS.TR.210 Priloge IV Izvedbene uredbe 2017/373/EU, tudi zrakoplovu, ki je prestrezan.
(2) Prednost pri zaporedju prihodov pred ostalimi zrakoplovi, ki niso navedeni v prejšnjem odstavku, enota kontrole zračnega prometa na zahtevo pilota po nujnosti zagotovi tudi letom za izvajanje naslednjih posebnih operacij:
– policijske, vojaške in carinske misije,
– misije za nadzor in sledenje prometa,
– misije za nadzor okolja, ki jih izvajajo javni organi ali se izvajajo v imenu javnih organov,
– evakuacije,
– gašenje požara in
– leti za voditelje držav, ministrov in primerljivih državnih funkcionarjev.
4. člen 
(prednost pri pristajanju) 
(1) Enota kontrole zračnega prometa zagotovi prednost pri pristajanju, za zrakoplovi iz določbe sprejemljivih načinov zagotavljanja skladnosti AMC19 k točki (3) odstavka (a) določbe ATS.TR.210 Priloge IV Izvedbene uredbe 2017/373/EU, tudi zrakoplovu, ki je prestrezan.
(2) Prednost pri pristajanju pred ostalimi zrakoplovi, ki niso navedeni v prejšnjem odstavku, enota kontrole zračnega prometa, na zahtevo pilota po nujnosti, zagotovi tudi letom za izvajanje posebnih operacij:
– policijske, vojaške in carinske misije,
– misije za nadzor in sledenje prometa,
– misije za nadzor okolja, ki jih izvajajo javni organi ali se izvajajo v imenu javnih organov;
– evakuacije,
– gašenje požara in
– leti za voditelje držav, ministrov in primerljivih državnih funkcionarjev.
5. člen 
(let IFR na podlagi ohranjanja lastnega razdvajanja) 
V dovoljenju, ki ga izda enota kontrole zračnega prometa, se podnevi v vizualnih meteoroloških razmerah v zračnem prostoru razredov D in E, če za to zaprosi pilot zrakoplova in če se s tem strinja pilot drugega zrakoplova, let IFR lahko dovoli na podlagi ohranjanja lastnega razdvajanja za določen del leta pod 3 050 m (10 000 čevljev) med vzpenjanjem ali spuščanjem.
6. člen 
(uporaba razdvajanja zaradi vrtinčne sledi) 
Enote kontrole zračnega prometa uporabljajo minimume razdvajanja zaradi vrtinčne sledi za zrakoplove v fazah prileta in odhoda, pri čemer minimumi ločevanja zaradi vrtinčne sledi temeljijo na razvrščanju tipov zrakoplovov v naslednje kategorije glede na največjo vzletno maso:
– kategorija SUPER (S) – tipi zrakoplovov z največjo vzletno maso približno 560 000 kg (A380-800 in An 225);
– kategorija HEAVY (H) – tipi zrakoplovov z največjo vzletno maso nad 136 000 kg (z izjemo zrakoplovov S);
– kategorija MEDIUM (M) – tipi zrakoplovov z največjo vzletno maso 136 000 kg in ne manj kot 7 000 kg; in
– kategorija LIGHT (L) – tipi zrakoplovov z največjo vzletno maso 7 000 kg ali manj.
7. člen 
(odobritev posebnih letov VFR ponoči) 
Izvajanje posebnih letov VFR s helikopterjem se v kontrolirani coni dovoli za policijske operacije, medicinske lete, operacije iskanja in reševanja ter za lete za gašenje požarov tudi ponoči.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati 27. januarja 2022.
Ljubljana, dne 17. januarja 2022
Rok Marolt 
direktor 
Javne agencije za civilno letalstvo 
Republike Slovenije