Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 10

Uradni list RS, št. 10 z dne 21. 1. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022


116. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov, stran 354.

  
Na podlagi osmega odstavka 40. člena v zvezi z četrtim odstavkom 94. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov 
1. člen 
V Pravilniku o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov (Uradni list RS, št. 18/16 in 158/20 – ZURE) se v 1. členu za besedilom »določa program usposabljanja,« doda besedilo »vsebino dopolnilnega usposabljanja,«.
2. člen 
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen 
(dopolnilno usposabljanje) 
(1) Imetnik licence neodvisnega strokovnjaka se mora pri izvajalcu usposabljanja vsakih pet let po pridobitvi licence udeležiti dopolnilnega usposabljanja brez preizkusa znanja.
(2) Dopolnilno usposabljanje traja najmanj 4 ure in vključuje novosti na področjih iz Priloge 1 tega pravilnika ter ugotovitve iz izvedenih nadzorov nad izvajanjem rednih pregledov klimatskih sistemov.
(3) Po udeležbi na dopolnilnem usposabljanju se izda potrdilo o opravljenem dopolnilnem usposabljanju.
(4) Potrdilo o opravljenem dopolnilnem usposabljanju se izda na obrazcu iz Priloge 6, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
3. člen 
V 16. členu se za besedo »strokovnjaka,« doda besedilo »in dopolnilno usposabljanje«.
4. člen 
V 17. členu se v 3. točki pika nadomesti s podpičjem in se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. razpolaga z ustrezno informacijsko in telekomunikacijsko opremo za izvajanje usposabljanja na daljavo.«.
5. člen 
V 18. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Izvajalec usposabljanja v roku osmih dni po izvedenem dopolnilnem usposabljanju ministrstvu posreduje seznam neodvisnih strokovnjakov, ki so se udeležili dopolnilnega usposabljanja.«.
6. člen 
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen 
(vsebina registra) 
V register licenc neodvisnih strokovnjakov (v nadaljnjem besedilu: register) se vpisujejo naslednji podatki:
1. osebni podatki o neodvisnem strokovnjaku: osebno ime, naslov prebivališča, strokovni ali znanstveni naslov, datum in kraj rojstva, po potrebi vrsta specializacije in podatki o objavah, telefonska številka, naslov elektronske pošte;
2. podatki o licenci:
– številka in datum izdaje odločbe o licenci,
– številka in datum potrdila o uspešno opravljenem usposabljanju in potrdila o opravljenem dopolnilnem usposabljanju,
– številka in datum odločbe o odvzemu licence.«.
7. člen 
V 20. členu se v drugem odstavku besedilo »prenehanju veljavnosti licence« nadomesti z besedilom »odvzemu licence«.
8. člen 
V 22. členu se v drugem odstavku besedilo »prenehanjem veljavnosti licence« nadomesti z besedilom »odvzemom licence«.
9. člen 
V Prilogi 1 se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. Predpisi in dokumentacija v zvezi s klimatskimi sistemi
1.1. Zakonodaja s področja energetike
1.2. Zakonodaja s področja graditve
1.3. Pravilnik s področja rednih pregledov klimatskih sistemov
1.4. Pravilnik s področja prezračevanja in klimatizacije stavb
1.5. Dokumentacija o klimatskih sistemih«.
10. člen 
V Prilogi 2 se število »14« nadomesti s številom »10«.
11. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
12. člen 
Priloga 4 se nadomesti z novo Prilogo 4, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
13. člen 
V Prilogi 5 se besedilo »Energetskega zakona« nadomesti z besedilom »Zakona o učinkoviti rabi energije«, besedilo »Veljavno do:« pa se črta.
14. člen 
Za Prilogo 5 se doda nova Priloga 6, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(izdaja novih licenc) 
(1) Licence, izdane v skladu s Pravilnikom o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov (Uradni list RS, št. 18/16 in 158/20 – ZURE), veljajo kot licence za nedoločen čas, izdane v skladu s tem pravilnikom.
(2) Ministrstvo po uradni dolžnosti izda neodvisnim strokovnjakom nove odločbe o izdaji licence v petih mesecih od uveljavitve tega pravilnika, hkrati pa se izda nova izkaznica.
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-328/2021/14
Ljubljana, dne 21. decembra 2021
EVA 2021-2430-0079
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo