Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 10

Uradni list RS, št. 10 z dne 21. 1. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022


115. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcu potnega lista za tujca in načinu zajemanja prstnih odtisov, stran 351.

  
Na podlagi osmega odstavka 98. člena ter za izvrševanje 98. in 101. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo) minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za zunanje zadeve izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcu potnega lista za tujca in načinu zajemanja prstnih odtisov 
1. člen 
V Pravilniku o obrazcu potnega lista za tujca in načinu zajemanja prstnih odtisov (Uradni list RS, št. 53/12, 55/13, 79/16 in 60/18) se v 3. členu v prvem odstavku pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen vloge za izdajo potnega lista za tujca za družinskega člana osebe, ki ji je v Republiki Sloveniji priznan status begunca ali subsidiarne zaščite, ki se vloži na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
V drugem odstavku se besedilo »Obrazci iz prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »Obrazci iz priloge 1 tega pravilnika«.
V tretjem odstavku se besedilo »Obrazci iz prvega odstavka tega člena« nadomesti z besedilom »Obrazci iz priloge 1 tega pravilnika«.
2. člen 
V 5. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Vlogo za izdajo potnega lista za tujca za družinskega člana osebe s priznanim statusom begunca ali subsidiarne zaščite vloži oseba s priznanim statusom begunca ali subsidiarne zaščite v Republiki Sloveniji ali družinski član, kateremu je izdano dovoljenje za prebivanje za družinskega člana, oziroma njegov zakoniti zastopnik pri ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, na obrazcu iz priloge 3 tega pravilnika.«.
V petem odstavku se besedilo »oseba v postopku preselitve« nadomesti z besedilom »državljan tretje države ali oseba brez državljanstva iz zakona, ki ureja mednarodno zaščito, ki bo v Republiko Slovenjo sprejeta na podlagi kvote«.
V šestem odstavku se črta vejica za besedo »prvim« in besedilo »četrtim in petim«.
3. člen 
V 15. členu se v prvem odstavku za besedilom »iz 113. člena zakona,« doda besedilo »razen vlog za izdajo potnega lista za tujca za družinskega člana osebe, ki ji je v Republiki Sloveniji priznan status begunca ali subsidiarne zaščite,«.
4. člen 
Za prilogo 2 se doda nova priloga 3, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-300/2019
Ljubljana, dne 17. novembra 2021
EVA 2019-1711-0031
Aleš Hojs 
minister 
za notranje zadeve 
 
Soglašam! 
Dr. Anže Logar 
minister 
za zunanje zadeve